Page 9 - Boşnak Dünyası Gazetesi Şubat 2019
P. 9

www.bosnakdunyasi.com                      ŞUBAT  9
                                                            2019
   “Hem SDA, hem de BNV başkanı


   olmamam için Belgrad


   hükümeti kanun uydurdu”


   Seçimlerden sonra sizin durumunuz ne ola- Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim; ge-
   cak? BNV Başkanlığını SDA Sancak ile daha  lecekte kimin başkan olduğunun pek bir önemi
    fazla ilgilenebilmek için mi bıraktınız? olmayacak. Önemli olan halkın kime inandığı
                      ve halkın politikalarını kimin yürüttüğüdür. Biz
    Sırbistan hükümetinin başında bulunan aşı- seçimlerde Boşnakların karşısına bu duruşla
   rı milliyetçiler, ayırt edici bir kanun çıkardılar ve  çıktık. Ve halkımız da bizi yani Hür İrade’yi ve
   ülkedeki azınlık temsilcilerinin sadece bir görev  Tam Zamanı listelerini verdikleri oylarla göreve
   yapmalarına izin veren bir düzenleme getirdiler.  getirdiler. Kimse bu noktada bizim meşruiye-
   Bu uygulama Sırplar için söz konusu değil. Onlar  timizi sorgulayamaz. Amerika’yı %51 oyla ge-
   dilerlerse aynı anda bakan da, parti başkanı da  lenler yönetebiliyorsa, Sancak’ı da %63 alanlar
   olabiliyorlar. Ama ülkedeki azınlık olarak nite- gayet tabii yönetecekler.
   lendirdikleri halklara yönelik bu kanun değişik-
   liğiyle birden fazla görevde bulunma hakkımız  Sancak’taki politik atmosfer olumlu seyre-
   elimizden alındı. Bu kanun Sulejman Ugljanin’in  diyor. En büyük iki parti SDA ile SDP’nin
   hem SDA’nın hem de BNV’nin başkanı olmasına  işbirliği içinde hareket etmesini, bölgenin
   mani olmak için uyduruldu. Bu durumu sadece  geleceği için nasıl görüyorsunuz?
   biz değil, Sırp entelektüel çevreler de bu şekilde
   yorumluyor.               Biz SDA Sancak olarak, bu toprakların
    Ben her şeye rağmen bu olan biteni “kötü  haklı davasının mücadelesini 28,5 yıldır veri-
   kanun, kanunsuzluktan iyidir” şeklinde değer- yoruz. Kaliteli ve tecrübeli isimlerden oluşan
   lendiriyorum. Bu kanunun iptali için bir üst  bir kadroya sahibiz. SDA kurulduğu günden
   mahkemeye başvurdum, ancak henüz mahke- bu yana içinden 10 tane daha parti çıktı. SDA
   meden karar çıkmadı. Ben de karar gelene kadar  Sancak, ilk günden bu yana Sancaklı Boş-
   SDA Sancak’ın başındaki görevime dönmeyi,  nakların haklarını ve taleplerini ön planda
   BNV’de ise benden daha genç, tanıdığımız ve  tutmuştur, tutmaktadır. Bizim için en önemli
   inandığımız bir arkadaşımız olan Esad Dzud- noktalardan bir tanesi, Sancak’taki birliğin ve
   zo’ya devretmeyi uygun buldum. Hepimiz ona  Boşnak milli kimliğinin korunabilmesidir.
   bu kutlu vazifesinde yardımcı olacağız.


