Page 6 - Boşnak Dünyası Gazetesi Mart 2020
P. 6

MART  6
                           www.bosnakdunyasi.com                       2020


     Çavuşoğlu Karadağ’da Boşnak ve diğer Müslüman milletlere Türkiye’nin desteğini yineledi…
    “MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZİN HUZURU
              BİZİM DE HUZURUMUZDUR”                         "Karadağ'daki Müslüman kardeşlerimizin hemen  İdlib'deki terör saldırısında hayatını kaybeden
                         hemen her birinin Türkiye'de bir bağı, yakını,  şehitler başta olmak üzere tüm şehitler için de
                         tanıdığı var. Dolayısıyla Karadağ'daki Müslüman  dua edildi. Çavuşoğlu, Podgorica'daki temasları
                         kardeşlerimizin huzuru, bizim de huzurumuzdur"  kapsamında, Karadağ'da yatırımları bulunan Türk iş
                         değerlendirmesinde bulundu.        adamlarıyla da akşam yemeğinde buluştu.
                          Bakan Çavuşoğlu, Türkiye mezunu Karadağlı- Çavuşoğlu Karadağ temasları kapsamında,
                         lara da "Türkiye ile bağlarınızı koparmayın. Sizler,  Boşnak Partisi Genel Başkanı ve Karadağ Başbakan
                         buradaki kardeşlerimizle Türkiye arasında, aynı  Yardımcısı Rafet Husoviç ile de evinde bir görüşme
                         zamanda dost ve müttefik Karadağ ile Türkiye  yaptı.
                         arasında güçlü bir bağsınız. İlişkilerimize katkı
                         sunmanızı bekliyoruz" şeklinde seslendi.

                               "Türkiye, büyük
     Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10-11 Şubat    bir devlet"
    tarihlerinde Karadağ'a gerçekleştirdiği iki günlük
    resmi ziyareti kapsamında, başkent Podgorica ya- Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejziç ise
    kınlarındaki Mehmed Fatih Medresesi'nde Karadağ  terörle mücadeleye değinerek Türkiye'nin büyük
    İslam Birliği Başkanı Rifat Fejziç ile görüştü.  bir devlet olduğunu vurguladı ve "Türkiye, bu
     Görüşmenin ardından medresenin konferans  terör belasından kurtulmak üzere. Eskiden bu terör
    salonunda, Karadağlı Boşnak ve diğer Müslüman  Türkiye'nin içindeydi ama şimdi neredeyse yok
    milletlerin temsilcileri, medrese öğrencileri, Türk  denecek kadar az. Türkiye sadece içeride değil
    vatandaşları ve Türkiye mezunlarıyla buluşan Ça- dışarıda da terör belasını temizliyor. Allah yardım-
    vuşoğlu, buradaki konuşmasında, dost ve müttefik  cıları olsun" diye konuştu.
    Karadağ'ı ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını  Fejziç, Türkiye'nin Karadağ ve Balkanlar'daki  Türkiye’den Sancak’ın ikinci büyük
    söyledi.                 Müslümanlar için çok önemli bir devlet olduğuna  şehri Biyelo Polye’ye fahri konsolos
                         işaret ederek, "Ortak tarih ve dinimiz var. Ayrıca
    “İlişkilerimiz ve iş birliğimiz her alan- Türkiye'nin Karadağ ile çok iyi ilişkileri olmasından  Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağ ziyaretin-
          da güçleniyor”        dolayı da çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. de Sancak’ın ikinci ve bugün Karadağ sınırlarında
                                              kalan Güney Sancak’ın en büyük şehri Biyelo Pol-
     Her zaman olduğu gibi zor günlerde de Türk                    ye’ye Türkiye’nin fahri konsolos atandığı müjdesini
    halkı ve devletiyle olan Karadağ halkına teşekkür-                  de verdi.
    lerini ileten Çavuşoğlu, "İlişkilerimiz ve iş birliğimiz                Fahri konsolos olarak, Boşnak iş adamı ve
    her alanda güçleniyor" dedi.                             Karadağ Boşnak Partisi üyesi Sadat Haydarpaşiç’in
     Çavuşoğlu, medreseden önce Tuzi şehrindeki                    atandığı öğrenildi.
    tarihi Nizam Camii'ni de ziyaret ettiğini anımsata-                   Karadağ’ın diplomatik temsilciliğinin olmadığı
    rak, "100 yıl sonra tekrar ihya ettiğimiz camimizi                  23 Afrika ve Asya ülkesinde ise Türk elçiliklerinin
    görünce duygulandık. Cumhurbaşkanımız Erdo-                     Karadağ adına konsolosluk hizmetleri vermesi de
    ğan'a ve TİKA'mıza çok teşekkür ediyoruz" diye                    ziyaret sırasında kararlaştırıldı.
    konuştu.                                        Buna göre, Türk elçilikleri ihtiyaç duyulması
     Türk iş adamlarını, Karadağ'a daha fazla yatırım                 halinde Karadağ vatandaşlarına konsolosluk hiz-
    yapmaları noktasına teşvik ettiklerini söyleyen                   metleri verecek ve Karadağ’ı ziyaret etmek isteyen
    Çavuşoğlu, Türk iş insanlarından, Podgorica                     yabancı ülke vatandaşlarına vize vermeye yetkili
    Büyükelçiliğinin girişimi olan, Türkiye-Karadağ İş   Tarihi camide         olacak.
    Platformu'nu desteklemelerini istedi.         şehitler için dua         Karadağ Dışişleri Bakanı Srcan Darmanoviç’in
     Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan akraba top-                    Türkiye’ye Karadağ’a verdiği destek için teşekkür
    luluklar ve soydaşların da Türk dış politikasının  Tuzi şehrindeki tarihi Nizam Camii'ni de ziyaret  ederken iki ülke ilişkilerini de mükemmel olarak
    öncelikleri arasında bulunduğunu vurgulayarak,                    tanımladı.
                         eden Çavuşoğlu'nun ziyaretinde, ziyaret günü

