Page 6 - Boşnak Dünyası Gazetesi Şubat 2019
P. 6

www.bosnakdunyasi.com                      ŞUBAT  6
                                                            2019
                   vatandaşlık yasası çıktığında Sırbis- mı yapılmamış gibi, sanki dedelerimiz  günlerde Sırbistan Savunma Baka-
                   tan'a karşı verebilirdik.    kimliklerine Sırp, Karadağlı, Hırvat  nı Vulin, Karadağ devlet yöneticileri
                    Devletlerarası ilişkiler gereği Tür- yazdırmamak için can vermemiş gibi  ile kapışmış ve Sırbistan'dan ayrı bir
                   kiye Cumhuriyeti bir karar vermiş ve  Sırbistan Konsolosluğu ve Elçiliğine  devlet olmak için mücadele vermiş
                   Sırbistan ile bir antlaşma yapmıştı.  koştuk. Neymiş efendim, Avrupa'ya  bazı Karadağlıların heykellerinin di-
                   Devletlerin duyguları olmaz. Devlet  vizesiz gidebilirmişiz, çocuklarımız  kilmesi projesi üzerine şöyle bir de-
                   varlığını, güvenliğini ve ekonomik  düşük puan alsalar dahi, yabancı ülke  meç vermişti: "Türklerden daha kötü
                   gücünü koruma adına sadece akıl- kontenjanından iyi fakültelere kayıt  olanlar Poturaklardır."
                   lı davranır. Kısa, orta ve uzun vadeli  yapabilirlermiş. İyi de ne uğruna??? Türk'ün kim olduğunu çok net
                   planlar yapar. Kimi zaman demir leb- Dünya ve Bosna Savaşında işle- biliyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyen
                   lebiler yutulur, kimi zaman da demir  nen insanlık suçları ve Boşnak Soy- herkes Türk'tür. Biz Boşnak köken-
                   leblebiler yutturulur. Ancak devletin  kırımına bakan Lahey'deki mahke- lilerin büyük çoğunluğu "Ne mutlu
   Bize ROK da, Sırp da      bir kısım vatandaşları, yasalar çerçe- melerde soykırım suçu işleyenlerin  Türk'üm" diyenlerdeniz. Bu durum-
                   vesinde ve sivil toplum hareketi için- avukatları, Türkiye'deki Boşnakları  da bir Sırp siyasetçi hepimize "kötü-
     hakaret edemez!       de devlet politikalarından farklı dav- örnek göstererek şöyle bir savunma  sünüz" demiş oluyor. Adam resmen
                   ranışlar gösterebilirler. Bu onların en  yapabilirlerdi: "Sayın yargıçlar, Bosna  Türklere hakaret etmiş. Türkiye'de
     Rasim Ozan Kütahyalı, namı di- doğal vatandaşlık haklarıdır. Hatta bu  Savaşında, Boşnaklara müvekkillerim  kimseden çıt yok!
   ğer ROK. Bilindiği gibi bu şahıs bir  davranışları bazı hallerde dış politika- hiçbir kötülük yapmadı. Hele soykı- Peki... Poturak kime denir? Türk-
   televizyonun spor programında, Boş- larda devletin elini güçlendirir. rım hiç yapılmadı. Sırbistan ve Sırp- leşmiş olanlara denir. Biz Boşnaklar
   naklara öyle bir hakarette bulundu ki  Çifte vatandaşlık antlaşması yü- ların hiç suçu yok. Eğer olsaydı Tür- 1353'ten beri Makedonya, Kosova ve
   bizim camia 7'den 70'e ayağa kalktı.  rürlüğe girdikten sonra çok ihtiyacı  kiye’de yüzbinlerce Boşnak kökenli  Sancak'ta, 1414'ten sonra bugünkü Ka-
   Söz konusu TV binası önünde başla- olanlar hariç, bugünkü Sırbistan sınır- koşa, koşa gidip Sırbistan vatandaşı  radağ topraklarında ve 1463'ten sonra
   yan protestolar, Türkiye'de Boşnak- ları içinde dedesi, babası veya kendisi  olmazlardı ve uyruğu bölümünde ken- da Bosna Hersek'te zaman içinde İs-
   ların yaşadığı her yerde büyüyerek  doğup, çifte vatandaşlık için başvu- dilerini Sırp olarak yazdırmazlardı." lâm dinini tercih ettikten sonra aynı
   devam etti. Bosna Sancak adı ile ku- ranlar, Sırbistan ve Sırpların Bosna  Böyle söylemiş olsalardı ki söyle- zamanda Türkleştik. Çünkü o zaman-
   rulmuş olan tüm STK'larımız bildiri- Savaşında özellikle Srebrenica Boş- miş olabilirler; davaları takip etti mi  lar "dinin ne ise milliyetin de odur"
   ler yayınlayarak hem ROK'u hem de  nak Soykırımında, Boşnaklara yap- ki? Sizce yargıçlar nasıl etkilenirdi? deniliyordu.
