Page 10 - Boşnak Dünyası Gazetesi Ocak 2018
P. 10

www.bosnakdunyasi.com                      OCAK  10
                                                            2018
                           Bosna Hersek
                    Çok etnikli, çok dinli ve çok kültürlü ülke                   tarihinde ABD’nin Ohio eyaletindeki  madde 3. paragraf/d fıkrası). Ayrıca  farklı din, farklı millet ve kültür gele-
                   Dayton kentinde taslağı hazırlanan  entite meclislerinde bir yasa tasarı- neklerine sahip insanların bir arada ve
                   ana metin ve 11 ekten oluşan antlaş- sının çoğunluk tarafından “ulusal ha- beraber yaşayabileceğinin inancıdır”
                   maya dayanan anayasa ile yönetil- yati çıkar”a uyuşmadığı kararı çıkarsa  diye ekliyordu.
                   mektedir.            ilgili tasarı yasalaşamaz (4. madde 3.
                                   paragraf/e fıkrası). Aynı şekilde Cum- Avrupa, 1992-95 yıllarında Bosnalı-
                   14 Aralık 1995 tarihinde Paris’te Bos- hurbaşkanlığı Konseyi’nin bir üyesi  ların tam olarak ne istediğini hiçbir
   “Benim yalnız ve güzel ülkem”  na Hersek adına Alija İzetbegoviç,  Cumhurbaşkanlığınca alınacak bir ka- zaman anlayamamış, Bosna’nın çok
                   Hırvatistan adına Franjo Tudjman ve  rarnamenin “ulusal hayati çıkar”a ay- kültürlü bir toplum olarak korunması
   Nuri Bilge Ceylan 2008 yılında Can- Yugoslavya Federal Cumhuriyeti adı- kırı olduğunu belirterek karşı çıkabilir.  idealinden çok, millî bir Sırp devleti
   nes Film Festivali’nde “Üç Maymun”  na Slobodan Miloşeviç tarafından im- Kararname çıkmışsa üç gün içinde  arzusunu benimsemiş ve kendi değer-
   filmiyle “En İyi Yönetmen” ödülünü  zalanmıştır.      karşı çıkan üyenin bağlı olduğu entite- lerine ihanet etmiştir. Bir milletin yok
   aldığında böyle söylemişti.                   nin meclisinde oylamaya sunulur. On  edilmesine seyirci kalmıştır. Bugün
                   Üç etnik toplumun yeniden bir arada  gün içinde üçte iki çoğunlukla entite  Dayton koşullarına bakıldığında esas
   Ülkemin zaman zaman bir politik psi- yaşamasını ve Bosna Hersek’in tüm  meclisi de aynı karara varırsa Cum- kontrol Batı’nın yönlendirdiği Yüksek
   kanaliste ihtiyacı var.     kurumlarıyla işlemesini amaçlayan  hurbaşkanlığı kararnamesi geçersiz  Otorite’dedir ve Batı’nın durumu tam
                   Dayton Barış Antlaşması’nın sivil yön- olur (5. madde 2. paragraf/d fıkrası). olarak anladığının işaretlerini göster-
   Uğrunda maddi manevi büyük feda- lerinin uygulanması “Yüksek Temsil-              mesi gerekmektedir.
   karlıklarda bulunduğu hatta ölümü  cilik”in (Office of the High Represen- Birleşmiş Milletler’de yapılan oylama-
   göze aldığı davalar (Çeçenistan, Ku- tative) sorumluluğundadır. Antlaşma,  da Sırp temsilci Mladen Ivaniç Bosna  Olağanüstü koşulların ürünü olan
   düs, Bosna) hakkında ayrıntılarıyla  şu kurumlardan oluşan bir anayasanın  Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad  Dayton Antlaşması, savaşın engellen-
   bilgi edinmek, sonrasını takip etmek  oluşturulmasını öngörmüştür: Halk  Dodik’in mektubuyla hayır oyu kulla- mesi ve barışın kurulması açısından
   ve ne olduğunu görmek gibi bir derdi  Meclisi ve Temsilciler Meclisi’nden  nırken, Hırvat temsilci çekimser kal- başarılı olmuştur. Buna karşın getir-
   yok.              oluşan ikili parlamento, üç kişiden  mış, Boşnak temsilci Bakir İzetbego- diği karmaşık devlet yapısı, daha fazla
                   oluşan Cumhurbaşkanlığı Konseyi (iki  viç evet demesine rağmen Bosna’nın  uluslararası güce dayanması, etnisite-
   Ülkemize gelen Suriyelilere dönmele- üye Bosna ve Hersek Federasyonu’n- oyu “çekimser” olarak gerçekleşmişti.  ler arasında entegrasyon sağlayacak
