Page 10 - Boşnak Dünyası Gazetesi Ocak 2019
P. 10

www.bosnakdunyasi.com                      OCAK  10
                                                            2019    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDE

     BOŞNAK RÜZGARI ESTİ


                             KAZAKİSTAN, ETİYOPYA VE      Türkiye’nin Bosna’ya desteğinden ötürü ayrıca
                                BOSNA HERSEK        teşekkür ederken, “eğer Türkiye 30 yıl önce bu-
                                              günkü kadar güçlü olabilseydi Bosna Hersek’te
                            İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Mer- savaş olmazdı. Türkiye buna kesinlikle engel
                          kezi’nde yaklaşık 500 kişinin katıldığı program  olurdu” dedi. Bosna’da 10 binden fazla öğrenci-
                          İstiklal Marşı ve Bosna Hersek Milli Marşı’nın  nin Türkçe öğrendiğini söyleyen Büyükelçi Sa-
                          çalınmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan  doviç, “bu öyle bir birliktelik ki; göreve geldiğim
                          Doç. Dr. Faruk Taşçı, uluslararası öğrenci ofisi- günden bu yana Türkiye’nin pek çok yerinde
                          nin çalışmalarından bahsetti. Taşçı, “ülke gün- dostlar edindim. Ve çok net vardığım bir sonucu
                          leri” etkinliklerinin ilkinde Kazakistan’ın, ikinci- sizinle paylaşmak istiyorum. Bu ülkede 80 mil-
                          sinde ise Etiyopya’nın tanıtıldığını belirtti. Aliya  yondan fazla Boşnak var” ifadelerini kullandı.
    Üniversitenin uluslararası          İzetbegoviç’in niteliklerinden bahseden Doç.
    öğrenci ofisi tarafından           Dr. Taşçı, onun mirası olarak tanımladığı Bos- “FATİH’İN DÜN YAPTIKLARINI
    daha önce iki kez dü-            na Hersek’i ve Boşnakları asla Türkiye’den ayrı  BUGÜN ÜNİVERSİTELER YAPIYOR”
    zenlenen “Ülke Günleri”           görmediklerinin altını çizdi.
    programının üçüncüsü için                               Bosna Hersek Milli Şairi ve Aliya İzetbego-
    seçilen ülke Bosna Hersek             “BOŞNAK ÖĞRENCİLERİMİZLE      viç’in yakın dostu Cemaludin Latiç de etkinliğin
    oldu. Üniversitede eğitim               GURUR DUYUYORUZ”        özel davetlileri arasındaydı. Latiç konuşmasın-
    gören 100’e yakın Boşnak                               da, Bosna kelimesinin anlamına dair birkaç ta-
    öğrencinin hazırlıklarına            Etkinliğin ev sahibi İstanbul Üniversitesi  nımlama yaptı ve “Bos kelimesi sabırlı ve yumu-
    Bosna Hersek Ankara Bü-           Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, konuşmasında  şak huylu anlamına geldiği için ben Bosna’mıza
    yükelçiliği, Genç Boşnaklar         Türkiye’nin yabancı öğrenci sayısının her geçen  bu tanımlamayı daha uygun görüyorum. Boşnak
    Derneği İstanbul ve Bosna          yıl arttığını belirterek, “dünya üzerinde doğdu- halkı sabırlıdır, yumuşak huyludur” diye konuş-
    Sancak Kültür ve Yardım-           ğu ülke toprakları dışında eğitim gören öğrenci  tu. Bu çıkarımına delil olarak 1463 yılında yaşa-
    laşma Derneği de destek           sayısı 5 buçuk milyon civarında. Bu yıl itibariyle  nanları anlatan Latiç, sözlerine şöyle devam etti:
    verince ortaya muhteşem           140 bin yabancı öğrenci ülkemizde eğitim gör- “Fatih Sultan Mehmet, Bosna Hersek’i fet-
    bir etkinlik çıktı.             mekte. Bu sayı son yıllarda sürekli arttı. İstanbul  hettiğinde o dönemde ülkenin başkenti olan
