Page 10 - Boşnak Dünyası Gazetesi Şubat 2019
P. 10

www.bosnakdunyasi.com                      ŞUBAT  10
                                                            2019
      “Anlatmaktan ve             sı için, Sancak gerçeğini Türkiye’ye ve Türkle- maz; Sancak özerk bir bölgedir ve Sancaklı Boş-
                          Türkiye’de Sancak’ın bilinilirliğinin artırılma-
                                              naklar asla azınlık değildir, gerçek halkıdır. Tüm
                           re fark ettirebilmek için neler yapmalıyız? bu mevcut durum ışığında Boşnaklar seçimlerde
   mücadele etmekten                 Sancak Bölgesi, 14, 15, 16. yüzyıllarda, Berlin  bizi desteklediler. Bu hem Sırbistan’a, hem Kara-
                                              dağ’a, hem de Avrupa Birliği’ne verilmiş çok net
                          Kongresi’ne kadar Balkanlar’ın en gelişmiş  bir mesajdır. Biz halkız, kendi topraklarımız var,
    vazgeçmeyeceğiz,              bölgesiydi. Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ  ne istediğimizi biliyoruz, ne Sırbistan’a ne de
                                              Karadağ’a zarar vermeden istediklerimizi nasıl
                          birbirlerinden ayrıldıklarında Sancak kimseye
                          ait olmadı ve ayrı bir bölge olarak kaldı. Alija  elde edeceğimizi de biliyoruz. Ve bu hedefimize
    siz de bunu yapın”              İzetbegoviç, yaşamı boyunca defalarca “Berlin  ulaşacağız.
                          Kongresi’nden sonra benim en talihsiz halkım,
                                                Sizlere, bu tabloyu ve Sancak Bölgesi gerçe-
                          Drina’nın diğer yakasında kalan Sancaklı Boş- ğini herkese anlatmanızı önerebilirim. Anlatmak-
                          naklar olmuştur” diye belirtmiştir. Alija İzetbe- tan ve mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz.
                          goviç’in ne kadar haklı olduğunu bugün bir kez  Çünkü biz haklıyız.
                          daha görüyoruz. Sancak
                          Bosna’dan koparılmış ve
                          Bosna Sancak’ın yardı-
                          mına koşamamıştır. Ne
                          yazık ki bugün de Bosna
                          Hersek, içinde bulun-
                          duğu çıkmazlar, üçlü
                          yönetim sistemi netice-
                          sinde Sancak Bölgesi’ne
                          gerekli ilgiyi ve desteği
                          gösterememektedir.
                          Bosna’nın bu şartlarda
                          Sırbistan’a “Sancak için
                          ne yapacağız?” diyebil-
                          me hakkı da yoktur. Aynı
                          şekilde Türkiye’nin de
                          bunu yapabilecek bir
                          yasal ekseni söz konusu
                          değil. Kosova ayrılmış
                          durumda, Arnavutluk’un
                          kendi içinde problemleri
                          var. Herkesin sorunları
                          var.
          Röportaj & Fotoğraflar       Ama bir gerçek var ki
           Hüseyin Agoviç        kimse ortadan kaldıra-
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15