   rini ve vatanları uğruna savaşmalarını  dan bir üye Sırp Cumhuriyeti’nden),  Hırvat temsilci evet oyu kullansa bile  mekanizmalarının yetersizliği, ant-
   söylüyoruz. Esad’ın yanında mı yoksa  Bakanlar Kurulu, Anayasa Mahkemesi  anayasaya göre Sırp temsilci “ulusal  laşmanın karşı karşıya olduğu önemli
   karşısında mı savaşmaları konusunda  ve Merkez Bankası.    hayati çıkar”a aykırı diyerek kendi  sorunlardandır.
   bir şey söylemiyoruz. Söyleyebildiği-              meclisinden hayır kararı çıkartarak
   miz bu kadar. Bir ADIM ÖTESİ yok. Antlaşmada belirtilen ortak kurumla- bunu önleyebilirdi. Bosna Sırp Cum- Bosna Hersek’in bütünlüğünün ko-
                   rın başında Müslüman, Sırp ve Hırvat  huriyeti’nin hayır, Sırbistan’ın evet  runması Boşnakların isteği-amacıdır.
   Birleşmiş Milletler’de, ABD’nin Gü- olmak üzere her üç milletin bir temsil- oyu kullanması ise ince bir diplomasi  Hırvatlar özellikle Sırplar bu bütünlü-
   venlik Konseyi’nde veto ettiği Kudüs  cisinin bulunduğu Cumhurbaşkanlığı  oyunu ve Sırpların Bosna için nihayi  ğün bozulması için hiçbir fırsatı kaçır-
   tasarısı, Türkiye ve Yemen’in tale- Konseyi gelmektedir. Dört yıllık bir  hedeflerinin hiç değişmediğini göste- mıyor. BM ‘deki Kudüs oylaması gibi...
   biyle Genel Kurul’da oylandı ve 128  süre için göreve gelen konseyin baş- riyor.       Brüksel, Moskova, Washington, İs-
   oyla kabul edildi. Kararda, BM üyesi  kanlığı sekiz aylık rotasyonla el değiş-         tanbul-Ankara tarih boyunca hep
   tüm devletlere “Kudüs’te diplomatik  tirmektedir.       Rahmetli Alija İzetbegoviç 1994 yı- Balkanlar’a karıştı ve karışacak. Ama
   misyon kurmaktan kaçınma” çağrısı                lında Sırplar ve Hırvatlar olmaksızın  belirleyici unsur Balkan halklarının
   yapılıyor. Bosna Hersek çekimser oy  Anayasanın öngördüğü yasama ve ka- toprak bütünlüğüne sahip bir Bosna  bizzat kendileridir.
   kullandığı için sosyal medyada yer  rar alma süreci de ilginç olup, bir karar  olamaz diyordu. ”Ben burada İslam
   yerinden oynadı. 1992-95 yıllarında  veya yasanın çıkabilmesi için her üç  Cumhuriyeti istiyor değilim ancak ki- En zor zamanlarda ve milli bilinç
   yaşananlardan sonra Bosna Müslü- etnik grubun da onayını gerektirmek- milerinin hoşuna gitse de gitmese de  de dahil, hiçbir şeylerinin olmadı-
   man dünyasına bunu nasıl yapardı?  tedir. Entite meclislerinde bir yasa  İslam’ın bu topraklarda hayatta kal- ğı günlerde ayakta kalmayı başaran
   Böylece ülkemin sevgili vatandaşları  tasarısıyla ilgili çoğunlukla karar alı- masını istiyorum. Bizim Bosna dediği- Bosna’nın, bundan sonra, nispeten
   Bosna hakkında gerçekleri öğrenmeye  nabilmesine karşın, alınan kararda her  miz şey Balkanlar’da sadece bir toprak  güçlenmiş ordu da hesaba katılarak,
   başladı. Yirmi yıl sonra, yine de geç  bir etnik grubun en az üçte bir onayı  parçası değildir. Çoğumuz için Bosna  gelecek için kendi adına ümit vaat et-
   değil.             olmadan tasarı yasalaşmamaktadır (4.  sadece vatan değil, o bir fikirdir. Bu,  tiğine inanıyoruz.

   14 Ekim-2 Aralık 2017 tarihleri arasın-
   da Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaş-
   ma Derneği ve Bosna Sancak Akade-
   mik Kültür ve Tarih Vakfı tarafından
   düzenlenen “2. Bosna Sancak Kültür
   Günleri” kapsamında 15 Ekim tarihin-
   de Marmara Üniversitesi Sultanahmet
   Yerleşkesi Ord. Prof. Dr. Nihad Sayar
   Konferans Salonu’nda “Babam Alija
   Izetbegović” başlıklı bir konferans ve-
   ren Sn. Bakir Izetbegović için neden
   Bosna Hersek Cumhurbaşkanı değil
   de Bosna Hersek Başkanlık Konseyi
   Boşnak Üyesi diye yazıldığını da me-
   rak eden olmadı.

   Bugün Bosna Hersek, 21 Kasım 1995
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15