Page 8 - Boşnak Dünyası Gazetesi Ocak 2019
P. 8

www.bosnakdunyasi.com                      OCAK   8
                                                            2019
                    lider, toplantıyı ileri bir tarihe erteledi.
                     Dodik, kendi yazdığı bayrak oyunu ile
                    halihazırda oldukça karmaşık bir siyasi
                    yapıya sahip olan Bosna Hersek’i ulusla-
                    rarası arenada “işlemeyen bir devlet” ola-
                    rak göstermeye çalışırken, daha önce öne
                    sürdüğü ayrılıkçı tezlere de bu şekilde ze-
                    min hazırlıyor.
                     Dodik’in yapay bayrak gündeminin bir
                    diğer nedeni ise seçimlerin ardından hala
                    devam eden hükümet kurma görüşmele-
                    rinde koz sahibi olmak. Dodik’in “bayrak
                    hassasiyetinin” koalisyon ortağı olması
                    durumunda sona erebileceği ifade edili- “BOSNA DAYTON’DAN ÖNCE DE VARDI”
    Bosnalı Sırp liderin      yor.
                     Konseyin Boşnak üyesi Sefik Dzafero- Bosna Hersek’te siyasi krizlerin  luk sahibi tüm yetkilileri bu anlaş-
     “bayrak oyunu”        viç, yaşanan son bayrak krizinin ardından  ardı arkası gelmiyor. 7 Ekim’de  mayı korumaya çağırdı. Dodik’in
                    yaptığı açıklamada, Dodik’in kendi ofisin- yapılan seçimlerde cumhurbaş- Sırbistan’a giderek Sırp entitesi
    Bosna Hersek’te 7 Ekim’de yapılan se- de RS entitesinin bayrağının bulunması- kanlığı konseyi üyesi seçilen  için yasal olmayan bir statü ara-
   çimlerde Devlet Başkanlığı Konseyinin  na karşı olmadıklarını, zira daha önceki  Sırp Milorad Dodik’in, resmi te- yışına girmesinin kabul edileme-
   Sırp üyeliğine seçilen ve daha önce de  Sırp üyelerin de ofislerinde bu bayrağın  amüllerde olmamasına rağmen  yeceğini belirten Boşnak lider,
   ayrılıkçı söylemleri ile tanınan Milorad  bulunduğunu belirterek, yasanın bayrak  Sırbistan’ı ziyareti ve cumhur- “Bosna Hersek’te hiç kimse kendi
   Dodik, göreve başladığı günden itibaren  konusunda çok net olduğunu ve yasaya  başkanı Aleksandar Vuçiç ile gö- kaderini tayin etme hakkına sahip
   ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cum- uyulması gerektiğini vurguladı. rüşmesi tartışmaları da berabe- olamaz. Bosna, çok etnik yapılı
   huriyeti’nin (RS) bayrağı üzerinden ya-                rinde getirdi. Dodik’in Belgrad’da  sistemiyle oraya ait olan herkesin-
   pay gündem yaratıyor.          ABD’ye giriş yasağı var   “Bosna’daki Sırp entitesinin kendi  dir” diye konuştu.
    Sekiz aylığına Devlet Başkanlığı Kon-                kaderini tayin etme hakkı vardır”  “Bosna Hersek Dayton’dan
   seyinin başkanlığını da yürüten Sırp lider,  Bosna Hersek’te yapay gündemler ya- sözleri üzerine, cumhurbaşkanlı- önce de vardı, sonra da var olacak.
   bayrak oyununa ilk olarak Sırbistan’ın  ratarak dikkatleri üzerinde tutan Dodik,  ğı konseyinin Boşnak üyesi Şefik  Ama Sırp entitesi için aynı şeyi
   yeni Saraybosna Büyükelçisi Aleksandar  her ne kadar devletin en üst makamı olan  Caferoviç açıklamalarda bulundu. söylememiz mümkün değil” diyen
   Djordjeviç’in güven mektubunu sunduğu  konseye başkanlık etse de hala ABD’ye  Bosna Hersek’in mevcut ko- Caferoviç, Sırp lider Dodik’e Bos-
   23 Kasım’da başladı. Djordjeviç’in güven  giriş yasağı bulunuyor.  numunun ve yönetim sisteminin  na Hersek anayasasında belirtilen
   mektubunu sunduğu salonda Bosna Her- ABD’nin Saraybosna Büyükelçisi Ma- Dayton Anlaşması ile ortaya çık- yükümlülüklerini hatırlattı.
   sek ve Sırbistan bayraklarının yanında  ureen Cormack, Amerikan hükümetinin  tığını belirten Caferoviç, sorumlu-
   RS bayrağının da olması büyük tepkilere  Dodik hakkında 2017 yılında aldığı yaptı-
   neden oldu.            rım kararlarının hala yürürlükte olduğunu
    Bosna Hersek’teki mevcut Bayrak Ka- belirterek, bu kararların yolsuzluğun ABD
   nununa göre, devlet başkanlığı binasında  yönetimi için ne denli hassas bir konu ol-
   sadece devletin bayrağının bulunması  duğunun kanıtı olduğunu vurguladı.
   gerekirken, Dodik’in RS entitesine ait  Cormack, Bosna Hersek kurumlarına
   bayrağı Bosna Hersek bayrağının yanına  saygıları nedeniyle Devlet Başkanlığı
   koyma uğraşı hem uluslararası toplumun  Konseyindeki konumu göz önüne alındı-
   hem de ülkedeki Boşnak kesimin tepkisi- ğında Dodik ile iş birliği içinde olacakla-
   ni çekti.             rını aktardı.
