Page 4 - Boşnak Dünyası Gazetesi Ocak 2020
P. 4

OCAK  4
                           www.bosnakdunyasi.com            Avrupa medeniyeti, ikiyüzlü
                                                            2020

    ŞAŞIRTMADILAR                                       kararlarına bir yenisini daha


                                                  ekledi. Bundan çeyrek asır
                                                  önce yanı başlarında ger-
                                                 çekleştirilen soykırıma göz
                                                 yumanlar, bugün “soykırım
                                                yoktur” diyen bir yazarı Nobel
                                                    ile ödüllendirdiler…


     77 yaşındaki Peter Handke, mut- masından sonra başta Türkiye olmak
    suz bir çocukluk, intihar eden annesi,  üzere, Arnavutluk ve Kosova gibi
    şiddetli geçimsizlik neticesinde sona  ülkeler İsveç’teki törene temsilci
    eren evliği ve yazdığı kitaplarla ta- göndermeyerek protesto ettiler.
    nımlanacak bir yaşam hikayesinin son  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
    20 yılına “vitrindeki” batı zihniyetinin  doğan yaptığı açıklamalarda Nobel’i
    asla kabul edemeyeceği bir özelliği  sert sözlerle eleştirirken, ödüle layık
    daha ekledi!          görülen Handke için “vampir aydın”
     “Soykırım seviciliği…”    ifadesini kullandı. Bosna Hersek’te
     Avusturyalı Handke’nin bu yakla- ise ülkenin pek çok yerine İngilizce
    şımı, Avrupa’nın 2. Dünya Savaşı’n- “Shame On You” (yazıklar olsun)
    dan sonra gördüğü en büyük soykırım  yazılı afişler asılarak Srebrenica Boş-
    olan Srebrenica Boşnak Soykırımı’nı  nak Soykırımı ve Sırp soykırımcılar
    “reddetmeye”, soykırımcı Sırp lider- hatırlatıldı. Bosna Hersek ve Kosova,
    lere “hayranlık duymaya” ve onları  eli kanlı yazarı “istenmeyen kişi” ilan
    hapishanelerde ziyaret ederek destek  etti.
    vermeye kadar götürdü. Günümüz
    Avrupası’nda “Yahudi soykırımı  TÜRKİYE BOSNA SANCAK’TAN
    yoktur” demek bir suç iken, Birleşmiş  SERT TEPKİ
    Milletler’in 2007 yılında soykırım
    olarak nitelendirdiği “Boşnak soykırı- Batı zihniyetinin bu ikiyüzlü
    mı”nı kabul etmemek, hatta ve hatta  yaklaşımına Türkiye’de yaşayan Boş-
    soykırımcılara methiyeler düzmek ne  nakların da tepkisi sert oldu. Türkiye
    yazık ki suç olarak kabul edilmiyor. Bosna Sancak Derneği yayınladığı  tecavüzlere uğradığı ve milyonlarca  söylemleri kendi menfaatleri söz ko-
                    protesto bildirisinde şu ifadelere yer  kişinin yurtlarını terk etmek zorun- nusu olduğunda vazgeçilmez ilkeler
       YAZIKLAR OLSUN!      verdi:             da bırakıldığı günlerde gözünü ve  olarak kabul eden ancak aksi takdirde
                     2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün,  kulağını olan bitene tıkayanlar bugün  görmezden gelebilen batı zihniyeti
     Soykırımcı çetniklerin başındaki  Srebrenica Boşnak Soykırımını inkar  “soykırım yoktur” diyen Handke ile  bu olayda da aslında şaşırtmayan
    isim, dönemin Sırbistan Devlet Baş- eden ve Sırp savaş suçlularının ma- aynı safta yer almaktadır. bir tutum sergiledi. Kendi refahını
    kanı Slobodan Miloşeviç’e duyduğu  sum olduğunu iddia eden Avusturyalı  Boşnak ve Müslüman kimliğinin  artırmak uğruna dünyanın dört bir
    yakınlık, sıcaklık ve belki de hayran- Yazar Peter Handke’ye verilmiş olma- Avrupa kıtasından silinmesini sinsice  yanında halkları ve ülkeleri yüzyıllar
    lık; dünyanın “edebiyat insanı” olarak  sı, insanlık adına bir utanç abidesi  bekleyen, bu temizliğin Sırplar ve  boyunca sömürmekte bir beis görme-
    gördüğü bir karakteri insan içine  olarak tarihteki yerini almıştır. Hırvatlar eliyle gerçekleştirilmesine  yenler, gerçekleştirdikleri katliamları
