Page 6 - Boşnak Dünyası Gazetesi Ocak 2018
P. 6

www.bosnakdunyasi.com                      OCAK   6
                                                            2018
      osyal  konulara sergilendi. Yıldız So-
      duyarlı yaklaşımı  kak’ta bir hayırsever
    S ve sonuç alan ça-  tarafından Kadın Kolla-
    lışmalarıyla adından söz  rı’nın hizmetine sunu-
    ettiren Bosna Sancak  lan dükkan titiz ellerin
    Derneği Kadın Kolla- özverili çalışmasıyla
    rı, anlamlı bir etkinliğe  butiğe dönüştürüldü. 12
    daha imzasını attı. Ce- Aralık’ta Dernek Başkanı
    zaevlerinde mahkum ya  Muhammet Sancaktar,
    da hükümlü anneleriyle  Yıldırım Mahallesi Muh-
    birlikte kalmak zorun- tarı Adnan Liçina ve çok
    da olan çocuklar için bir  sayıda vatandaşın katı-
    kreş yapmayı hedefleyen  lımıyla açılış töreni ger-
    Kadın Kolları, bunun için  çekleştirildi.
    bir kermes düzenledi.

    AÇILIŞI BAŞKAN VE
     MUHTAR YAPTI
                               Duyarlı Boşnak kadınları yine ses getirdi!
    “Masumuz ama İçeride-
    yiz” temalı kermes 12-26           “Masumuz ama içerideyiz”
    Aralık tarihleri arasında
    Yıldırım Mahallesi’nde

                                       Devletimiz muhakkak gerekeni  bize” dedi.
                                       yapıyordur. Ama bizler kadın
                                       olarak o anneleri anlamaya ça- Projenin detaylarından bahset-
                                       lışan bayanlar olarak okyanusa  mek için henüz erken olduğunu
                                       bir damla katmayı düşünüyo- belirten Kadın Kolları Başkanı,
                                       ruz” diye konuştu.     “sadece bir ön görüşme yapıldı.
                                                     Bu yüzden çok fazla detaya gi-
                                         “O ÇOCUKLAR BİZİ    remiyorum. Bizim ilk hedefimiz
                                        DERİNDEN ETKİLEDİ”    kermeste belli bir meblağa ula-
                                                     şabilmekti. Bunu da halkımızın
                          “OKYANUSA BİR DAMLA   Kıyafet yardımı yapmak üzere  ilgisi ve desteğiyle başardığımızı
                         KATMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”    ziyaret ettikleri bir tutukevinde  söyleyebilirim” ifadelerini kul-
                                       böyle bir proje yapma fikrinin  landı.
                         Bosna Sancak Kültür ve Yardım- doğduğunu belirten Tüzünoğlu,
                         laşma Derneği’nin kadın kolla- “hedeflediğimiz bir tutukevin-  “HALKIMIZ BİZE
                         rından sorumlu başkan yardım- deki 95 çocuğun belki yarısına  GÜVENİYOR”
                         cısı Sabiha Tüzünoğlu, kermesin  hizmet edebilmeyi amaçlıyoruz.
                         amaçları ve elde edilen sonuç- Sosyal yardım, kıyafet desteği  Kermes hakkında bilgiler veren
                         larla ilgili olarak Boşnak Dünya- için gittiğimiz bir tutukevinde  Sabiha Tüzünoğlu, “ürünlerimi-
                         sı’na açıklamalarda bulundu. gördük ki, bu tür ihtiyaçlar karşı- zi derneğimizin yöneticileri ve
                                       lanıyor. Biz de önce bir anaoku- onların arkadaşları çok duyarlı
                         Tüzünoğlu, kadın tutukevle- lu hedefiyle girişim başlattık. Ön  davranarak temin ettiler. 25-30
                         rinden en az birinde kreş kura- görüşmesini yaptığımız yerde  kadar esnafın katkılarıyla böy-
    MİLLİ FUTBOLCUDAN DESTEK          bilmeyi amaçladıklarını ifade  bir anaokulu vardı. Çok da güzel  lesine zengin bir kermes ortaya
                         ederek, “Adalet Bakanlığı’nın  hazırlanmıştı her şey. Ama 0-2  çıktı. Bize katkı sunan esnafımı-
    Vatandaşlar 15 gün boyunca ker-     bünyesindeki kurumlarda hiz- yaş grubu çocukların bütün gün  za, Kadın Kolları olarak yürekten
    mese büyük ilgi gösterdiler. Kadın     met etmeyi ve onlara yardımcı  anneleriyle dört duvar arasında  teşekkür ediyoruz. Halkımızın
    Kolları’nın bu çalışmasına destek     olmayı amaçlıyoruz. “Masumuz  olduklarını ve hiçbir sosyallik  da ilgisi çok güzeldi. Çünkü ar-
    vermek amacıyla kermesi ziyaret      ama İçerideyiz” sloganımızın  yaşayamadıklarını görmek bizi  tık onlar da bizim yaptığımız
    edenler arasında milli futbolcu-      içeriğine uygun olarak kerme- derinden etkiledi. Anneleri ne  faaliyetlerin doğru yerlere doğru
    muz, Yıldırım Mahallesi’nin guru-     simizi düzenledik. Şu an için ilk  yapmış olurlarsa olsunlar, o ço- hizmetler olarak ulaştırıldığını
    ru Uğur Demirok da vardı. Uğur    adımları attık, inşallah hedefi- cukların da yaşıtlarıyla eşit bir  görüyorlar ve bize güveniyorlar.
    eşi Damla ve 1,5 yaşındaki oğlu      mize ulaşacağız. Anneleri suçlu  dünyaya sahip olmalarını diliyo- Biz de bugüne kadar bu güven-
    Demir’le geldi, kermese katkı sun-     bile olsa içerideki çocuklar için  ruz. Bunun için bir nebze de olsa  lerini hiç boşa çıkarmamanın
    du, çalışkan Boşnak kadınlarıyla    yapılacak bir şeyler daha vardır.  katkı sağlayabilirsek ne mutlu  mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
    fotoğraf çektirdi.


                                 2018 yılının ülkemize ve

                                   milletimize birlik,


                                  beraberlik, huzur ve

                                  mutluluk getirmesini

                                       dilerim
                               Muhammet Sancaktar

                                   Bosna Sancak Kültür ve
                                  Yardımlaşma Derneği Başkanı
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11