Page 9 - Boşnak Dünyası Gazetesi Şubat 2017
P. 9

9                                TÜRKİYE BOŞNAKLARI
   “BALKAN SAVAŞI BİR PROVAYDI”
                                “BOŞNAKLARIN HALA SLAV
     smanlı İmparatorluğu’nun çok dinli ve etnik
   Oyapılı devletinin, 1923’den sonra ortadan kalk-   OLDUĞUNU SÖYLEYENLER VAR”
   tığına ve kendi kabuğumuza çekildiğimize dikkat
   çeken Ağanoğlu, Balkan Savaşları’nın dünya tari-
   hindeki önemine vurgu yaptı.          arih kitaplarının önemine değinen ünlü ta- lara sahip oluyorlar. Türkiye’nin her yerine gi-
                         Trihçi, Boşnakça eserlerin Türkçeye çevrilmesi  debiliyor” dedi. Ağanoğlu, Boşnakça kitapların
   Ağanoğlu, “Balkan Savaşları’nı anlamadan 1. Dün- noktasında Nusret Sancaklı’nın katkılarının çok  çevrilememesinden ötürü Boşnakların hala Slav
   ya Savaşı’nı anlamamız mümkün değildir. Bu sa- değerli olduğuna dikkat çekti.  kökenli olduğu inancının varlığını sürdürdüğüne
   vaş, 1. Dünya Savaşı’nın provası niteliğindeydi. Tüm                 işaret etti ve “Boşnakların Slav olduğu sonu-
   Balkan ülkelerinin ardında büyük güçlerin desteği  Ağanoğlu, “Bosna’da çıkan ana eserler Türk- cuna nereden varıyoruz? Okuduğumuz tarih
   vardı. Balkan devletleri bu savaşta bu kadar ba- çeye çevrilmeli. Ancak bu işi dernekler değil,  kitaplarından. Peki bu kitapları kimler yazmış?
   şarılı olabileceklerini düşünmemişlerdi. Osmanlı da  yayınevleri aracılığıyla yapmalıyız. Çünkü yayı- Tarih Sırp tarihçilerden öğrenilirse böyle yanlış
   yenileceğini düşünemedi” ifadelerini kullandı. nevlerinin bastığı kitaplar, hem tanıtım hem de  sonuca varırız” diye konuştu.
                         ulaşılabilirlik noktasında çok daha güçlü imkan-
   “SAVAŞ DEĞİL, VATAN KAYBETTİK”

    alkan Savaşları’nda elde edilen mağlubiyet ne-
   Bticesinde bir savaş kaybetmenin çok ötesinde
   bir vatan kaybettiklerini söyleyen Yıldırım Ağanoğ-
   lu, “Rumeli elden gidiyor, bacaklarımız kesiliyor ve
   Müslümanların birliği yok oluyor. Bu Avrupa’nın bizi
   bir daha bir araya getirmemek için planladığı bir
   tuzaktı. Osmanlı, Balkan Savaşları’ndan 10 yıl sonra
   yıkılıyor” dedi.
     “İNGİLİZE TEK KELİME YOK”

    arihin sadece resmi tarih kitaplarından öğreni-
   Tlemeyeceğini ileri süren Ağanoğlu, “Osmanlı’nın
   çöküş döneminin baş aktörü İngiltere’dir. 1830’da
   Yunanistan’ı kurduran da, 1. Dünya Savaşı’ndan
   sonra Anadolu’ya sokan da hep İngilizlerdir. Ancak
   tarih kitaplarında bunu hiçbir zaman göremezsiniz.

   İngilizler aleyhine tek kelime yazıldığına şahit ola-
   mazsınız. Günümüze baktığımızda Ortadoğu’yu
   kan gölüne çeviren terör örgütü DEAŞ da bir İngi-
   liz-Yahudi ortaklığının ürünüdür” diye konuştu.

     “İSTANBUL’UN SAVUNMASI                             “BOSNA İLE SANCAK AYNIDIR”
     SARAYBOSNA’DAN BAŞLAR”
                                           osna Hersek ile Sancak  dağ bölünmesinden sonra
                                          BBölgesi’nin tarih boyun- ikiye ayrıldığını hatırlatan
    endisini soluksuz dinleyen yüzlerce kişiye sesle-
   Knen Yıldırım Ağanoğlu, Balkanlar’ın bugün bile             ca aynı bütünün parçala- Ağanoğlu, “Sırbistan San-
   Türkiye için vazgeçilmez bir öneme sahip olduğuna               rı olduğuna dikkat çeken  cağı ve Karadağ Sancağı
   vurgu yaptı. 1352-1912 yılları arasında Balkanlar’ın             Ağanoğlu,  “aralarındaki  ifadelerini doğru bulmu-
   bizim için vatan olduğunu ve ortak kültür, tarih,           tek fark, Yeni Pazar San- yorum. Çünkü Sancak ne
   medeniyetin beraberinde getirdiği Türk kavramının               cağı’nın Bosna’ya göre 35  Sırbistan’a ne de Kara-
   ırkı aşan bir konuma ulaştığını belirten Ağanoğlu,              sene daha fazla Osman- dağ’a ait değildir. Bence
   “İstanbul’un savunması Saraybosna’dan başlar.               lı’da  kalmasıdır.  Halklar  doğru olan Kuzey Sancak
   Teknik olarak baktığımızda, bu sınırlarla askeri ola-             aynı halktır, kültür aynı kül- ve Güney Sancak şeklinde
   rak İstanbul’u savunmak mümkün değildir” ifade-                türdür, inanç aynı inançtır”  telaffuz edilmesidir” diye
   lerini kullandı.                               dedi. Sancak Bölgesi’nin  konuştu.
                                          2006’da  Sırbistan-Kara-


        Konferansın sona ermesiyle birlikte, Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammet Sancaktar,
    günün hatırası olarak ünlü tarihçiye bir hediye takdim etti. Salondakilerle birlikte toplu fotoğraflar çekildi.
                   Yıldırım Ağanoğlu, kitaplarını da okurları için imzaladı.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14