                         Tüm bu gelişmeler ışığında  devletinin kanunlarına uygun bir  tüm bunların gerçekleşmesiyle
   “Sırbistan’ın                Sancak Bölgesi’nin geleceğine  şekilde yapıyoruz. Bunu Karadağ  birlikte Boşnakların kendi top-
                         dair neleri öngörüyorsunuz?
                                                    raklarında yaşamlarına devam
                                      ile ayrışma yaşanmadan önce
                                      de bu şekilde yapıyorduk. Biz  edebilmeleri; ne Avrupa’ya ne de
   AB’ye girebilme-              üyelik sürecinde yerine getir- haklarımızı, ne istediğimizi ve  Türkiye’ye göç etmek mecburi-
                          Sırbistan’ın Avrupa Birliği’ne
                                                    yetinde kalmamaları ve yaşa-
                                      bu istediklerimizi barışçı yollarla
                        mesi gereken bazı düzenlemeler  nasıl elde edeceğimizi gayet  nılası güzel bir ülke meydana
   si için Sancak’ın             var. Sancak Bölgesi’nin özerk bir  iyi biliyoruz. Biz Boşnakların  getirmektir. Günümüzde Sancak
                        bölge olarak, bölgede yaşayan
                                      haklarını korurken ne Sırbistan
                                                    dışında yaşayan Boşnakların
   özerk bir bölge              Boşnakların da Sancak’ın yerli  devletine ne de Sırp halkına asla  sayısı, Sancak’takilerden 9 kat
                                      zarar vermek istemiyoruz. Biz
                                                    fazladır. Boşnakların göç etme-
                        halkı olarak tanınması kaçınıl-
                                      yepyeni, demokratik kriterlerin
                                                    lerine sebep olan tüm unsurları
                        mazdır. Sancaklılar son seçim-
   olarak tanınması              lerde de kullandıkları oylarla bu  tam olarak yerine getirildiği,  ortadan kaldırmak istiyoruz.
                                                    Bunları gerçekleştirdiğimizde
                                      Avrupa Birliği’ne dahil olabile-
                        iradeyi ortaya koymuşlardır ve
                        Belgrad hükümeti bunu dikkate  cek ve Boşnakların da tıpkı diğer  hem Boşnaklar, hem Sırbistan,
   kaçınılmazdır”               almak mecburiyetindedir. Biz 28  halklar gibi eşit haklara sahip  hem de Karadağ için her şey çok
                        yıldır gerek SDA, gerekse BNV
                                      olduğu bir Sırbistan istiyoruz.
                                                    daha güzel olacak. Elbette Bosna
                        olarak yaptığımız her şeyi Sırp  Bizim en büyük hedefimiz  Hersek için de iyi olacak.
                            “Karadağ ve Sırbistan’ın Sancak
                              üzerinde hiçbir hakkı yoktur”
                             Avrupa Birliği Sancak’ın statüsünü na- bir rejimi yenilgiye uğratmaktı ve Miloşeviç
                              sıl belirleyecek? Sancak, Sırbistan ile  rejimi böylece ortadan kalkmış oldu.
                              Karadağ arasında bölünmüşken nasıl  1878’de Berlin Kongresi’nde Bosna
                                bir statü ortaya çıkacak?  Hersek, Sırbistan ve Karadağ devlet olarak
                                               tanındığında belirlenen sınırları içerisinde
                              Öncelikle bilmeniz gereken Boşnakların  Sancak yoktu. Berlin Kongresi’nden sonra
                             Sancak’ı ve Arnavutların Sancak’ı gerçeğidir.  Sırbistan ve Karadağ Sancak Bölgesi’ni işgal
                             Boşnaklar ve Arnavutlar Karadağ’ın bağım- etti. Sancak toprakları bugün işgal altındadır.
                             sızlığı yönünde oy verdiklerinde tek amaçları  Avrupa Birliği’nin bir ülkeyi üyeliğe kabul
                             Sırpların faşist politika ve uygulamalarından  ederken ortaya koyduğu ilk şart hiçbir böl-
                             kurtulmaktı. Öyle ki Sırplar; Balkanlar’da bir  gesel anlaşmazlığının bulunmaması şartıdır.
                             savaşa neden olmuş, büyük bir kaos çıkarmış  Bu yüzden Sırbistan ve Karadağ’ın Sancak
                             ve Boşnakları soykırıma tabi tutmuşlardı. Ka- üzerinde hiçbir hakkı yoktur. Sancak Bölge-
                             radağlılar bağımsızlık için yüzde 30 oyu bile  si’ni kendi sınırlarında göstermeye kalkarlarsa
                             zor bulmuşlardı, bizim verdiğimiz yüzde 25  Boşnakları da anayasalarında bir halk olarak
                             ile Sırbistan’dan ayrılabildiler. Bizim oradaki  göstermek zorundalar. Bunu herkes unuttu,
                             öncelikli hedefimiz aşırı milliyetçiliğe dayalı  ancak biz unutmadık.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14