Page 10 - Boşnak Dünyası Gazetesi Mart 2020
P. 10

MART  10
                           www.bosnakdunyasi.com                       2020

                    Bosna dilinde “y” harfi bulunmaz; bu  ra karşı savundu. Karadağ üniforması  Birçoğu dönmedi. Tam sayıyı söylemek
                    ses “j” harfi ile elde edilir. Đ Türkçedeki  ile Moykovaçkoy Savaşında Avustur- mümkün değil. Alman-Avusturya-Ma-
                    “c” sesini verir.        yalılara karşı savaştı.    caristan-Türk-Ukrayna ve Orta Doğu
                     Örnek:             İşte bu Boşnakların trajedisi idi! askeri arşivlerini incelemek gerekir.
                     Đenova – Okunuşu: Cenova    Osmanlı Sultanlığı Balkan Savaşla- Her iki yazar sayının 5000’in üzerinde
                     Đul – Okunuşu: cül, (gül anlamın- rı ile Sancak’ı bırakmış ve Birinci Dünya  olduğunu tahmin ediyor.
                    dadır.)             Savaşı başlamıştı. Osmanlı ile Boşnak- Avusturya Macaristan, Sancak
                     Đurumlija nasıl gönüllü oldu? lar arasında bağ kopmuştu. Osmanlı sa- Bölgesi’ni ele geçirdiğinde Çanakkale
                     Bu konu ile ilgilenen iki önemli  vaşa girdikten sonra binlerce Boşnak  Savaşının sonlarına gelinmekteydi,
                    araştırmacı, akademisyen var. Dr. Ha- eski günlere dönme umuduyla Osmanlı  gönüllülerin sayısı 5000 üzeri oldu-
                    run Crnovrşanin ve Dr. Recep Şkriyely  ordusu sıralarında Galiçya cephesinde  ğuna göre Çanakkale Savaşına katılan
                    (Redzep Şkrijelj). Onlara göre halk ara- çarpıştı.      Boşnakların sayısı nasıl 16.000-20.000
                    sında bu “gönüllüler” “đurumlije” yada  21 Kasım 1915’de Avusturya Maca- olmaktadır? Sayı tam bilinmese de bun-
                    „đununlije“ olarak tanınıyorlardı. Bu  ristan Sancak bölgesine girdi ve işgal  dan bile fazla olması muhtemel!
                    kelimenin de Türkçe tekil “gönüllü” ke- etti. Bundan sonra Sancak Boşnakları- Avusturya Macaristan’ın 40 yıllık
                    limesinden üretildiğini ileri sürüyorlar. nı yani (đurumlija) gönüllüleri “din ve  Bosna Hersek yönetimi sırasında kaç
                     Cevad Yahiç’in 5 ciltlik Bosna dili  iman” “kim Türkse (Müslüman) gönül- Boşnağın göç ettiğini söylemek güçtür.
       Đurumlija        sözlüğünde bu kelimeyi bulmak müm- lü olarak kendini yazdırsın” parolası ile  1878-1914 yılları arasında Bosna’da,
                                    harekete geçirdiler.
                    kün değil ama Cavit Begoviç ve Şefka
                                                   Balkan Savaşları sonrası da Sancak’tan
       (Gönüllü)        Begoviç Liçina tarafından hazırlanan  Çanakkale Savaşında bulunan Boşnak  Türkiye’ye göç edenlerin sayısının
                                     Yukarıda adı geçen iki yazara göre
                    Sancakça Sözlük’te bu kelimenin kar-
                                                   çok çeşitli tahminler olmasına rağmen
                    şılığını bulmak mümkündür.   gönüllülerin sayısı (đurumlije) 16.000  (70-300 bin) Mustafa İmamoviç’e göre
     Günümüzde bir kısmı Sırbistan, bir  Đurumlije: Askerlikten muaf olan- ile 20.000 arasında. Onlara göre bir- 150.000 kişiye ulaştığı tahmin edilmek-
    kısmı Karadağ sınırları içerisinde kalan,  lar dahil isteyerek ya da istemeyerek  çok Müslüman bölgenin padişaha sırt  tedir.
    nüfusun büyük çoğunluğunu Boşnak- zorla Avusturya Macaristan ordusunda  çevirdiği zamanda Boşnaklar hilafeti  Yalnızca 1912 Balkan savaşları sıra-
    ların oluşturduğu Osmanlı döneminde  1916 ve 1917 yıllarında doğu cephesine  ve Osmanlı’yı korumak için savaşmış- sında yazar Safet Bandžović’e (Banço-
    Bosna Eyaletine bağlı olan Sancak Böl- savaşmak için gönderilen asker. lardır.        viç) göre Sancak’tan Türkiye’ye 16.500
    gesi’nden Birinci Dünya Savaşı sırasın- Görüldüğü gibi bu sözlükte keli- Dr. Harun Crnovrşanin katılanları  Boşnak göç etmiştir.
