Page 6 - Boşnak Dünyası Gazetesi Şubat 2018
P. 6

www.bosnakdunyasi.com                      ŞUBAT  6
                                                            2018
   ZEYTİN DALI’NA             ürk Silahlı Kuvvetleri’nin  ları, meşru müdafaanın ne demek  Bursa Bosna Sancak Yardımlaşma
                                    olduğunu en iyi bilenleriz’ ifadelerini
                       20 Ocak Cumartesi, Afrin’e
                                                   ve Kültür Derneği, Adana Bosna
   TAM DESTEK             Työnelik başlattığı Zeytin Dalı  kullandı. Ortak bildiriye imza atan  Kardeşlik Yardımlaşma ve Kültür
                                                   Derneği, Sivas Bosna Sancak Eğitim
                    Harekatı toplumun tamamına yakını
                                    dernek, vakıf, platform ve federas-
                    tarafından destekleniyor. Kahraman
                                    yonlar şunlar:
                                                   ve Sosyal Yardımlaşma Derneği,
                    askerlerimizin, sınırımızın dibinde              Çağdaş Balkan Türkleri Dayanış-
                    terör devleti kurma hayallerine  Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaş- ma Eğitim Derneği, Çağdaş Bosna
                    indirdiği sert darbe doğusundan  ma Derneği, Rumeli Türk Dernek- Sancak Dayanışma Eğitim ve Kültür
                    batısına kadar milyonların yüreğini  leri Federasyonu, Rumeli Balkan  Derneği, İnegöl Bosna Hersek
                    ferahlattı.          Dernekleri Federasyonu, Bosna  Türkleri Kültür ve Yardımlaşma
                                    Hersek Dostları Vakfı, Bosna Sancak  Derneği, Kütahya Çayca Bosna
                    Türkiye’deki Balkan Dernekleri de  Akademik Kültür ve Tarih Vakfı,  Hersekliler Kültür Derneği, Rumeli
                    bu operasyona tam destek veren bir  Batı Trakya Eğitim ve Kültür Vakfı,  Balkan Platformu, Gaziosmanpaşa
                    basın toplantısı düzenlediler. Bosna  Sancak Dostları Vakfı, İzmir Bosna  Rumeli Platformu, Sancak Dostları
                    Sancak Kültür ve Yardımlaşma Der- Sancak Kültür ve Yardımlaşma Der- Platformu, Balkaya Köyü Bosna San-
                    neği’nin Bayrampaşa’daki binasında  neği, Anadolu Yakası Bosna Sancak  cak Derneği, Alibeyköy Sancaklılar
                    yapılan toplantıda Dernek Başkanı  Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Der- Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma
                    Muhammet Sancaktar bir bildiri  neği, Rumeli Yönetici ve İş Adamları  Derneği, Rumeli Türkleri Kültür ve
                    okudu. Pek çok dernek başkan ve  Derneği, Laleli İş Adamları Derneği,  Yardımlaşma Derneği
                    yöneticisinin de hazır bulunduğu
                    toplantıda, Sancaktar Zeytin Dalı
                    Harekatı’nın haklılığına vurgu yaptı.

                    Sancaktar, Türkiye’de yaşayan
                    kimsenin savaş istemediğinin altını
                    çizerken ‘Balkanlar’da yaşanan on-
                    larca soykırımın, katliamın kurban-                   düşünür Şankıti, “Yirminci Yüzyıl  hatırlatıyordu:     den ve nereye ait olduklarını bilen
                   Seçkin İslam Düşünürleri” adlı                Müslümanlara.”
                   eserinde, Aliya’nın deklarasyonuna  “Bismillahirrahmanirrahim.
                   şöyle bir varlık sebebi belirliyor:             “İnsanlık” yalanlarının her defasında
                   Yugoslavya federasyonunun en  Bugün kamuoyuna sunduğumuz  ayyuka çıktığı Avrupa coğrafya-
                   temel metinlerinden olan, Marx ve  bildiri, yabancılara ve şüphe içinde  sında, “insanlık”ın bittiği yerde,
                   Engels’in birlikte kaleme aldıkları  olanlara, İslam’ın şu veya bu siste- “insan”a “iman” ile sesleniyor ve
                   “Komünist Manifesto”nun yerini  min, şu veya bu düşünce grubunun  “insan”ı “insan” yapan en yüce
                   alacak kitap olması, bu kitabın böyle  üzerindeki üstünlüğünü ispatlaya- değerin “İslam” olduğunu vurgula-
                   bir isim almasını gerektiriyordu.  cak bir metin değildir. maktan çekinmiyordu.