   TV programını yaptıkları protestoları  tıkları korkunç vahşet yüzünden Sırp  Bu arada, Sırbistan sınırları içinde  Bu durumda Boşnaklar da Potur-
   ile Türkiye'nin gündemine oturttu- vatandaşlığı için başvuru yapmamış  kalan Sancak topraklarındaki Boşnak  çin oluyorlar. Vulin, aklı sıra Karadağlı
   lar. Boşnak kökenli tanınmış önemli  olsalardı ne olurdu?   akrabalarımız ile biz Türkiye'deki  siyasetçilere tepkisini "Siz Türklerden
   mevkilerde olan insanlarımız kendi  "Sırbistan, Srebrenica'daki Boş- Boşnaklar yasal açılardan çok farklı- de kötü olan Boşnaksınız" diyerek kız-
   bulundukları mevki ve çevrelerinde,  nak Soykırımına mani olmamakla  yız. Onlar Boşnak azınlığı olarak Sır- gınlığını ifade etmek istemiş de neden
   ROK'a en uygun cevapları vererek  suçlu bulunmuştur. Bu işin yasal yönü  bistan vatandaşı durumunda. Biz ise  Karadağlılara, Türkler ve Boşnaklar
   müthiş bir protesto örneği gösterdiler.  ama, biz Türkiye'deki Boşnaklar Bos- büyük çoğunlukla, Eski Yugoslavya  üzerinden bu sözde hakareti yapıyor?
   Sonuç olarak ROK programdan atıldı,  na Hersek'te akrabalarımıza karşı işle- ve Türkiye arasındaki göç antlaşma- Türklerin ve Boşnakların neresi kötü?
   spor programına kapatma kararı çıktı  nen tüm insanlık suçlarının arkasında  sına göre Türkiye'ye Sırbistan ve Ka- Türkler mi, Boşnaklar mı size soykı-
   ve ROK hakkında mahkemede dava  Sırbistan'ın o zamanki Miloşeviç yö- radağ federal devletleri sınırları içinde  rım yaptı? Siz mi Boşnaklara soykırım
   açıldı.            netiminin olduğunu çok iyi biliyoruz.  kalmış olan Sancak topraklarından,  yaptınız? Ruhlarına işlemiş olan bu
     ROK'un hakareti çok büyük bir  Devletlerin devamlılık ilkesine göre  önce Makedonya federal devletine  Türk düşmanlığı nereden geliyor? Bu
   hakaret olsa da Boşnaklara yapılan  Sırbistan akrabalarımıza karşı işlediği  yerleşmiş, orada Türk olduğumuzu  resmen nefret suçu değil mi?
   en büyük hakaret değildir. Bosna Sa- suçları kabul etmediği, adalet önünde  beyan ederek Türkiye'ye göç etme  "Türklerden daha kötü olan Boş-
   vaşında Sırp Çetnikler ve Hırvat Us- hesap vermediği, savaş ve soykırım  izni almış ve Türkiye Cumhuriyeti va- naklar" demekle Boşnaklara da ROK
   taşalar ile onların arkasındaki güçler,  mağdurlarına haklarını iade etmediği  tandaşları olmuş, Sırbistan yasaları ile  gibi hakaretin ağababasını yapmış ol-
   Boşnaklara çok daha büyük ve onur  sürece biz bu devletin vatandaşı ol- hiçbir bağı kalmamış fikri hür, vicdanı  muyor mu? Kimse den tık yok. ROK,
   kırıcı hakaretler yapmışlardı. Silahsız,  mayı reddediyoruz" deseydik. hür insanlarız. Kendi hür irademiz ve  Boşnaklara hakaret edince herkes
   savunmasız ve masum sivil Boşnak-  Ayrıca, Sırbistan vatandaşlığına  beyanımız ile koşa, koşa gidip Sırbis- ayakta, Sırp Savunma Bakanı Vulin
   lara karşı yapılan soygun, talan, ev ve  geçmemiz durumunda bize verilecek  tan'ın konsolosluk ve elçiliklerinde,  Boşnaklara hakaret edince tisaş. Nasıl
   camilerin yakılıp yıkılması, toplama  olan Sırbistan pasaportundaki uyru- Sırp olduğumuza dair onlarca evrak  bir çifte standartlık bu?