    da gönüllü olarak Galiçya, Çanakkale,  menin anlamına baktığımızda “gönül- isim isim araştırmış ve şu rakamlara  Sanırım “Đurumlija” “gönüllü”lerin
    Halep, Yemen, Mısır, Filistin ve Irak  lü” anlamı çıkmıyor. Araştırmacıların  ulaşmıştır.  bir kısmı Çanakkale’de savaşmış ise de
    cephesinde savaşanlara “gönüllü” an- ve halkın kullandığı anlam ile sözlük  Sırbistan sınırları içerisinde yer  çoğunluğu Galiçya’da, Mısır, Halep,
    lamında “Đurumlija” denmektedir. anlamı farklı. Güncel Türkçe Sözlük'e  alan Sancak bölümünden giden gö- Kafkasya, Irak ve Filistin cephesinde
     Sancak tarihinin en önemli ve trajik  baktığımızda cürüm: suç, yanlışlık,  nüllüler; Yeni Pazar ilk duyurunun  savaştı. Çanakkale ve Kurtuluş Sava-
    olaylarından biridir. Avusturya Maca- kusur veya hata anlamında. Bana göre  yapıldığı 18 Kasım 1916’da 1700 gö- şında savaşanlar 1878’den bu yana göç
    ristan, Sırbistan ve Karadağ için savaş- đurumlije kelimesinin nasıl “gönüllü”  nüllü, 2. duyuruda 1917’de 2000 kişi  etmiş Boşnaklar ve çocuklarıdır. Ve bu
    mak zorunda kalan Boşnaklar adına  kelimesine devşirildiğinin araştırılma- katıldı. Tutin şehrinden 1916-17 yılları  sayı yirmi binden de fazladır.
    durum trajedi iken Osmanlı, padişah,  ya ihtiyacı var.     arasında 400-600 kişi katıldı. Sjenica  Aziz hatıraları önünde eğiliyorum.
    İslam ve sonra da Kurtuluş Savaşı için  Beni daha iyi anlamanız için tarihle- şehrinden 650 kişi. Prijepole şehrinde  Ruhları şad olsun.
    savaştıklarında gerçekten “gönüllü”  ri hatırlatmakta yarar görüyorum. Bos- 1026 kişi başvurmuş 900 kişi seçilmiş,
    olduklarını hissetmiş ve bununla da  na Hersek 1878 Berlin Antlaşması ile  Brodarevo’da 200 gönüllü, Priboy 500  Đurumlije, jadna majko,
    gurur duymuşlardır. Bugün de duy- Avusturya Macaristan tarafından işgal  gönüllü, Rojaye-Bişevac 500 kişi, Bihor  Iz Pljevalja kreću!
    dukları gibi...         edildi ve yönetimi ele geçirildi. ve isimleri saptanamasa da 150 kişi de  Đurumlije, haj žalosna,
     Bu durum halk şarkılarında yerini  5 Ekim 1908’de Bosna Hersek’i res- Taşlıca’dan katılmış.    Iz Pljevalja kreću!
    hemen bulmuştur.        men ilhak etti. 1912/13 Balkan Savaşla- Bu kişiler Kosova Mitrovica’dan  Bože mili, jadna majko
                    rı ile Yeni Pazar Sancağı Osmanlı’nın  (bir aylık eğitimden sonra) Galiçya  Dobrijeh junaka!
        RODNA BOSNA       elinden çıktı. Sırbistan Karadağ’ın eline  cephesine gönderilmiş. Avusturya  Bože mili, haj žalosna,
                    geçti.             Macaristan’ın kendilerini kandırdıkla- Dobrijeh junaka!
    Haj Rodna Bosno, daleko odosmo!  28 Temmuz 1914’te Avusturya Ma- rını bilmiyorlardı. İstanbul ve Hilafet’i  Svaka svoga, jadna majko,
    Haj, naşe majke, ne nadajte nam se! caristan Belgrad’ı bombalamaya başla- korumak için yola çıktıklarını düşünür- Cvijetom zakitila!
     Haj mile seje, ne kunte se s nama! yarak Sırbistan’a savaş ilan etti. Alman- ken kendilerini doğu cephesinde Avus- Svaka svoga, haj žalosna,
     Haj, vjerne ljube, vi se preudajte! ya 1 Ağustos’ta Rusya’ya, 3 Ağustos’ta  turya Macaristan üniforması giymiş,  Cvijetom zakitila!