    DR. MUHAMED FİLİPOVİÇ VEFAT ETTİ     Bosna Hersek Bilim ve Sanat Akademisi üyesi ve  ve kültürel tarih ve sosyoloji gibi çok sayıda bilimsel
    Boşnak Bilim ve Sanat Akademisi üyesi Dr. Muha- alanda çok sayıda eser ve makalenin yazarıydı. Edebi
    med Filipoviç, 26 Şubat Çarşamba günü 91 yaşında  incelemeler ve denemeler yazdı ve çok sayıda tartış-
    hayatını kaybetti.             maya yol açtı.
     Saraybosna Üniversitesi'nde profesördü. Birkaç  Filipovic'in imzaladığı en önemli eserler şunlardır:
    kitabın yazarı, felsefi bir yazar, bir deneme yazarı ve  Din ve Ahlak, Hümanizmin Etik Temelleri, Lenin
    bir teorisyen olarak yakın dönem Boşnak tarihinde  - Düşüncesinin Monografisi, Marksizm ve Çağdaş
    önemli isimlerin arasında yer alıyordu.   Felsefe, Marksist Felsefe, Safet Krupić - Filozof, De-
     1929 yılında dünyaya gelen Filipoviç, ilkokul ve  neme ve Edebi Eleştirmen, Dil I ve II Felsefesi, İçinde
    liseyi doğduğu şehir Banja Luka'da okudu. Belgrad  Ruhsal Yaşam Tarihi Bosna Hersek toprakları I-IV,
    ve Zagreb'de felsefe eğitimi aldı. 1952 yılında mezun  Boşnak siyaseti, Alija'nın diplomatıydım, Komünizm
    oldu ve 1960’da doktorasını aldı. 1987'den beri BH  ve nostalji, Avrupa nosyonu üzerine on ders, Bosna
    Bilim ve Sanat Akademisi'nin tam üyesiydi. trajedisi…
     Saraybosna Felsefe Fakültesi, Felsefe ve Sosyo- Filipoviç, bilimsel çalışmalarına ek olarak Bosna
    loji Bölümü, bilimsel araştırma metodolojisi ile yeni  Hersek'in İngiltere ve İsviçre Büyükelçisi olarak da
    bir mantık ve metodoloji profesörüydü. Kitaplara ek  görev yaptı.
    olarak, mantık, felsefe tarihi, denemeler, etik, siyasi
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11