Page 10 - Boşnak Dünyası Gazetesi Şubat 2020
P. 10

ŞUBAT  10
                           www.bosnakdunyasi.com                       2020

                     Selamlar,          eleştirmek ayrı, itibarsızlaştırmak  çeklerden uzak ve size yakışmayan bir
                     Özdemir İnce”        ayrıdır. Kusura bakmayın ama Aliya  cümle olmuş kanaatindeyim.
                     Bu cevabınızdan anladığım üzere  İzetbegoviç’in, Bosna Hersek’teki ve  Aliya İzetbegoviç’in İslam Dünyası
                    Bosna ve Boşnaklar hakkında bilginiz  Yugoslaya’daki diğer milliyetçi önder- ile ilişkilerini dönemin Türkiye Dışiş-
                    sınırlı ve yanlış. Eski Yugoslavya’da ta- lerle ve onların şoven politikalarıyla kı- leri Bakanı Sayın Hikmet Çetin’den de
                    rih yazımına hakim olan Sırp tarihçilerin  yaslandığında demokratik ve çoğulcu  öğrenmek mümkün. 2014 yılında vakfı-
                    yazdıkları veya onların yazdıklarından  bir performans sergilediği konusunda  mızın düzenlediği konferansta İzetbe-
                    beslenen yazar ve şairlerin anlattıkla- hakkını teslim etmemiz gerekmekte- goviç’in fundamentalistliği ile ilgili tek
                    rının Boşnakların tarihi olarak kabul  dir. Barışçı çizgisiyle Bosna Hersek ve  satıra rastlamak mümkün değil.
                    edilmesini doğru bulmuyoruz. 1992 yı- Yugoslavya’nın geleceğine ilişkin bir  4. 19. YILINDA SREBRENİCA
                    lına kadar maalesef Boşnak tarihçiler  yumuşak geçişten yana olan, cumhu- SOYKIRIMI
                    ve edebiyatçılar kendi tarihlerini ya- riyetler arası kalıcı ilişkilerin sürekli- Hikmet Çetin Eski Dışişleri Bakanı
     Özdemir İnce’ye        zamıyor ve anlatamıyordu. Bu yüzden  liğini gözeten tutumuyla, uluslararası  Tarih Vakfı yayını (ücretsiz dağıtılmak-
                                                     Bosna Sancak Akademik Kültür ve
                    Büyük Sırp ve Büyük Hırvat “bilimsel”
                                    yorumcuların pek çoğunca da kral ol-
        mektup         yönlendirme mekanizmaları Bosna ve  mazsa da “bilge” bir politikacı olarak  tadır)
                    Boşnaklar etrafında çok sayıda tehlikeli  tanımlanmıştı zaten.  Dönemin Birleşmiş Milletler basın
                    efsaneler ördüler. Dünyada ve Türki- İzetbegoviç’in fundamentalist ki- sözcüsü Colum Murphy tarafından ya-
     Sayın İnce Merhaba,
     19 Ocak 2020 tarihinde Cumhuriyet  ye’de akademik çevreler ve yazarlar  şiliği konusunda Sırp milliyetçilerinin  zılan ve Bosna’da yaşananları anlatan,
    gazetesinde yayınlanan “Atatürk, İzet- Sırplar tarafından yazılan kaynaklara  Türkiye’nin laik kamuoyuna dönük  vakfımızın onursal üyesi 2003-2008
    begoviç ve İmamoğlu” başlıklı yazını- başvuruyor, bu kaynakları kullanıyor  bir propaganda malzemesi olarak kul- Bosna Hersek Türkiye Büyükelçisi M.
    zı okuyunca size tekrar yazmaya karar  ve kesin doğruymuş gibi anlatıyordu.  lanılan ikinci büyük yalanı da Aliya  Sina Baydur’un çevirisi ile yayımlanan
                                    İzetbegoviç’in Anıtkabir’e gitmediği
                    Sizin de yaptığınız gibi…
                                                   kitabında da İzetbegoviç’in fundamen-
    verdim.