   kamplarındaki insanlık dışı işkence- ğu/milliyeti bölümünde "Srpsko" yani  imzaladık. Sizce Dünya buna ne diyor  Sırbistan'da düğünlerde, eğlence-
   ler, kadınlara yapılan tecavüzler, et- "Sırp" yazıyor. “Bunu asla kabul etmi- olabilir?   lerde, meyhane ve diskolarda şu sözlü
   nik temizlik, bebek ve çocuklar dahil  yoruz” diyerek özellikle Srebrenica  Ancak Sancak'ta Boşnaklar, Sır- şarkılar söyleniyor: "Oy Sjenica nova
   yapılan toplu katliamlar ve soykırım.  Boşnak Soykırımını hatırlatarak tepki  bistan vatandaşları olmalarına rağmen  Srebrenica, Oy Novi Pazaru novi Vu-
   Bütün bunlar savaşta da olsa bir mil- verseydik ne olurdu?  bizim yapmadığımızı yaptı; pasaport  kovaru"! Ne demek istiyorlar biliyor
   lete yapılabilecek hakaretlerin en bü- O günlerde derneklerimiz ve diğer  ve kimliklerde uyruk olarak "Sırps- musunuz? Srebrenica'da Boşnaklara
   yüğüdür.            sivil toplum kuruluşları önderliğinde  ko" yazılı olmasının Sırbistan ana- yaptıklarımızı Sjenica'da da yapaca-
     Bosna Savaşında, Boşnaklara kar- yukarıda yazdığım gibi protestolarda  yasasına aykırı olduğu için Sırbistan  ğız, Vukovar'da Boşnak ve Hırvatlara
   şı işlenen insanlık suçları ve hakaret- bulunmuş olsaydık, Türkiye ve Dün- Yüksek Mahkemesine başvurdular  yaptıklarımızı Yenipazar'da da yapa-
   lere karşı Türkiye’deki Boşnaklar ne  ya kamuoyunun ilgisini çekecek şe- ve mahkemeden pasaporttaki uyru- cağız." Yeni soykırımlar yolda mı?
   kadar tepki gösterdiler? ROK'a karşı  kilde de bu protestonuzu yapsaydık  ğu bölümündeki Sırp kelimesi yerine  Türkiye'de yine tık yok! Onbinler-
   gösterdikleri tepkileri Sırplar, Kara- (ki ROK olayında bunu çok başarılı bir  Sırbistan Vatandaşı yazılması kararını  ce Sjenicalı, Yenipazarlı Boşnak sus
   dağlılar ve Hırvatlara karşı göstermiş- şekilde becerdik) ne olurdu?  çıkardılar. İsteyenler Sırbistan İçişleri  pus.
   ler miydi? Bu konu birkaç bilim dalı- Hemen söyleyeyim; çok şey de- Bakanlığına başvurup "Sırp" yerine  Yine bu şarkılarında diyorlar ki
   nın doktora konusudur.     ğişirdi. Yurt içinde de yurt dışında da  "Sırbistan Vatandaşı" yazdırabiliyor. "Oy Halima ...., Oy Muniba ...." Yani
     Savaş esnasında insanlarımız,  hiç kimse 5 milyon insanın haklı se- Türkiye’deki çifte vatandaş olan- ROK'un Boşnak kadınlarına yaptığı
   derneklerimiz ellerinden gelen her  sini duymazlıktan gelemezdi. Bosna  lar için de bu karar geçerli. Sizce  hakaretten çok, çok daha kötü sözle-
   türlü yardımda bulundular. Buraya  Hersek'teki savaş suçları ve Srebre- konsolosluk ve elçiliğe kaç kişi gidip  ri söylüyorlar. ROK yapınca hepimiz
   yazmaya kalksam sayfalar yetmez  nica'daki Boşnak Soykırımı için ada- yazılmış olan "Sırp uyruğu" yerine,  ayaktayız (İyi de yapıyoruz) ama, Sırp
   ama, savaş sonrası bazı istisnalar ol- letin daha çabuk ve adil bir şekilde  değiştirip "Sırbistan Vatandaşı" yaz- Çetnikler yapınca tısssss .....
   mak üzere, doğru yerde, doğru za- tecelli etmesini sağlayabilirdik. dırdı? Amiyane tabirle söyleyeyim;  Yoksa derneklerimize, teferiç-
   manda ve doğru kişi ile kurumlara  Oysa bunun tam tersi oldu. Tür- gidip de başvurmak biraz sıkar! Ya  lerimize davet edilip şereflendirilen
   karşı göstermemiz gereken tepkileri  kiye'de yüz binlerce Boşnak, sanki  verilen pasaportlar bir daha geri gel- Sırp diplomatlardan mı çekiniyoruz?
   pek göstermedik. Dünya çapında ses  Bosna Savaşı hiç olmamış gibi sanki  mezse?       Yoksa çifte vatandaşlık ile elimiz ko-
   getirebilecek en büyük tepkiyi, çifte  Srebrenica'da Avrupa'nın 2. soykırı- Hadi bunu da geçelim. Geçen  lumuz, ağzımız, dilimiz mi bağlandı?
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11