Page 10 - Boşnak Dünyası Gazetesi Şubat 2018
P. 10

www.bosnakdunyasi.com                      ŞUBAT  10
                                                            2018
                   dan gelen göçmenler arasında bir  evlerini, topraklarını terk etmeye  kaldılar. Bir kısmı Bosna Hersek’e
                   tek Karadağ Göçmeni veya Sırbistan  zorlamışlardır. İlk isyan 1711 yılında  sürüldü ama çok büyük bir kısmı ise
                   Göçmeni bulunmuyor ve de tarihin  “İstraga Poturica” adı ile çıkarılmış  Türkiye’ye sığındı. İşte Kırklareli
                   hiçbir döneminde olmamıştır. Biz  ve Cetinye merkezli Eski Karadağ ile  ve civarında yaşayan Boşnakların
                   ya Bosna’dan ya Hersek’ten ya da  Brda bölgesindeki Boşnaklar tama- çoğunluğu bu korkunç katliamdan
                   Sancak’tan 1943 yılına kadar sürekli  men sürülmüşlerdir.  kaçanların torunlarıdır.
                   olarak kendi vatanımıza sürülmüş
                   göçmenleriz.          1830’lu yıllara kadar olaylar durul- Bu odanın açılışı ile ilgili haberlerde
                                   muş ama 1852’den sonra Karadağ  adı geçen “Karadağ göçmenleri”
                   Karadağlılar 1711 yılından beri ken- Prensliği yine Avrupa devletlerinin  kim? Türkiye’de ve Kırklareli’nde
                   di küçük “Stara Crna Gora/Eski  destek ve kışkırtmaları sonucu top- sayılar kaç kişi? Sancak Bölgesinden
                   Karadağ Bölgesi”nden başlayarak  raklarını genişletmeye başlamış ve  Türkiye’ye göç etmiş Boşnakların
                   bugünkü Karadağ Devleti sınırları ve  1858’de Kolaşin, Bihor gibi Sancak  sayısının 700-800 bin olduğunu
         Kırklareli’nde    özellikle Sancak Bölgesinde yaşamış  şehirlerinde Boşnaklara korkunç  biliyoruz.
    Bosna Hersek YOK!       olan, Müslüman Boşnak ve Arna- katliamlar yapmıştı. 1877’de Nikşiç  Kırklarelili Sancak Bölgesi Göçmen-
                                   ve Bar şehirlerine saldıran Kara-
                   vutları 1943 yılına kadar katliamlar,
         Sancak YOK!     tecavüzler, soygun ve talanlar yapa- dağlılar Boşnaklara yine vahşet  leri Boşnak asıllı Türkler:
      Boşnak hiç YOK!      rak oralarda devamlı sürmüşler ve  uygulamıştır. Bu vahşet aslında Türk  Merkeze bağlı; Dereköylüler, İne-
                   çaresiz Boşnaklar ile Arnavutlar ya
                                                  celiler, Kavakdereliler, Kavaklılar,
                                   düşmanlığından kaynaklanıp, Os-
                   Bosna Hersek’e ya Arnavutluk, Ko- manlı askerlerinin kalplerinin nasıl  Kocahıdırlılar, Kuzulular, Ulukonak-
    Geçenlerde Kırklareli ilimizde bulu- sova ve Makedonya’ya ya da büyük  çıkartılıp kimlere yedirildiğini an- lılar, Yoğuntaşlılar – Demirköy’e
    nan Ali Rıza Efendi Kültür Evi içer- çoğunlukla Türkiye’ye sığınmışlar- latan, Fernand Braduel’in “Akdeniz  bağlı; Balabanlılar, Gökyakalılar,
    sinde, (Karadağ Kültür Odası) adı  dır. Sırplar da aynı eylemi 1804 yılın- Tarihi” kitabını, Bolidzar Jezernik’in  Hamdibeyliler – Kofçaz’a bağlı;
    altında bir odanın açılışı yapıldı. Bu  dan 1995 yılına kadar yapmışlardır. “Vahşi Avrupa, Seyyahların Gö- Taştepeliler, Pınarhisar’a bağlı Yeni-
    odanın açılışı ile ilgili Türkiye, Kara-           zünde Balkanlar/Wild Europe, The  celiler – Vize’ye bağlı Aksicimliler,
    dağ ve Sırbistan’da gazete ve sosyal  Karadağlılar, ata toprakları olan San- Balkans in the Gaze of Westeren  Balkayalılar, Evrencikliler, Hasbu-
    medyada çıkan haberlerde nedense  cak Bölgesinden kovdukları Boş- Travelers ” kitaplarını okumanızı  ğalılar...
    hiç Sancak, Boşnak veya Bosna Her- naklar ile niye Türkiye’ye göç etmiş  tavsiye ederim.