    Tepkilere aldırış etmeyen ve kendi kur- ABD’nin yaptırım kararları, Dodik’in
   duğu oyuna devam eden Sırp lider, bay- Dayton Barış Antlaşmasının uygulanma- PROTESTOLAR SIRBİSTAN’A SIÇRADI
   rak krizini sürdürmeye devam etti. İkinci  sına engel olduğu için alınırken, özellikle
   kriz, Bosna Hersek’teki Barışı Uygulama  RS entitesinin Bosna Hersek’ten ayrılaca- Fransa’nın başkenti Paris’te  Eyleme katılanlar "hükümetin
   Konseyi (PIC) üyesi ülkelerin büyükelçi- ğı tehditlerinin bu yaptırımların daha da  akaryakıt fiyatlarına yapılan zam- muhalif kesime uygulanan şiddeti
   lerinin, Devlet Başkanlığı Konsey üyele- katılaşmasında etkin olduğu biliniyor. mı gerekçe gösteren “sarı yelekli- tolere etmesini" eleştiriyor. Pro-
   ri ile toplantısında yaşandı. Dodik, önce  Dodik her ne kadar Donald Trump  ler”in başlattığı protesto gösteri- testo gösterilerinin düzenlenmesi
   toplantıya katıldı, ardından RS bayrağı- yönetiminin bu yaptırımları kaldırdığını  leri, Avrupa’nın farklı noktalarına  çağrısı yapan muhalefet partileri,
   nın toplantı salonunda olmadığını bahane  söylese de ABDli büyükelçinin açıklama- yayılmış durumda. Her ülkedeki  sol kesimden sağ kesime kadar
   edip adeta şov yaparak uluslararası top- ları bunu doğrulamıyor. Hatta seçimler- protestocuların sokaklara dökül- geniş bir yelpazeye sahip.
   lantıyı terk etti.         den hemen önce Dodik’in yakın çalışma  mek için farklı sebepleri var. Bu  Ülkedeki son gösterilerin fiti-
    Dodik’in toplantıyı terk etmesini de- arkadaşı Nikola Spiriç’e yolsuzluk nede- ülkeler içinde Sırbistan en dikkat  lini, muhalefetteki Sırbistan Solu
   ğerlendiren Bosna Hersek Yüksek Tem- niyle ABD tarafından yaptırım kararı alın- çekenlerin başında geliyor. Cum- Partisi’nin lideri Borko Stefano-
   silcisi Valentin Inzko, ülkedeki mevcut  ması, Trump yönetiminin de Dodik’e kar- hurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’e  viç'in uğradığı saldırı ateşledi. Ge-
   Bayrak Kanunu’nun çok açık olduğunu  şı tutumunun değişmediğini kanıtlıyor. yönelik tepkiler binlerce kişinin  çen Kasım ayı sonunda Kruşevac
   vurgulayarak, “Devlet kurumlarında sa- Hem Dodik hem de Spiriç, yaptırımlar  katıldığı öfke mitinglerine dönüş- kentinde gerçekleştirilen saldırıda
   dece devletin bayrağı bulunur. Kanun  yürürlükte olduğu sürece, ABD’ye seya- müş durumda.    Stefanoviç, siyah kıyafetli bir grup
   budur ve başka bir kanun yoktur.” ifade- hat edemeyecek, ABD’de bir malvarlık- Aralık ayı boyunca üç kez ya- tarafından demir çubukla dövül-
   lerini kullandı.          ları bulunuyorsa bunlar dondurulacak ve  pılan protestolarda, göstericiler  müştü. Muhalif liderin yaralandı-
    Daha önce RS entitesinin başkanlığını  ABD firmaları bu isimlerle iş yapamaya- Vuçiç'in kendisini eleştirenlere ve  ğı olayın ardından saldırının faili
   da yapan ve bu dönemde birçok kez Bos- cak.             muhalif kesime yönelik politika- olduğu açıklanan kişiler yakalan-
   na Hersek’in bağımsızlık ve toprak bü- Dodik, kendi icadı bayrak oyunu ile  larının ülkede bir şiddet iklimine  mıştı.
   tünlüğüne karşı söylemlerde bulunan Do- daha önce de olduğu gibi dikkatleri üzeri- yol açtığını savunuyor. Başkent  Saldırı Sırbistan Cumhurbaşka-
   dik, son olarak Devlet Başkanlığı Konseyi  ne çekmeyi amaçlarken, Sırp siyasetçinin  Belgrad'da 22 Aralık Cumartesi  nı Aleksandar Vuçiç tarafından da
   üyeleri ile başkent Saraybosna’da yapa- bu adımı, aslında hükümet kurma çalış- akşamı düzenlenen protestolara  kınandı. Ancak muhalefet, yaptığı
   cağı toplantıda da bayrak kozunu oynadı.  malarında istediğini elde etme noktasında  katılanların, "Başladı" ve "Herkes  açıklamalarla ülkeyi şiddet iklimi-
   Dodik, toplantının yapılacağı salona enti- elini güçlendirmek için bir koz olarak da  özgür olmadığı sürece kimse öz- ne sürüklemekle suçladığı Vuçiç
   te bayrağı koymak istedi. Bu talebi diğer  değerlendiriliyor.    gür değildir" pankartları taşıdıkla- ve iktidardaki partisini bu saldırı-
   iki üye tarafından kabul edilmeyen Sırp              rı bildirildi.        dan sorumlu tutuyor.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13