    çıkamaz hale getirmeliyken, o dünya  Handke’nin ödülü alacağının  dolaylı olarak destek verenlerin ödül- ve soykırımları ise sümen altı etmek
    kendisine mevcut düzenin en prestijli  duyurulmasıyla birlikte dünyada  lendirmeleri de, cezalandırmaları da  konusunda ise son derece mahir
    ödülünü layık görebildi!    hassasiyet sahibi her ülke, toplum ve  her türlü hakkaniyetten ve samimi- olduklarını gösterdiler.
     Avusturyalı yazar Peter Handke,  insan tepkisini dile getirmiş ancak bu  yetten uzaktır.   Yugoslavya’nın dağılmasıyla
    2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nü 10  ödülü kendisine vermeyi kararlaştıran  Peter Handke gibi eli kanlı katil- birlikte federasyon içinde yer alan
    Aralık 2019 Salı günü büyük tartışma- zihniyet geri adım atmamıştır. lerle el ele yürüyen bir yazar müsved- ülkelerin bağımsızlığı noktasında da
    ların ve tepkilerin gölgesinde İsveç’in  Avrupa ve Batı medeniyeti Bosna  desinin aldığı Nobel Edebiyat Ödülü  Avrupa, Hırvatistan ve Slovenya’yı
    başkenti Stockholm’de düzenlenen  Savaşında dolaylı olarak destek  de artık kirlidir, ödülü verenler de bu  kanatları altına alırken Boşnakların
    törenle, İsveç Kralı 16. Carl Gustav’ın  verdiği tüm insanlık suçlarına, bu  kirliliğe ortak olmuştur… ağırlıkta olduğu Bosna Hersek’in
    elinden aldı. Handke ödülle birlikte  kararla birlikte bir yenisini daha  Kabul etmiyoruz, lanetliyoruz! yanında yer almayarak adeta soykı-
    900 bin euronun da sahibi oldu. eklemiştir. 1992-1995 yılları arasında            rımlara göz yumdu. 1992-1995 yılları
     Halkların ve devletlerin büyük  yaklaşık 250 bin insanın katledildiği,  AVRUPA VE BATI’NIN İKİ YÜZÜ arasında yüzbinlerce masum insanın
    tepki gösterdiği bu kararın açıklan- 50 binden fazla kadının sistematik            katledilişini, onbinlerce kadının
                                     Demokrasi ve insan hakları gibi  tecavüze uğramasını ve milyonlarca
                                                   kişinin yurtlarını terk etmek zorunda
                                                   kalışını bir film seyreder gibi seyre-
                                                   denlerin “insan hakları” konusundaki
                                                   samimiyetlerini sorgulamaya dahi
                                                   gerek yoktur.
                                                     Tavır nettir; Müslümansan olma-
                                                   san da olur, Hıristiyansan bizdensin!
                                                   Ötesi lafı güzaftır. Avrupa ve batı
                                                   bu noktada vitrini süslü pastaneler
                                                   gibidir. Yanından geçenler iştah açıcı
                                                   pastaların görüntüsüne aldanır. Oysa
                                                   o pastanenin bir de mutfağı vardır.
                                                   Gerçek mutfakta gizlidir. Oraya
                                                   indiğinizde sizi hamam böcekleri
                                                   karşılar. İnsana insan olduğu için
                                                   değil, menfaatlerine uygunluğu
                                                   doğrultusunda değer verenler, Nobel
                                                   Edebiyat Ödülü’nü bir soykırım des-
                                                   tekçisini vererek “aslında bizim için
                                                   de Srebrenica’da bir soykırım gerçeği
                                                   söz konusu değildir” mesajını tüm
                                                   dünyaya vermiştir.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9