Page 6 - Boşnak Dünyası Gazetesi Şubat 2017
P. 6

6                                TÜRKİYE BOŞNAKLARI    Teamüller bozulmadı, iki isim yarıştan çekilme kararı aldı


    FEDERASYON’DA                  “EŞREF TEMİZ”


          TEK ADAY

    ürkiye Bosna Hersek Kültür Der- Derneği Önceki Dönem Başkanı ve
   Tnekleri Federasyonu’nda geçti- Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Eşref
   ğimiz Ocak ayında ilginç gelişmeler  Temiz’in başkan adaylığı kesinleşti.
   yaşandı. Mart ayında yapılacak ola-
   ğan genel kurul öncesinde başkanlık  TBHKDF Yönetim Kurulu TBHKDF
   için adaylığını açıklayan üç isimden  Başkanı Zekai Erşan’ın başkanlığında
   ikisi çekilme kararı aldı. Biga Bosna  Aliağa Ticaret Odası Toplantı Salo-
   Hersek Derneği’nin eski başkanı Eş- nu’nda yapılan toplantıya TBHKDF
   ref Temiz, kongreye tek aday olarak  Kurucu ve Onursal Başkanı, Bosna
   girecek.             Hersek Fahri Başkonsolosu Ahmet
                   Kemal Baysak da katıldı. Toplan-
   Türkiye Bosna Hersek Kültür Der- tı, Federasyon’a üye 18 dernekten
   nekleri Federasyonu Yönetim Kuru- 14’ünün temsilcileri yer aldı.
   lu, Çakmaklı Bosna Hersek Kültür ve
   Dayanışma Derneği’nin ev sahip- TBHKDF Başkanı Zekai Erşan, önce-
   liğinde İzmir – Aliağa’da toplandı.  ki toplantıda adaylıklarını açıklayan
   Mart ayında yapılacak federasyon  Suat Nezir, Mehmet Kurt ve Eşref Te-
   olağan genel kurulunda Biga Bos- miz’den kendilerini tanıtmalarını iste-
   na Hersek Kültür ve Yardımlaşma  di.


                      “PARTİLİ BAŞKAN                           “2019’DA
                    OLMAK İSTEMİYORUM”                         ADAY OLACAĞIM”

                   ürsüye gelen başkan aday adaylarından                öz verilen diğer TBHKDF
                  KSuat Nezir, adaylıktan çekildiğini açıkladı.           Sbaşkan aday adayla-
                  2015’deki genel kurul öncesinde de aday olan              rından Mehmet Kurt da Ka-
                  ve sonrasında yine çekilen Nezir şunları söyledi:           sım 2016’da Serdivan Bosna
                                                     Sancak Derneği Başkan-
                  “Ülkenin içinde bulunduğu durumu değerlen-             lığı’na seçildiğini hatırlattı.
                  dirdiğimizde, herkesin kendine göre siyasi dü-          Kurt, “Bir dönem daha der-
                  şüncesi var. Sivil toplum kuruluşlarında görev          nek başkanlığı görevini sür-
                  yaptım, siyasi geçmişim var. Siyasi kimliğimle          dürüp sonraki genel kurulda
                  daha etkin olmak ihtiyacı hissettim. Partili fe-         federasyon  başkanlığına
                  derasyon başkanlığı sıfatının camiamıza zarar           aday olacağımı belirtmek
                  vereceği, ayrışmaya, kopuşmaya yol açacağı             istiyorum” sözleriyle aday-
                  düşüncesiyle adaylıktan çekiliyorum. Öncelikle             lıktan çekildiğini açıkladı.
                  fahri başkonsolosumuzdan, federasyon başka-              Mehmet Kurt, “Bana destek
                  nımız ve yönetim kurulundan, tüm dernek baş-              veren arkadaşlarıma teşek-
                  kanlarımızdan özür diliyorum. Bana vereceğiniz             kür ediyorum, özür dileyerek
                  her türlü görevi yapmaya, çalışmaya devam             adaylıktan çekildiğimi açık-
                  edeceğim.”                               lıyorum” diye konuştu.

                           “BOŞNAK CAMİASI İÇİN
                         ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM”


                       iga Bosna Hersek Kültür  bayı harcayacağımı bilmenizi
                     Bve Yardımlaşma Derneği  istiyorum” dedi.
                      Önceki Dönem Başkanı ve
                      Dernek Yönetim Kurulu Üye- Türkiye Bosna Hersek Kültür
                      si Eşref Temiz, olağan genel  Dernekleri Federasyonu Yö-
                      kurulda TBHKDF başkanlığı- netim Kurulu’nun bir sonraki
                      na aday olduğunu tekrarla- toplantısının İstanbul’da, Se-
                      dı. Diğer federasyon başkan  faköy Çağdaş Bosna San-
                      adaylarının adaylıktan çekil- cak Dayanışma Eğitim Kültür
                      melerini saygıyla karşıladığını  Derneği’nin ev sahipliğinde
                      belirten 58 yaşındaki baş- yapılması kararlaştırıldı. TBH-
                      kan adayı, “Seçilmem du- KDF Olağan Genel Kurulu sü-
                      rumunda federasyonumuza  recinin nisan ayındaki ana-
                      ve Boşnak camiasına hizmet  yasa referandumundan önce
                      etmek için elimden gelen ça- tamamlanması öngörüldü.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11