                          Üniversitesi’nde de 145 ülkeden yaklaşık 7 bin  Jajce’de İslamiyet’i seçen 30 bin Boşnak ile bu-
                          öğrencimiz var. Bu ülkeler içinde Balkan ülkeleri  luşur. Boşnakların bu duruşu karşısındaki mem-
                          en mutena yere sahip. Ve Bosna Hersek de bun- nuniyetini cömertliğiyle ifade etmek isteyen
                          ların başında geliyor” ifadelerini kullandı. Sultan, -dileyin benden ne dilerseniz- dediğinde
                            Bosna Hersek’in yakın tarihte yaşadığı acı- ise hiç ummadığı bir karşılık bulur. Boşnaklar o
                          ları Türk halkı olarak kendilerinin de yaşadığına  an maddi olarak pek çok şey isteyebilecekken
                          dikkat çeken Rektör Ak, “bugün Bosna’nın ge- tek bir talepte bulunurlar. Çocuklarının eğitim
                          leceğini inşa edenler arasında bizim mezun et- almaları için İstanbul’a gönderilmesini isterler.”
                          tiğimiz insanlar da var. Hali hazırda 100’e yakın  Fatih’in 550 sene önce yaptıklarını bugün
                          Boşnak öğrenci üniversitemizde eğitim görme- Türkiye’deki üniversitelerin gerçekleştirdiğini
                          ye devam ediyor. Biz onlarla gurur duyuyoruz”  belirten Cemaludin Latiç, Boşnak öğrencilere
                          dedi. Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi bölgesin- kucak açan herkese teşekkür etti. Latiç, konuş-
                          de ve dünya üzerinde eski gücüne kavuşacağına  masını Boşnakların, Osmanlı medeniyetine duy-
     Doç. Dr. Faruk Taşçı  Prof. Dr. Mahmut Ak
                          dair inancını dile getiren Prof. Dr. Mahmut Ak,  dukları aidiyete dair verdiği iki örnekle noktala-
                          “Türkiye yalnız başına değil, dostlarıyla güçlü- dı:
                          dür. Bizim görevimiz dostlarımızı artırmak. Eği- “Tarihten iki bağlantıyı aktarmam gereki-
                          tim ve kültür başta olmak üzere tüm gayretimiz  yor. İlki Fatih Sultan Mehmet’in Balkanlar’da ve
                          bu amaç doğrultusundadır” diye konuştu. Bosna’da kurduğu millet sistemidir. Osmanlı’nın
                                              bu yönetim anlayışı her milletin inancı doğrul-
                               “TÜRKİYE İLE ORTAK       tusunda yaşayabilmesine imkan tanıyordu. Bu
                               GEÇMİŞE SAHİBİZ”       yaklaşım bir medeniyetin doğmasını sağladı.
                                              İkincisi ise Aliya’nın hayalindeki Bosna’dır. O da
                            Rektör Ak’ın konuşmasından sonra Bosna  tıpkı Osmanlı gibi bir sistem istedi Bosna’da. 3
                          Hersek’i anlatan kısa bir film sunumu yapıldı.  farklı milletin bir arada yaşayabilmesi için müca-
                          Daha sonra kürsüye Bosna Hersek Ankara Bü- dele etti. İşte biz böylesine Osmanlı’ya bağlıyız
                          yükelçisi Bakir Sadoviç geldi. Boşnak diplomat,  ve aitiz. Ve Türkiye’de yaşayan Boşnakları ke-
                          Bosna Hersek ile Türkiye’nin ortak bir geçmişe  sinlikle diyaspora olarak tanımlayamayız. Çünkü
      Bakir Sadoviç     Cemaludin Latiç
                          sahip olduklarını ifade etti. Sadoviç, son 20 yılda  Boşnaklar Çanakkale’de 15 bin şehit verdiler.”
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15