Page 4 - Boşnak Dünyası Gazetesi Ocak 2018
P. 4

www.bosnakdunyasi.com                      OCAK   4
                                                            2018
     Anadolu Yakası Bosna Sancak’ta
    2. Erdoğan Erden dönemi      nadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal  ce 2 yıl daha göreve devam etme hakkı kazan-
      Yardımlaşma ve Kültür Derneği’nin  mış oldu. Seçim zaferini, kendisini destekleyen
   A olağan kongresi 24 Aralık Pazar günü  Boşnaklarla birlikte İzmir Marşı söyleyerek
   dernek binasında gerçekleştirildi. 3 adayın baş- kutlayan Başkan Erden, şu açıklamayı yaptı:
   kanlık için yarıştığı kongrede mevcut başkan
   Erdoğan Erden ve yönetim kurulu listesi topla- Katılımı yüksek, kardeşçe ve centilmence bir
   dığı 246 oyla yeniden seçildi.     seçimi geride bıraktık. Bu seçim, derneğimizin
                      toplumumuzda ve camiamızda hangi noktalara
   Aralık ayı içinde önceden adaylığını duyuran  geldiğini ve nasıl bir yükselen değer olduğunu
   İsmet Recepoğlu’nun çekilmesi ve daha önce  herkese göstermiştir.
   aday olmayacağını belirten Erdoğan Erden’in,
   camiadan gelen yoğun baskı ve istekler neti- Sizlerin bize duyduğu güven ve teveccüh, he-
   cesinde göreve yeniden talip olmasıyla Bosna  pimizi çok mutlu etti ve gururlandırdı. Bize
   Sancak Derneği’nin seçimleri dikkat çekti. verilen bu kutsal görevi, her zamanki gibi aynı
                      gayret, enerji ve motivasyonla yerine getirece-
   Seçim günü geldiğinde “Sarı Liste” ile Ebru Er- ğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesi-
   dönmez, “Mavi Liste” ile Recep Sancaktar ve  leyle, emeği geçen herkese çok teşekkür eder,
   “Beyaz Liste” ile Erdoğan Erden Boşnakların  en derin sevgi ve saygılarımızı sunarız.
   huzuruna çıktı. Bugüne kadarki en yoğun katı-
   lıma sahne olan seçimlerde 476 kişi oy kullandı. Erdoğan Erden’in yönetim kurulunda şu isim-
                      ler yer alıyor: İsmail Layiç, Halil Albayrak, Enis
   4 oyun geçersiz sayıldığı sonuçlara göre Ebru  Bayar, Davut Dinler, Yasemin Budak, Fuat
   Erdönmez 33, Recep Sancaktar 193, Erdoğan  Emri, Seyat Hazırol, Selami Hamzaoğulları,
   Erden de 246 oy aldı. Erden ve yönetimi böyle- Duygu Şimşek, Besim Türkoğlu   Dernek seçiminde Denetim Kurulu  den, kaldığımız yerden devam etmeli- Evvela şu sözü hepimiz içselleştire- barışa ve kardeşliğe olan sevgimizi ve
   üyeliğine seçilen ve aynı zamanda  yiz. Öncelikle büyük bir dayanışma  lim: Biz çok büyük bir aileyiz, birlik- talebimizi haykıralım.
   gazetemiz yazarı olan Gökhan Cö- gecesi düzenlemeyi düşünüyoruz.  te güçlüyüz!
   mert’e seçime ve projelerine ilişkin  En geç Mart ayında böyle bir organi-           Dünyanın birçok şehrinde Gazi Mus-
   görüşlerini sorduk:       zasyonu yapmayı planlıyoruz.  Gelin kültürümüzün artık unutulma- tafa Kemal Atatürk heykelleri bu-
                                   ya yüz tutmuş bir parçası olan tefe- lunmakta. Peki hiç düşündünüz mü
   Öncelikle bizlere teveccüh gösterip  Derneğimizin şimdiye kadar uzak kal- riç geleneğimizi yeniden başlatalım.  geldiğimiz yerlerde, Novi Pazar’da,
   sorumluluk veren, dernek yönetimi- dığı, fakat artık mutlaka ilgilenmesi  Önümüzdeki Mayıs ayında hepimizin  Tutin’de, Sjenica’da, Rožaje’de, Sa-
   ne layık gören halkımıza çok teşek- gereken bir konunun da mahalleleri- katkılarıyla büyük bir teferiç yapalım. raybosna’da neden Atatürk heykeli
   kür ederiz. Herkes bilsin ki, Anadolu  mizdeki sorunlar olduğunu düşünü-            yok. Bakın, Pendik ile Novi Pazar,
   Yakası Bosna Sancak Derneği sadece  yorum. Özellikle kentsel dönüşümle  Gelin Yeni Pazar Caddesi’nde ulu- Kartal ile Sjenica belediyeleri kardeş
   Boşnak dernekleri arasında değil, Tür- birlikte mahallelerimiz de dönüşüyor.  sal çapta bir Boşnak Kültürü ve Ye- belediyeler. Gelin bu belediyelerimi-
   kiye’deki tüm dernekler arasında ça- Mahalle kültürümüz eriyor, mahallele- mekleri Festivali düzenleyelim. Hem  zin de desteğini alarak Novi Pazar ve
   lışmalarıyla, duruşuyla ve öncülüğüy- rimizin eski tadı günden güne kaybo- Boşnak kültürünü ulusal çapta herke- Sjenica’ya Atatürk heykelleri dike-
   le en başta gelen derneklerden biridir.  luyor. Bizim mahallelerimizin kültürü,  se tanıtalım, hem de mahallelerimizde  lim. Gelin oradaki soydaşlarımıza, ak-
                   Boşnak kültürüyle yoğrulmuştur. Ma- bir artı değer yaratalım. rabalarımıza Atatürk’ü anlatalım, on-
   Yeni yönetimimizin derneğimize ve  halle kültürümüz, Boşnak kültürüyle             ları laik Cumhuriyetimizin kurucusu,
   toplumumuza hayırlı olmasını diliyo- iç içe geçmiştir. Mahalle kültürümü- Gelin Srebrenitsa Katliamı anması için  ışığımız, rehberimiz Mustafa Kemal
   rum. Halkımızın da desteğiyle derne- zün kaybolması demek, eşanlamlı ola- dernek önünden Kartal’daki Srebre- Atatürk’le tanıştıralım.
   ğimizin ve toplumumuzun yakın za- rak Boşnak kültürünün de kaybolması  nitsa Anıtı’na kadar büyük bir Sreb-
   manda çok daha iyi yerlere geleceğine  demektir. Başta dernek olarak hepi- renitsa Adalet Yürüyüşü gerçek- Tüm bunları yapmak için gereken ruha
   hiç şüphem yok. Seçimin ardından,  miz bunun önüne geçecek fikirler dü- leştirelim. Srebrenitsa Anmalarının  ve bilince sahibiz. Çünkü; Biz çok bü-
   yakaladığımız rüzgârı hiç dindirme- şünmeli, çalışmalar yapmalıyız. Türkiye’deki öncüsü olalım; adalete,  yük bir aileyiz, birlikte güçlüyüz!                                 2018’in tüm insanlığa ve

                                ülkemize barış, mutluluk


                                 getirmesi dileğiyle tüm

                                  dostlarımızın yeni yılı

                                      kutlu olsun
                                   Erdoğan Erden

                                Anadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal
                               Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı
   1   2   3   4   5   6   7   8   9