Page 10 - Boşnak Dünyası Gazetesi Şubat 2017
P. 10

10                                    KÖŞE YAZISI

                         Rumeli nasıl vatan oldu?


                        yeni, aynı zamanda daha önce olmayan toplum- nini tehdit etmediği müddetçe kimsenin inancıyla
                        sal dinamikler ortaya çıktı. Bunun en önemli örne- ilgilenmez, dini anlayış ve uygulamalarına karış-
                        ği yukarıda anlattığım iyilik ve imar yarışıdır.  maz.
       Nezir Dinler            Doğal olarak toplum yapısı Müslüman Türklerin  Müslümanların da ırk kökleriyle ilgilenmez Os-

   Boşnak Dünyası’ndaki ilk yazılarımda Büyük Os- hakim unsur olduğu bir toplum düzeni şeklinde  manlı. Dünyanın en düzenli yerel varlıklar kayıt
   manlı Devleti’nin Rumeli’ndeki tarihi ve onun et- gelişti, serpildi. Vakıflar ve vakıfçılık anlayışı, yerel  sistemi olarak adlandırılabilecek “tahrir defterle-
   kisiyle bu coğrafyanın ana eksenini oluşturmak  idarenin merkezle hızlı işbirliği ve başarılı yönetim  ri”nde insan varlığı sadece müslim ve gayrimüslim
   üzere ortaya çıkan Evlad-ı Fatihan kimliğini yaz- örnekleri gelişimi destekledi.  olarak geçer. Türk, Arnavut, Boşnak, Tatar, Torbeş
   dım.                                         ve benzeri köken sorgulamasına girişilmez.
                        Burada iki önemli özellik de bu değişimi kolaylaş-
   Daha sonra Boşnakların ve bölgedeki diğer mil- tırdı.                Bunun uç örneği, gayrimüslimlerin de bütün Müs-
   letlerin İslam dinini seçme sürecini Karadağ-Her-                  lümanları Türk olarak görmesidir. Bir Sırp, başka
   sek bölgesi ekseninde aktarmaya çalıştım. Birincisi geçmişte Balkan topraklarında gelişkin  bir Sırbın Müslüman olduğunu öğrendiğinde ona
                        güçlü bir şehirleşme olmaması, ikincisi ise yeni  “Müslüman mı oldun?” demez. “Türk mü oldun?”
   Şüphesiz bu coğrafyanın her bölgesinde birbirine  kurulan düzenin hayatın hemen bütün alanlarını  der.
   benzeyen ancak tabii ki aynı olmayan Osmanlı- kuşatan kalıcı bir yapılanmayı içermesi ve bunu
   laşma, İslamlaşma süreci yaşanmıştır.   ideal bir örnek olarak tüm etnik ve kültürel yapı-  FARKLI KÜLTÜRLER
                        lara önermesidir.                ZENGİNLİK OLARAK GÖRÜLDÜ
   Bu yazımda da Osmanlı’nın yükselme sürecinde
   Rumeli’ndeki siyasi, kültürel ve sosyolojik yerleşme  Bu değişimin en hızlı şekilde benimsenmesine ör- Diğer yandan Rumeli’nde öyle bir hareketlilik var-
   süreciyle ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. nek, Hersek bölgesindeki önde gelen derebey ai- dır ki, her bölgede her kökenden insana rastla-
   Baştan alalım: Osmanlı’nın fethettiği Balkan coğ- lelerinin Osmanlı askeri yapılanmasına katıldıktan  mak son derece doğaldır. Novi Pazar örneğinden
   rafyası siyasi ve etnik olarak çok fazla sayıda ya- sonra hemen din ve kültür olarak da Türkleşme- gidecek olursak; Çerkeska Mahala, Çerkes yer-
   pıya bölünmüş, devletçiklerden, kabilelere, feodal  sidir.             leşimin olduğu mahalleyi anlatır. Arap camii ve
   beylerden, toprak ağalarına kadar neredeyse                   Arapoviç sülalesi bölgede Arap kökenli nüfusun
   paramparça denebilecek ölçekte ufalanmış bir  Yani Osmanlı, Balkan coğrafyasını hem imar etmiş  varlığını ispatlar. Kaçar sülalesi, köken olarak Kırım
   yerdi.                   hem de bunu yaparken bütün boyutlarıyla yep- Tatarlarına dayandığı bilinen bir sülaledir. Bunlar
                        yeni bir düzeni kalıcı olarak kurmuştur. Bu kuruluş  bir çırpıda verilebilecek örneklerdir.
   Osmanlı öncelikle bu yapıları kontrol altına alarak  doğal olarak yeni bir sosyoloji ve toplumsal yapı-
   bunlar arasındaki çatışmalara son verdi ve emni- nın oluşmasına yol açmış ve yüzlerce yıl bu yapı  Peki kültürler arasındaki farklar nasıl sorun oluş-
   yeti, can güvenliğini sağladı. Adaleti de çok bü- üstün bir örnek oluşturarak devam etmiştir.  turmadı?
   yük bir güven sağlayarak oturtan Osmanlı Devleti
   bu arada asla hiç kimseye, hiçbir kabile ya da  Son 200 yıldır Osmanlı idaresinden ayrılmış baş- İslam, temel olarak kendi temel inanç prensiple-
   beyliğe din dayatmadı.           kentler de dahil tüm Balkan başkentleri Osman- riyle çelişmeyen, kültür ve geleneklere karşı çık-
                        lı’nın kalıcı izlerini bütün kültürel soykırıma rağmen  maz. Zaten gayrimüslimlerin inanç ve kültürüne
      HAYATIN MERKEZİNDE İSLAM VARDI    az veya çok sergilemektedir.       karışmayan Osmanlı, bu prensip gereği Müslü-
