Page 8 - Boşnak Dünyası Gazetesi Şubat 2017
P. 8

8                                TÜRKİYE BOŞNAKLARI    Ünlü tarihçi Yıldırım Ağanoğlu 150 yıllık iftiralara böyle sert çıktı
   “OSMANLI BOSNA’YI SATMADI”


   2016
              yılını geride bırakmaya hazırlan-
              dığımız günlerde Bosna Sancak
              Kültür ve Yardımlaşma Derneği’n-
              de çok özel bir konuk ağırlandı.
   Bayrampaşa Rumeli Dernekleri Platformu’nun organize ettiği
   etkinlikte tarihçi ve Osmanlı arşivcisi Yıldırım Ağanoğlu “560
   Yıllık Vatan Balkanlar” adlı konferansıyla, tarih meraklılarıyla
   bir araya geldi.

   Ağanoğlu’nu dinlemek için Bosna Sancak Derneği’ni yüz-
   lerce kişi doldurdu. Dernek, yeni binasına taşındığından bu
   yana en kalabalık günlerinden birini yaşadı.

   Baba tarafı Sancak’ın Prijepolje şehrinden 1932 yılında Türki-
   ye’ye göç eden Ağanoğlu, salonu dolduranları tadına doyul-
   maz bir tarih yolculuğuna çıkardı.


   “ÇOK ÇALIŞMAK LAZIM”                          “OSMANLI BALKANLAR’I SÖMÜRMEDİ”

     irişte kendinden ve çalışmaların-               smanlı’nın bir Balkan devleti  görüyoruz. Ve bu generallerin ta-
   Gdan bahseden Ağanoğlu, edin-                 Oolduğunu belirten tarihçi Ağa- mamını Osmanlı yetiştirmiştir” ifa-
   diği tecrübeler neticesinde şu sonuca              noğlu, “Anadolu’dan önce Rumeli  delerini kullandı.
   vardığını belirtti:                       fethedilmiştir. Divan-ı Hümayun’da
                                   Anadolu ve Rumeli Beylerbeyi vardı.  Söz konusu Balkanlar olunca akla
   “Osmanlıcayı tarihçilerimiz iyi biliyor.           Rumeli Beylerbeyi protokolde daha  birkaç sembolün geldiğine değinen
   Ben de çok iyi biliyorum. Ancak Balkan              öndeydi” dedi.         Yıldırım Ağanoğlu, “Balkanlar sade-
   dillerine hakimiyetimiz ne yazık ki az.                          ce Mostar’dan ibaret değil. Aslana-
   Türkiye’de bütün Balkanlar’dan ge-              Ağanoğlu, “ben hala Osmanlı’yla  giç, Drina, Konjiç gibi sayamadığı-
   lenlerle ilgili yazılmış kitapların toplam            birlikte yaşıyorum. Elimizdeki belge- mız daha onlarca eser var orada.
   sayfa sayısı 5 bini bile bulamayabi-            lerde Balkanlar’a dair her şey var.  Bizim oraya yaptığımız yatırımlar,
   lir. Bu üzerinde durulması gereken bir              Evet, Osmanlı belki 1920’de sona  topladığımız vergilerden çok daha
   konu. Ve bu yüzden diyorum ki; çok             erdi. Ama İstiklal Harbi’nin gene- fazladır. Osmanlı, Balkanlar’ı Avru-
   çalışmamız lazım.”                        rallerine baktığımızda %60’ından  pa’nın yaptığı gibi sömürmemiştir,
                                   fazlasının Rumeli kökenli olduğunu  iliğini kurutmamıştır” diye konuştu.

                     OSMANLI-RUS HARBİ

                        alkanlar’ın kaderini belir-
                      Bleyen en önemli gelişme-
                       nin 1877-78 yıllarında yapılan
                      Osmanlı-Rus harbi olduğunu
                      belirten Yıldırım Ağanoğlu, bu
                      savaşla birlikte Balkanlar’daki
                       Ortodoks milletlerin kışkırtıl-
                       dığını; Bulgar, Sırp ve Kara-
                       dağlıların Müslümanlar üze-
                      rinde sistematik katliamlara
                      başladığını söyledi. Bu nokta-
                      da o bölgede yaşayan Müslü-
                       man halka kalan tek seçene-
                       ğin göç olduğunu dile getiren
                        Ağanoğlu, göçlerin 1878
                          Berlin Kongresi ka-
                           rarları ile artarak
                            devam ettiğine
                             dikkat çekti.
                                       “OSMANLI BOSNA’YI SATMADI”

                                   ’de toplanan Berlin Kong- Osmanlı askerlerinin bulunmasına izin
                               1878resi’nde   alınan  kararların  verilmiyor” dedi.
                               Osmanlı’nın  çöküşünü  hızlandırdığını
                               belirten tarihçi Ağanoğlu, “Sırbistan ve  Osmanlı’nın Bosna’yı sattığı yönündeki
                               Karadağ bağımsız oluyor. Bu ülkelerde  iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade
                               yaşayan yaklaşık 1 milyon 200 bin Müs- eden Ağanoğlu, “Osmanlı Bosna’yı bı-
                               lüman göç etmek zorunda kalıyor. Bosna  rakmak zorunda kaldı. 6 sancak 1878’de
                               ise Avusturya Macaristan’a ödül olarak  bırakıldı. Yedinci sancak olan Yeni Pazar
                               veriliyor. Geçici bir süreliğine bırakıldı- (Novi Pazar) Sancağı ise 1913’e kadar Os-
                               ğı söylense de, Bosna’nın 7 sancağında  manlı’da kaldı” diye konuştu.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13