Page 4 - Boşnak Dünyası Gazetesi Şubat 2017
P. 4

4                                     EĞİTİM     İKİNCİ DERSTE ŞARKILAR SÖYLENDİ   Gelecek eğitim ve öğretim yılında seçmeli  belirtti. Bir senedir Bosna-Hersek’te ilkokul ve
   ders olarak okutulacak olan Boşnakça dersi  ortaokulda Türkçe seçmeli ders olarak oku-
   için fikir alışverişinde bulunmak üzere Bos- tulduğunu hatırlatan Makota, Boşnakça dersi
   na-Hersek Federasyonu yetkilileri İstanbul’a  için hazırlıklarının tamam olduğunu kaydetti.
   geldi.                 Makota, Boşnakça konuşan çocukları gör-
                      düğünde kendini çok güvende hissettiğini ve
   20 Ocak Cuma günü Mehmet Akif İnan Or- mutlu olduğu vurgulayarak sözlerine şöyle
   taokulu’nda gerçekleştirilen ikinci Boşnakça  devam etti:
   dersine, Bosna-Hersek Federasyonu’ndan
   Damir Zuga (Bosna Rodrinye), Mensur Sina- “Biz kendimizi tamamen hazırladık. Bir yıldır
   noviç (Zenica Doboj), Elvir Kazazoviç (Saray- ilk ve ortaokulda Türkçe seçmeli ders olarak
   bosna), Asmir Crnkiç (Una Sana), Dika Mako- okutuluyor. İnşallah burada da hazırlıkları ta-
   ta (Bosna Podrinje), Dina Borovina ve Yunus  mamlayıp yolumuza devam edeceğiz. Ken-
   Emre Enstitüsü Saraybosna Türk Kültür Mer- dimi Türkiye’de çok güvende hissediyorum.
   kezi Müdürü Mehmet Akif Yaman katıldı. Buraya geldiğim için son derece mutluyum.
                      Bu kadar çocuğun Boşnakça konuşması bizi
   Bosna-Podrinje Kantonu Pedagoji Kurumu  mutlu ediyor. Bu sınıfta Bosna´ya olan duygu-
   Başkanı Dika Makota, yaklaşık 30 dakika Boş- ları gördüm. Türk ve Boşnak kardeşliği açısın-
   nakça dersi verdi. Derste öğrenciler Boşnak- dan önemli bir konu bu…”
   ça şarkılar söyleyerek eğlenceli vakit geçirdi-
   ler. Dersin sonunda açıklama yapan Makota,  Büyük bir neşe içinde geçen dersin sonunda
   yaklaşık bir sene önce imzalanmış protokolle  öğrenciler öğretmenlerine çiçek hediye etti.
   ders için bütün hazırlıklarının tamamlandığını
                             OKULLARIMIZ DA “KARDEŞ” OLDU                         osna-Hersek Federasyonu ve Türkiye Cumhu- ile Bosna- Hersek’in kardeşlik kökenlerinin 1463 yı-
                       Briyeti Kardeş Okul Protokolü 13 Ocak 2017 tari- lına dayandığını hatırlatarak “Türkiye demek Bos-
                        hinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde imzalandı. na-Hersek demektir, Bosna-Hersek demek Türki-
                                             ye demektir. İki ülke arasında tarihten gelen ortak
                        İlk olarak Bosna- Hersek’ten 26 okul ile İstan- miras, sevgi, kardeşlik bağının olduğunu bunun da
                        bul’daki 26 ortaokul ve lisenin müdürlerinden  şimdi bu projeyle taçlandırıldığını” ifade etti.
                        oluşan heyetle 30 Kasım 2015 tarihinde TC Milli
                        Eğitim Bakanlığı ve Bosna-Hersek Federasyonu  Bosna-Hersek heyeti adına konuşma yapan O.Š.
                        Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği  Bužim Okul Müdürü Jasmira Mehiç ise duygu yük-
                        protokolü kapsamında kardeş okul projesi hayata  lü konuşmasında şunları söyledi: “Ben Jasmira
                        geçirildi. Bu çerçevede, Bosna-Hersek’te Türkçe  Mehiç, Türkçe karşılığı ise Yasemin, benim kardeş
                        öğretilen 85 okul için İstanbul’da kardeş okul pro- okulumun müdürü de Yasemin. Doğrusu bu bir te-
                        tokolü imzalanmıştı.            sadüf olamaz, dahası bu kardeşlik projesi bir ka-
     “KARDEŞLİK DUVARINA                               der. Nedenine gelince şöyle bir durum daha var:
      BÜYÜK BİR TUĞLA”          Bu bağlamda 13 Ocak 2017 günü İstanbul İl Mil- Bugün kardeş okulumuz Çekmeköy Nükte Sözen
                        li Eğitim Müdürlüğü’nde  ilk olarak Bosna-Her- Ortaokulu’nda idik. Okula gittiğimizde karşımda
                        sek’ten 26 okul ile İstanbul’daki 26 ortaokul ve  gördüğüm manzara beni çok şaşırttı ve duygu-
    oşnakçanın Türkiye’deki okullarda seçmeli
   Bders olarak okutulacak olması toplumun  lisenin müdürlerinden oluşan heyetle kardeş okul  landırdı. Zira tercüman olarak karşıma gelen kişi,
   hemen her kesiminde sevinçle karşılandı.  protokolü imzalandı.         benim Bosna’daki öğrencimdi. Çok şaşırdım. İşte
   Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu da                      dedim bu da başka bir kader. Zira benim hiç ço-
   gelişmeden dolayı duyduğu memnuniyeti  İki Ülkenin Kardeşliğinin Kaderi     cuğum olmadı ama Allah bana binlerce öğrenci-
   dile getirdi.                                    ye annelik yaptırdı. Bu proje ile anladım ki benim
                        Protokol imzasının akabinde Türkiye’deki okullar  kalbimin yarısı burada. Bana Bosna-Hersek dışın-
   Federasyon Başkan Yardımcısı Suat Nurkan,  adına Şişli Anadolu Lisesi Müdürü Fikret Ünal bir  da bir yerde yaşayacaksın deseler ikinci vatanım
   DÜNBALFED olarak Türkiye ile Balkanlar ara- konuşma yaptı. Fikret Ünal konuşmasında, Türkiye  olarak gördüğüm Türkiye’de yaşarım. Bu proje iki
   sındaki köprülerin daha da güçlenmesi için                   ülkenin kardeşliğinin de bir kaderdir.”
   çaba sarfettiklerini belirterek, “Balkanlar Tür-
   kiye’nin temelinde olmazsa olmaz bir unsur-
   dur. Türkiye’nin gücü ve desteği olmadan da
   Balkanlar’da huzurdan söz etmek mümkün
   olmaz. Bu yüzden Türkiye ile Balkanlar arasın-
   da kardeşlik köprülerinin her geçen gün arttı-
   rılması gerekiyor. Türkçenin Bosna Hersek’te,
   Boşnakçanın da Türkiye’deki okullarda ders
   olarak okutulmasını bu kardeşlik duvarına
   örülmüş büyük bir tuğla gibi görüyoruz. Bu-
   nun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese
   teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9