                                             man inancını benimsemiş toplulukların gelenek-
   Ancak vazgeçilmez bir tercih olarak kendine İslam  OSMANLI’DA MİLLİYETİ DİN BELİRLER lerine de karışmadı. Tersine bunu İmparatorluk
   dinini temel alan Osmanlı davranışlarını yani, si-                  sisteminin avantajı, bir zenginlik olarak gördü.
   yasetini, hukuk sistemini, toprak işleme ve sahiplik  Bu yapı sonucunda, Rumeli şehirlerinin çok büyük
   yapılanmasını, hayat tarzını ve kültürünü bu ekse- çoğunluğunda merkez nüfusu Müslüman Türkler- Böylece, Türklerle diğer ırklardan gelen Müslü-
   ne göre belirledi.             den yani evlad-ı fatihandan oluşurken, şehirlerin  manlar arasında pozitif kültür transferleri yaşandı.
                        çevrelerinde çoğunlukla gayrimüslimler yaşa- Gelenekler, yemek kültürü, giyim kuşam, günlük
   Kurduğu bütün şehirlerde İslam’ın simgesi olan  maktadır.           yaşam alışkanlıkları hep birbirini etkiledi. Kız alıp
   camiyi merkeze alan Osmanlı ikinci adım olarak                    vermelerde ırkî kökenin hiçbir önemi olmadı. Hem
   ticareti yani ekonomiyi hedefleyen bedestenler  Şehir hayatı, idare, eğitim, ekonomi büyük oran- şehirlerde her kökenden insan bir araya geldi,
   yani bugünkü anlamıyla alışveriş merkezleri inşa  da Müslümanların kontrolünde iken diğer halklar  hem de her kökenden Müslüman kız alıp vererek
   etti.                   ağırlıklı olarak köylerde hayvancılık ve tarımla uğ- ailevi bağlar, akrabalıklar geliştirdi. Geriye dönüp
                        raşmaktadır.               bakıldığında, bugün bu konudaki hoşgörünün
   Bu şehirlerde Müslüman idareci kesim, askerler, din                 Osmanlı döneminden çok daha kötü durumda
   adamları, tüccarların sürüklediği yeni bir toplum- Öte yandan Rumeli, Osmanlı sisteminin kültürel  olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
   sal yapılanma ortaya çıktı. Toprak işleme görevi  olarak da kalıcı biçimde yerleştiği ve başarıyla
   de; tercih edilen tımar sistemiyle büyük oranda  uygulandığı bir bölgedir.  Doğunun büryanı Balkanlar’da, Elbasan’ın tavası
   fethi gerçekleştiren komutan ve idarecilere verildi.                 İstanbul’da bilinir oldu. Baklava, sütlaç tüm coğ-
   Bir yandan da etkili nüfus politikalarıyla Anado- Kültürel boyutu biraz daha detaylı inceleyecek  rafyanın ortak tadı oldu.
   lu’dan büyük oranda nüfus transferi gerçekleşti. olursak; Osmanlı-İslam medeniyetinde milliyet,
                        kan esaslı değil iman esaslıdır. İslam milleti ve  Şalvar, fes, cepken Sırplar dahil neredeyse bütün
   Böylece küçük kasabalar büyük şehirlere, dolayı- gayrimüslim millet. Yani Osmanlı topraklarında iki  topluluklarda bazı değişikliklerle birlikte benim-
   sıyla yeni cazibe merkezlerine dönüştü. Osmanlı  milliyet yaşar: müslim ve gayrimüslim. Osmanlı da  sendi. Misafirperverlik, cömertlik, yardımlaşma
   idaresinde, emperyalist bir tavırla “alabileceğim  bunu tahrir defterleri vasıtasıyla not eder. ortak payda oldu.
   tüm zenginlikleri alayım ve gideyim” yaklaşımı
   değil, “burayı kendime vatan yapayım. Onun için  Tabii ki, Osmanlı sisteminin vatandaşını inancı  Özetleyecek olursak, Osmanlı Rumeli’nde önce,
   verebileceğim her şeyi vereyim” yaklaşımı hakim- üzerinden ayrımcılığa tabi tuttuğu anlamı çıkmaz  can güvenliği ve adaleti tesis etti. Sonra ekonomi
   di. Öyle ki, sadece devletin sahibi durumundaki  buradan. Devlet, sadece çoklu hukuk sistemi ne- ve üretimi prensiplere bağlayarak sürekliliği sağ-
   padişah değil, tüm idareciler, ağalar, paşalar ve  deniyle bu kaydı tutar. Gayrimüslimlerin askere  ladı. Bu arada, kendi inancı ve kültürüne dayalı
   vezirler bu anlamda bir imar ve iyilik yarışı içine  alınmaması, kendi aralarındaki hukuki anlaşmaz- yaşam düzenini kurdu ama bunu yaparken başka
   girmişlerdi. Tabiri caizse herkes yukarıdan aşağıya  lıkların çözümünde kendi inanç sistemlerine göre  kültür ve inançların yaşam alanını kısıtlamadı.
   kiracı gibi değil, ev sahibi gibi davrandı. yargılanmalarının sağlanması gibi konular nede-
                        niyle din kaydı tutulur.         Bu sayede çok çeşitli kültür ve inançlardan olu-
   Bu süreçte bölge idaresinin de yeni bir güç merke-                  şan Balkan coğrafyasını yüzlerce yıl huzur ve barış
   zi ve anlayışın eline geçmesi nedeniyle tamamen  Bir kez daha ifade edelim: Osmanlı, kamu düze- içinde yönetti, orayı kendisine vatan yaptı...
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15