Page 8 - Boşnak Dünyası Gazetesi Şubat 2019
P. 8

www.bosnakdunyasi.com                      ŞUBAT  8
                                                            2019

        Ömrünü, Boşnakların özgürlüğüne
        adamış bir lider Dr. Sulejman
        Ugljanin… Alija İzetbegoviç’in
        Bosna’da yaktığı bağımsızlık
        ateşinden aldığı kıvılcımı Sancak
        Bölgesi’ne taşıdı ve 30 yıldan bu yana
        hiç bıkmadan usanmadan, baskılara
        boyun eğmeden davasının peşinden
        gidiyor. Sancak’ın, hakkı olan
        “özerkliğe” kavuşacağına yürekten
        inanıyor, tüm Boşnakları da
        inanmaya ve mücadeleye çağırıyor!

   VAZGEÇMEYECEĞİZ


   ÇÜNKÜ BİZ HAKLIYIZ

   Dr. Sulejman         seyi) bünyesinde 27 yıl boyunca
                  başkanlık görevini yürüttü. Ulus-
                  lararası pek çok arenada Sancaklı
   Ugljanin           Boşnakları temsil etti, Sancak’ın
                  haklı davasının lideri ve sözcüsü
                  oldu. 14 Eylül 1993’ten itibaren 30
   kimdir?            Eylül 1996'ya kadar, Belgrad'daki
                  makamlar, kendisine karşı tutuk-
                  lama emri çıkartarak ülkeye geri
    20 Kasım 1953’de Murat-Vehi- dönmesini engellediği için sürgün-
   ba çiftinin 7 çocuğundan 5’incisi  de geçirildi.
   olarak Kosovska Mitrovica’daki  2004 yılında yapılan seçimler-
   Boşnak mahallesinde dünyaya  de Novi Pazar Belediye Başkanı
   geldi. İlkokulu Mitrovica’da,  seçildi. O zamana kadar Sırbis- “Boşnaklar köklü bir halk
   ortaokulu ve liseyi Priştine’de  tan’ın gözünde bir kasaba olan
   okuyan Ugljanin, üniversite eğiti- Novi Pazar’ın şehir statüsünü
   mini Saraybosna’da aldı. 5 yıl diş  kazanmasını sağlayan isim oldu.  olduklarını gösterdiler”
   hekimliği fakültesinde, 3 yıl da  Şehirde önemli alt yapı hamleleri
   diş protezinde uzmanlık eğitimi  gerçekleştirdi. 2008 yılında hü- 4 Kasım’da Sancak Bölgesi ve  de” olarak seçimlerden önce kamuoyuna
   gördü. Yüksek lisans çalışmalarını  kümetin kurulamaması nedeniyle  Boşnaklar için tarihi bir seçimi geride  açıklıkla sunduğumuz bir programımız
   Nisan 1992’de Bosna Hersek’de  Sırbistan’da çıkan siyasi krizin  bıraktık. Seçimleri ve sonrasında  vardı. Benim her yerde duyurduğum
   başlayan savaş nedeniyle yarıda  çözümünde önemli isimlerden biri  ortaya çıkan tabloyu nasıl  bu programın en önemli maddesi San-
   bıraktı. Yugoslavya’nın dağılması  oldu ve bakanlık görevine getiril- değerlendiriyorsunuz? cak Bölgesi’nin statüsünün belirlenmesi
   sürecinde Boşnakların insani ve  di. Boşnak devlet adamı uluslara-              çağrısıydı. Bu statü anayasal bir zeminde
   ulusal haklarının korunması için  rası pek çok ödül sahibidir. Burada dile getirilmesi gereken en  hem Sancak’ı hem de Boşnakları içine al-
   önemli görevler üstlendi.    65 yaşındaki Ugljanin, evli ve  önemli şey, Sancak’ta seçimlerin barış  mak zorunda.
    26 Mayıs 1990’da Saraybos- üçü kız, biri erkek olmak üzere 4  içerisinde gerçekleştirildiğidir. İnsanlar
   na’da Alija İzetbegoviç liderliğinde çocuk babasıdır.    oy kullanmaya giderlerken en güzel kı- Yeni seçilen BNV Başkanı Esad
   kurulan Demokratik Eylem Partisi               yafetlerini giydiler. Boşnaklar kültürlü,  Dzudzo, sizin döneminizde başlatılan
   (SDA) İcra Kurulu Üyesi oldu.                 olgun ve köklü bir halk olduklarını bir  çalışmaları ve ortaya konan hedefleri
   2 ay sonra 29 Temmuz’da                    kez daha gösterdiler. Halkımız bu se- gerçekleştirebilecek mi?
   kurulan SDA Sandzaka’nın                    çimlerle Boşnak Ulusal Konseyi’ni 4
   genel başkanlığına seçildi.                  yıl boyunca yönetecek olan temsilci- Esad Dzudzo, bir önceki dönemde
   Aynı yılın Aralık ayında                    lerini seçmiş oldu. Seçimlerde ortaya  eğitimden sorumlu başkan yardımcılığı
   Sırbistan’daki cumhurbaş-                   çıkan sonuçlara baktığımızda, Boşnak  görevindeydi ve çok başarılıydı. Başkan
   kanlığı seçimlerine katıldı ve                Ulusal Konseyi’ni yönetmesi için halk  yardımcılığında ortaya koyduğu yete-
   topladığı 109 bin 500 oyla 33                 tarafından yetki verilen “vatansever  neklerle Boşnakça ana dilinin okulları-
   aday arasında dördüncü sırada                 ittifak”ın oyunun yüzde 63 olduğu- mızda okutulması konusunda önemli
   yer aldı.                            nu görüyoruz. “Boşnak vatansever  hizmetleri olmuştur. Öte yandan gerek
    11 Mayıs 1991’de, 48 yıl                   ittifakı” olarak adlandırdığımız bu  Hür İrade, gerekse Tam Zamanı oluşum-
   aradan sonra yeni-                        bileşimin içerisinde “Hür İrade”  larının programları açık ve nettir. Ve Esad
   den çalışmalarına                         ve “Tam Zamanı” listeleri gel- Dzudzo BNV Başkanı olarak, iki listenin
   başlayan Sancak                          mektedir.          de programlarını uygulamakta gerekli
   Milli Meclisi (Boş-                         4 yıl boyunca yapmamız gere- kabiliyeti gösterecektir, biz buna inanı-
   nak Ulusal Kon-                          ken çok şey var. Bizim “Hür İra- yoruz.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13