    sek kelimelerinin kullanılmadığını  olsunlar ki? Hele, hele Kırklareli’ne!         Eğer siz Crnogorac iseniz “Kültür
    gördük. Haber ve yorumlarda kulla- Orası Boşnakların ikinci adresi, orası  1878 yılında, Osmanlı’nın Bosna  Odanız” hayırlı uğurlu olsun. Yok
    nılan kelimeler; Kırklareli, Karadağ  “Kırklica”; orada bir tek Karadağlı  Hersek’i Avusturya Macaristan’a  eğer Crnogorac değilseniz, neden
    (Crna Gora), Karadağlı (Crnogorac)  yok! Yok olmasına yok da belli ki  terk etmesinden sonra savunmasız  sizin dedelerinize tarih boyunca
    ve Karadağ göçmenleri.    kendilerini Karadağlı (Crnogorac)  kalan Boşnaklar üzerine baskılar çok  korkunç vahşetler yapmış bir isim
                   olarak görenler var. Bu başka bir şey  daha fazla artmış ve Karadağlılar  altında ve de sizin adınıza bir kültür
    Bu odanın açılmasında rol alanlar,  ve çok normal. Herkes kendini dile- Plav ile Gusinye’ye saldırmış, 1879  odası açılıyor? Yakında seçimler
    anlaşılan kendilerini Sancak göç- diği gibi tanımlayabilir. Bu en doğal  ve 1880 yılında Karadağlılar ile Boş- olacak. Belediye başkanlarınıza o za-
    menleri olarak değil de Karadağ  insan hakkıdır ama, kimse kendisi  naklar arasında Murina ve Nokşiç  man sorun bakalım: Bosna Savaşı’n-
    (Crna Gora) göçmeni, Boşnak olarak  dışında olanların kimliklerini belirle- savaşları yaşanmıştır. 1912-1913 Bal- da, Bosna Hersek’ten Kırklareli’ne
    değil de Karadağ soyundan gelenler  me hakkına sahip değildir. kan Savaşlarında Karadağ Kraliyet  sığınan Boşnaklara kucak açan ve
    yani “Crnogorac” olarak görüyor               Devleti olmuş ve Sırbistan Krallığı  tarihte “Kırklica” diye bilinen San-
    ve onlar için Bosna Hersek, Sancak  O odanın açılışına katılanlar hiç  ile birlikte Sancak Bölgesini işgal  caklı Boşnak Göçmenlerinin, Türki-
    Bölgesi ve oranın Bosna Kültürü pek  şüphe yok Karadağlılardır ama, o  etmişlerdir. O tarihlerde Karadağ Or- ye’deki ikinci adresi olan Kırklareli
    bir şey ifade etmiyor. Zaten açılışlar  odanın da Kırklareli ve çevresindeki  dusu’nun Berane Tugayı komutanı  nasıl oluyor da Karadağ Göçmenleri-
    için Karadağ’dan davet edilenler  Boşnaklar ile alakası yoktur. Bizim  Avro Camoviç, Sancak şehirleri olan  nin şehrine dönüştürülüyor. Neden
    arasında, Karadağ Dışişleri Bakanlı- itirazımız “Karadağ Göçmenleri”  Plav ve Gusinye’de kurdurduğu as- Kırklareli Kültür Evinde Ortodoks
    ğı, Yurtdışı Karadağlılar Dairesi Di- ifadesidir. Coğrafya olarak kabul  keri mahkemelerde Boşnakları yar- Balkan Devletleri Kültür odaları var
    rektörü (onların deyimi ile Diaspora  edilebilir gibi görünüyorsa da milli- gılatmış, 12.000 Müslüman Boşnağı  da Müslüman, kendilerini Türk his-
    İşleri Direktörü) Predrag Mitroviç  yeti de çağrıştırdığından asla kabul  zorla Hristiyanlaştırmış, binlercesini  seden Bosna Hersek, Sancak Bölgesi
    başkanlığında bir heyet varmış! edilemez.          kurşuna dizdirmiştir. (Prokletijski  Boşnak Kültür Odası adı altında bir
                                   Meterezi/Lanetlenmiş (Karadağlı)  yer YOK?
    Oysa biz biliyoruz ki Karadağ Dev- Size bir örnek vereyim. Biliyor- Askerler kitabı)
    leti’nde her 100 kişiden 20-25’i  sunuz, Rusya-Ukrayna krizinde,              Son soru: Balkanlar’da giriştiği 100
    Müslüman ve 15’i de Boşnak’tır. 2011  Ruslar Kırım’ı işgal ettiler ve top- Daha sonra çıkan 1. Dünya Savaşın- savaştan hepsini kazanan, 2 defa
    Nüfus sayımına göre, toplam nüfus  raklarına kattılar. Kırım’dan şu veya  da Karadağ’da Boşnaklara çok büyük  Karadağlı isyancılarla savaşıp onları
    625.266 kişi olan Karadağ’da, nüfu- bu nedenle Türkiye’ye bir Kırımlı  katliamlar yapılmış ve devamlı bir  bozguna uğratan, bugünkü Karadağ
    sun yarısına yakınını Karadağlılar,  Tatar, Türkiye’ye göç ederse o kişi  şekilde topraklarından sürülmüşler- devleti sınırları içinde kalmış San-
    çeyreğini Sırplar ve geriye kalanlar  “Rusya Göçmeni” mi olur? Ona Rus  dir. Bu baskılar SHS ve Yugoslavya  cak Bölgesi şehri, Bişevo köyünden
    ise Boşnaklar, Arnavutlar ve diğer- mu diyeceğiz? Elbette hayır! Peki  Krallığı döneminde de devam etmiş  Şemsi Paşa Bişevac, Crnogorac” mı?