                   Avrupa’da Batı aklıyla inşa edilen
                   yapay ideolojilerin yaygın ve kabul  Bildiri, hangi tarafta olduklarını  Bunun için sloganını “inanmak ve
                   ettirilmiş olmasına bakmaksızın  apaçık bir biçimde kalplerinde  mücadele etmek” şeklinde belir-
                   Aliya, istikbalin köklerde olduğu  hisseden ve nereye ait olduklarını  leyen düşünürümüz, inancın tarih
                   gerçeğine binaen mensubu olduğu  bilen Müslümanlara yöneliktir.  boyunca ve özellikle İslam tarihinde
                   İslam medeniyetinde köklerini arı- Bu gibi insanlar için bu bildiri,  görüldüğü üzere mücadele ruhu
    Kendi deklarasyo-       yor ve bu köklerden beslenerek tüm  onların sevgisi ve aidiyetinin ne  açısından en yüce motivasyon kay-
                   Müslüman topluluklara seslenmek  gibi görevler yüklediği hakkında  nağı olduğunu daha sözlerinin baş
    numuzdan haberi-       istiyordu.           gerekli sonuçların çıkarılması için  kısımlarında beyan ediyordu.
                                   bir çağrıdır.”
       miz olmalı       İşte bu seslenme ihtiyacı doğuruyor-             Boşnakların sahip olduğu en yüce
                   du İslam Deklarasyonu’nu. Müs- Evvela insanların, modern kalaba- değerin İslam olduğunu bilen, bunu
    Mütevazı hacimdeki kitabın isminde  lüman olmayanlara İslam’ı tebliğ  lıklar içerisinde zikretmeye çekine- bizlere her fırsatta en güzel bir
    tevazudan eser yok: “İslam Dek- etmek amacıyla değil, İslam’ı hâli- bildiği üzere Allah’ın adını anmadan  biçimde hatırlatan soydaşımız Aliya,
    larasyonu – Müslüman Halkların  hazırda kabullenmiş olduğunu iddia  söze başlamak istemiyordu Aliya.  tüm satırlarını her şeyden önce en
    ve Müslümanların İslamlaşmasına  eden ve bu iddianın gereklilikleriyle  “Herkesin eşit ama bazılarının daha  yakın çevresi ve kendi toplumu için
    Dair Bir Program”. Yeterince net ve  mükellef olan herkese seslenme ihti- eşit olduğu” bir ülkede, komünist  kaleme aldı. Medeniyetimizin bu de-
    gerektiği kadar sert bir kitap ismi bu.  yacı hissediyordu. Avrupa’da telkin  yönetimin en başta reddettiği 3 şey- ğerli düşünce insanı olan Aliya’nın
    Kitabın yazarı, bu köşede adından  edilen her ne varsa hiçbirine değil,  den birini, dini yok saymıyordu. Sa- kaleme aldığı her bir satırdan gerekli
    sıklıkla bahsetme ihtiyacı duydu- yalnızca ve yalnızca Allah’a teslim  dece yok saymamakla da kalmıyor,  ibreti almamak, onun soydaşları
    ğum Müslüman devlet adamı ve  olma yolundaki sorumluluklarımızı  din neyi gerektiriyorsa onu yapmak  olarak herkesin her şeyi bildiği bir
    düşünür, değerli soydaşımız Aliya  bizlere hatırlatmak istiyordu.  azmiyle şartları zorluyordu. İmanın- fikir enflasyonunda bizlerin en aleni
    İzzetbegoviç…                         dan şüphesi olmadığını, gücünü ve  fikir israfı olacaktır.
                   Kitabın en başında hedefini ve slo- özgüvenini imanından aldığını her
    Aliya’nın tevazu içerisindeki iddi- ganını şöyle belirliyordu Aliya: fırsatta gördüğümüz satırların henüz  İslam Deklarasyonu tüm dünya
    alı yaşamının sayfalara dökülmüş               en başında, Allah’ın adını anmadan  Müslümanlarına seslenirken farklı
    izdüşümü gibi bir şey bu. Aklımıza  “Hedefimiz: Müslümanların İslam- çevresine, toplumuna ve ümmetine  coğrafyalara dağılan soydaşlarımızı
    takılabilecek ilk sorulardan biri  laşması          seslenmek istemiyordu. Ardı sıra  ve Türkiye Boşnaklarını es geç-
    “Neden bir deklarasyon yazılmasına              boşlukta asılı kalan toplulukların  miyor. Bizler de aynı ümmetin
    ihtiyaç duyulmuş?” şeklinde olabilir.  Sloganımız: İnanmak ve mücadele  “nereye ait olduklarını” hissetmele- mensuplarıyız ve Aliya kitaplarında
    Yanıtı basit olsa da medeniyetimizin  etmek”         rine dair önemli bir vurguda bulunu- bizlere de hitap ediyor. Yeter ki ibret
    geniş coğrafyasının ta öteki ucundan             yordu. Müslümanlara yöneliyordu  nazarıyla İslam Deklarasyonu’nu
    bu sorunun cevaplandığını göre- Hemen ardından deklarasyonun  bildiri; “Hangi tarafta olduklarını  bizler de okuyalım ve bu metinler
    biliyoruz. Moritanyalı Müslüman  muhataplarına, kendi kimliklerini  apaçık bir biçimde kalplerinde hisse- üzerinde gereğince düşünelim…
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11