Page 3 - Boşnak Dünyası Gazetesi Şubat 2017
P. 3

3                                     EĞİTİM


    HAYALDEN GERÇEĞE

                  DERSİMİZ ANA DİLİMİZ
             Türkiye’nin ilk Boşnak derneğinin girişimleri sonuç verdi, bir ilk hayata
                geçirildi. Artık ülkemizin okullarında Boşnakça dersi de var.
     osna Sancak Kültür ve Yardım-
   Blaşma Derneği’nin gerçekleşti-                               “İKİ ÜLKE İŞ BİRLİĞİ
    rilmesi için üstün gayretler sarf et-                            İÇERİSİNDE ÇALIŞMAYA
    tiği proje nihayet gerçeğe dönüştü.                               DEVAM EDECEK”
    Bosna Hersek’te 83 okulda Türkçe-
    nin seçmeli ders olarak okutulmaya
    başlamasının ardından, Türkiye’de                             illi Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Er-
    de Boşnakça seçmeli ders olarak                           Mdem, Türkiye’de yaşayan 7 dilin müf-
    kabul edildi. İlk ders 17 Ocak Salı                        redatta yer aldığını belirterek, “Hem Milli
    günü Yıldırım Mahallesi’nde yapıldı,                           Eğitim Bakanlığının protokolü hem de İs-
    öğretmeni ise Bosna Hersek Eğitim                            tanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kardeş
    Bakanı Elvira Dilberoviç oldu.                              okul projesiyle Türkçe, Bosna Hersek’te
                                                seçmeli ders olarak tercih edilmeye baş-
    Bosna Hersek ile Türkiye arasında                          lanmıştı. 83 okul Türkçe eğitimi vermek-
    2015’te imzalanan protokol kapsa-   “ÜLKE ANNEDİR, DİL DE ÜLKENİN           teydi. Bugün bakanımızın gelmesiyle 53
    mında Boşnakça, 2017-2018 eğitim         BİR PARÇASIDIR”             okul daha Türkçe eğitimine başlamış ola-
    öğretim yılından itibaren seçmeli                           cak” diye konuştu.
    ders olarak okutulacak.
                                                Boşnakçanın yaşayan diller kapsamına
    Türkiye’de Boşnakçanın seçme-                             alındığı bilgisini veren Erdem, konuşma-
    li ders olarak okutulmasına ilişkin,  osna Hersek Federasyonu  Ben de böyle bir şey yapmak  sını şöyle sürdürdü: “Bu konuda Bosna
                                                Sancak Derneği’ni tebrik etmek istiyorum.
    Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi’n- BEğitim Bakanı Elvira Dilbero- istedim. Ülke annedir, dil de ül-
    deki Mehmet Akif İnan Ortaokulu’n- viç ise, anadillerin seçmeli ders  kenin bir parçasıdır. Bir halkın  Bu projenin hayata geçirilmesinde büyük
    da ilk dersin de verildiği toplantı dü- olmasında çok fazla gerekçe  ruhuna varmak isterseniz, onun  emekleri oldu. Okulumuzda ilk dersimizi
    zenlendi. Toplantıya katılan Bosna  olduğunu belirterek şöyle de- dilini öğrenmeniz gerekir. Bu şe- de sayın bakanımız Elvira Dilberoviç ver-
    Hersek Federasyonu Eğitim Bakanı  vam etti: “Başka bir ülkede ken- kilde iki ülkenin ruhunu birleştir- di. Bu konuda yapılacak şeyler var. Ders
    Elvira Dilberoviç, ortaokul öğrenci- di dilini okumamanın ne demek  miş olacağımızı düşündüm.” kitapları ve diğer konularda iki ülke güzel
    lerine yaklaşık 30 dakika Boşnakça  olduğunu biliyorum. Size ait bir          bir iş birliği içerisinde çalışmaya devam
    ders verdi.           şeylerin kaybolduğunu hissedi- Projenin kendi bakanlığı dö- edecek. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlü-
                    yorsunuz. İlk kez Bayrampaşa  nemine denk gelmesinden çok  ğümüz bu konuda çok aktif. Binlerce Boş-
                                                nak öğrenci Türkçeyi yabancı dil olarak
                    Belediyesi’ne geldiğimde ora- mutlu olduğunu aktaran Dilbe- seçtiği için İstanbul’a getirildi. Hem pratik
                    da doğal ve spontane vakit  roviç, dönemin Milli Eğitim Ba- yaptılar, hem de akrabalarının yaşadığı
                    geçirdim. Orada bir dede, ‘To- kanı Nabi Avcı’ya, çalışma ar- ülkemizi burada görmüş oldular. Burada
                    runumla konuşamıyorum.’ dedi.  kadaşlarına ve projenin önemli  da seçmeli ders olarak Boşnakçayı tercih
                    O beni çok etkiledi. Türklerin  destekçilerinden Bosna Sancak  eden öğrencilerimiz Bosna Hersek’e gide-
                    Bosna’da Türkçe için neler yap- Derneği’ne katkılarından dolayı  cek.”
                    tığını görünce çok etkilendim.  teşekkür etti.


                                              “BU TARİHİ BİR GÜN”

    Bakan Dilberoviç’in tarihe geçen                    oşnakçanın  Türkiye’deki  olmazsa olmaz unsurlardan
    ilk Boşnakça dersinde sınıfı doldu-                Bokullarda seçmeli ders ola- biri olduğuna dikkat çeken
    ran öğrencilerle diyalogu ilginçti.                 rak okutulmaya başlamasının  Sancaktar, “bundan böyle
    Boşnak öğrencilerden oluşan sınıfa                   mimarlarından olan Bosna  Türkiye’nin her okulunda eğer
    temel birkaç bilgi veren Dilberoviç,                Sancak Kültür ve Yardımlaşma  10 öğrenciden talep gelirse
    çocuklara sorular sordu. Bugü-                   Derneği Başkanı Muhammet  Boşnakça sınıfı açılacak. Bu
    ne kadar Boşnakçayı sadece aile                  Sancaktar, bu projenin hayata  tarihi bir gündür. Milli Eğitim
    içinde konuşarak öğrenen çocuklar                   geçirilmesinde katkılarını esir- Bakanlığı’nın bu çalışmasının
    Bakan’a cevap verirken zaman za-                    gemeyen tüm kişi ve kurumla- sonuna kadar destekçisi ola-
    man heyecanlandılar, yanlış ifade-                   ra teşekkür etti.     cağız” diye konuştu.
    ler kullanmamak için gayret göster-
    diler.                                 Kültürün yaşatılması için dilin
   1   2   3   4   5   6   7   8