     Haj, nas çe care tamo ozeniti! Fransa’ya ve 4 Ağustos’ta İngiltere’ye  ay-yıldız kol bandajı takmış Galiçya’da  A ja moga, jadna majko,
    Haj, sa mazerom i zlatnim çemerom! savaş açtı.        Ruslara karşı savaşır buldular.    Vezenom dolamom!
    Haj, crnom zemljom i zelenom tra- 29 Ekim 1914’te Osmanlı Devleti                 A ja moga haj žalosna, ,
          vom!        Savaşı girdi. Osmanlı Padişahı “Halife”  HAJDE DECO, ASKERİ!     Vezenom dolamom!
                    sıfatıyla tüm Müslümanlar için “kutsal
       VERİMLİ BOSNA      cihat” ilan etti. Avusturya, Rusya ile Ga- Hajde, deco askeri!       *****
                    liçya cephesinde uzun ve iki tarafın da  Na vas Moskov navali!
       Hey, verimli Bosna,   avantaj sağlayamadığı savaşlar yaptı. Na vas Moskov navali!    “Gönülllüler” zavallı annem,
       biz çok uzağa gittik    19 Şubat 1915’de İngiliz-Fransız or- Za njim vranda udari    Pljevlie’den yola çıktı!
        Hey, annelerimiz,    tak donanması Çanakkale Boğazı’nın  Knigu pişe Enver Bej    “Gönüllüler”, hey kederlerim,
       bizden umudu kesin    müstahkem mevkilerini bombalamaya   Pa je şale u Stanbol.     Pljevlie’den yola çıktı!
      Hey, sevgili bacılarımız,  başladı. 1915 yılın sonunda geri çekil- Ne boj se, Sultane,   Yüce Tanrım, zavallı annem
      üzerimize yemin etmeyin!  diler.                 Jedren moja i tvoja      Ama ne delikanlılar!
      Hey, sadık sevdiceklerimiz,  21 Kasım 1915’de Avusturya Maca-                Yüce Tanrım, hey kederlim,
       başkalarıyla evlenin!  ristan, Sancak Bölgesi’ne girdi ve işgal  HAYDİ ASKER ÇOCUKLAR!   Ama ne delikanlılar
       Hey, hükümdarım,     etti.                               Hepsi yarini, zavallı annem,
       bizi orada evlendirirler!  Avusturya Macaristan Kasım-Ara-  Haydi asker çocuklar!      Çiçeklerle süsledi!
     Hey, mazer ve altın kemer ile! lık 1914 tarihlerinde Bosna Hersek’te  Moskov size saldırdı!  Hepsi yarini, hey kederlim,
    Hey, kara toprak ve yeşil çimler ile! 41.157 asker topladı. Sırbistan’a saldırı  Moskov size saldırdı! Çiçeklerle süsledi!
                    sırasında 3.382 asker yer aldı. Ukray- Sonrasında vandra vurdu,  Bense yarimi, zavallı annem
    (Çeviri: Dr. Safet Öztürk, Zaim Azemo- na, Polonya ve Rusya arasında yer alan  Kitap yazar Enver bey, İşlenmiş dolamayla!
    viç, u rijecima lijeka ima, Rozaje 1987,  Galiçya’da 1,5 milyon asker mobilize  Ve onu İstanbul’a gönderir Bense yarimi, hey kederlim
          p10)        edildi. Bu askerler içinde Boşnaklar  Sakın korkma Sultanım,     İşlenmiş dolamayla
                    mevcuttu. Boşnaklar Batı cephesinde  Edirne hem benim hem de senin
     Bosnaca, Bosna dili, Boşnakça di- de Avusturyalılar ile beraber savaştı.           (Çeviri: Dr. Safet Öztürk “Otkidoh
    lin yapısına uygun olarak bazı seslerin  Sancak Bölgesi Balkan Savaşında  (Çeviri: Dr. Safet Öztürk, Zaim Azemo- stručak do zemlje”, Avdije Avdića,
    (harflerin) ilave edildiği Latin abecesi  Sırbistan ve Karadağ’ın eline geçmiş- viç, u rijecima)   Bijelo Polje, 2011.)
    kullanır. Alfabede 4’ü sessiz 30 harf var- ti. Birinci Dünya Savaşı başladığında
    dır. Okunurken Türkçede olduğu gibi  (1914/1915) Sancak Boşnakları Sırp  Galiçya’da hayatta kalanlar Mısır,
    her harf kendi sesini vererek okunur.  üniforması ile Belgrad’ı Avusturyalıla- Filistin ve Irak cephesine gönderildi.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15