    leri oluşturuyor. Bir de “Boşnakça  niye Sancak’ı işgal etmiş Karadağ  ve “Konuşulması dahi yasaklanmış”  Boşnak mı?
    Stranka” adı ile Boşnakların bir  devletinden Türkiye’ye göç eden  Şahoviçi Boşnak Soykırımı gerçek-
    partisi var ve bu parti Karadağ’da,  Boşnaklara “Karadağ Göçnenleri”  leştirilmiştir. 1924’de, Sırp Hırvat
    Karadağlılar ile Sırplar arasındaki  diyoruz? Onlara nasıl Karadağlı yani  Sloven Krallığı döneminde, üstelik
    çekişmelerde anahtar rolü oynuyor.  Crnogorac diyebiliriz ki? de ülke barış halinde iken Sancak
    Bunun neticesi olarak da bugün                Bölgesinin Kolaşin ve Akova şehir-
    Karadağ hükümeti içinde Boşnak  1711 yılından bu yana Karadağ böl- leri yakınındaki Şahoviçi ve Pavino
    Rafet Husoviç başbakan yardımcısı,  gesinde, Osmanlı’yı Balkanlar’dan  Polye Boşnak köylerinde, 9-10 Ka-
    Osman Nurkoviç Ulaştırma Bakanı  çıkartmak isteyen bazı Avrupa  sım gecesi, 3.000 kadar Boşnak ço-
    ve Kemal Purişiç Sosyal ve Güven- Devletlerinin desteği ve kışkırtma- luk-çocuk, genç-yaşlı, kadın-erkek,
    lik Bakanlığı yapıyor. Karadağ’da  ları ile bir çeşit din temelli savaşlar  kimi yakılarak, kimi boğazlanarak  1. 18. yüzyıla kadar Karadağ sınırları
    Boşnakların bir diyaneti de var ve  başlatılmıştı. Osmanlı Devletinin  kimi de kurşunlanarak, emekli Sırp  2. 1830 yılında Karadağ sınırları
    başında da Reis Rıfat Feyziç bulu- Karadağ’ın özellikle Eski Karadağ  subayların komutasında Karadağlılar  3. 1859 yılında Karadağ sınırları
    nuyor. Karadağ Devleti vatandaşları  ve Brda denilen dağlık bölgelerinde  (Crnogorci) tarafından katledildiler.  4. 1878-1884 yılları arası Karadağ sınırları
    Boşnaklar bu davette yoktu ama,  tam hakimiyet kuramamış olması  Boşnak tarihine “8. Boşnak Soy- 5. 1913 yılında Sancak Bölgesi işgali
    Karadağlılar (Crnogorci) var! Hem  sonucu, orada yaşayan yerel kabile- kırımı” olarak geçen bu korkunç  sonrası Karadağ sınırları
    de “diaspora”cı biri?     ler, Osmanlı’nın zayıf düştüğü, 1910  katliamdan sonra Kolaşin ve Akova  6. 1. Dünya Savaşı sonrası
                   Osmanlı-Rus Savaşı’nda, Ortodoks  (Bjelopolje) civarından on binlerce  Karadağ sınırları
    Nedense biz Boşnakları Sırp ve Ka- Kilisesi liderlerinin önderliğinde  Boşnak, Şahoviçi’de yaşanan katlia- 7. 2. Dünya Savaşı Karadağ sınırları
    radağ diasporası yani bizi onların so- ayaklanmış ve komşuları olan  mın başlarına gelmesinden korkarak  Not: 1830 yılı Karadağ sınırları dışındaki
    yundan göstermeyi kafaya koymuş- Müslüman Boşnak ve Arnavutları  kendi ata topraklarını yani bugünkü  henüz işgal edilmemiş bölgelerde, Boşnak
    lar. Sadece Kırklareli ve çevresinde  önce dinlerini değiştirmeye, kabul  Karadağ sınırları içinde kalan San- ve Arnavutlar, çoğunlukta olup ortalama
    değil Türkiye’de de, Batı Balkanlar- etmeyenleri ya öldürmeye ya da  cak Bölgesini terk etmek zorunda  %65 oranında yaşıyorlardı.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15