     “….Örneğin ben kimse tarafından  Boşnaklar bunları bilimsel çalış- konusudur. Bunun yalan olduğu da  talistliği ile ilgili tek satır bulmanız
    güdülmeyen, güdülemeyen, savlı, gö- malar ve açıklamalar ile dağıtmak  belgelenmiştir.    mümkün değil.
                                                     5. AZA BEAST SAVAŞIN KÖK-
    nüllü, yükümlü, angaje bir şair, yazar  zorundaydı ve öyle de yaptılar. Sizin         LERİNE İNMEK BİR BOSNA SAVAŞ
    ve gazete yazarıyım” tanımlamanız ile  gibi düşünenlere kızamıyorum çünkü           GÜNLÜĞÜ
                    Boşnaklar tarafından yazılan bilimsel
    son paragraflarda yazdığınız aşağıya
    aldığım metniniz çelişiyor.   eserlere Türkçe, İngilizce veya Fran-               Colum Murphy (Çeviri: M. Sina
     “…çünkü Aliya İzetbegoviç, cum- sızca ulaşmak mümkün değildi. Bu              Baydur)
    huriyet düşmanı yurdumuz İslamcıla- konudaki tartışmaların önünü kesmek             Terazi Yayıncılık, Ekim 2013
                                                     İzetbegoviç “Çok etnikli, çok dinli ve
    rının “Bilge Kral” unvanıyla kutsallaş- için bu eksikliği gidermek gerekiyordu.        çok kültürlü Bosna Hersek ortaya çıktı.
                    Bunun için kurucuları arasında yer al-
    tırdıkları, 1992’de El Kaide militanlarını
    Bosna’ya davet eden bir siyasetçi. İd- dığım ve hali hazırda başkanlığını yap-        Bosna Hersek’in bu özelliğini gururla
    diaya göre: İslamca Deklerica adlı kita- tığım Bosna Sancak Akademik Kültür          ön plana çıkarıyorduk ve haklı olarak
    bında Atatürk’ü kötülüyormuş…  ve Tarih Vakfı’nı (www.bsavakfi.org)              yabancılara Balkanlarda Avrupa’nın
     Şu var ki İzetbegoviç koyu bir İs- 2015 yılında kurduk ve bu konularda           bir köşesi olduğumuzu söylüyorduk”
    lamcı, şeriatçı… Yoksa El Kaideyi Bos- akademik çevrelerin ve okuyucuların          diyordu. Dayton Anlaşmasından önce
    na’ya neden davet etsin?”    ulaşabileceği kaynakları Türkçe yayın-             kendisine defalarca Bosna’nın üçe bö-
     Daha önce 2012 yılında benzer bir  ladık.           Sayın İnce “İslam Deklarasyonu”  lünmesi ve İslamist bir Bosna devleti
    nedenle size yine yazmak zorunda kal- Rahatlıkla kitapçılardan temin edi- 1969 yılında yazıldı ve 1970 yılında ya- önerilmesine rağmen bunu kabul etme-
    mıştım. Yazdığım metni ve cevabınızı  lecek yayınlarımızdan bir kaçı aşağı- yınlandı. Bu dönem hem dünyada hem  miştir. “Ben burada İslam Cumhuriyeti
                                                   istiyor değilim, ancak kimilerinin hoşuna
                    dadır;
                                    Türkiye’de solun altın çağını yaşadığı
    hatırlatmak amacıyla aşağıda tekrarla-
    mak zorundayım.          1) BOŞNAKLARIN TARİHİ (His- dönemdi ve kitap hiç dikkat çekmedi.  gitse de gitmese de, İslam’ın bu toprak-
     “Sayın İnce Merhaba,     torija Bosnnjaka)        Ama bu kitap yüzünden eski Yugoslav- larda hayatta kalmasını istiyorum” diye-
     Devamlı bir okuyucunuz olarak  Mustafa İmamoviç (Çeviri: Hüse- ya’daki komünist yönetim düzmece bir  rek inanç özgürlüğüne vurgu yaptığını
    size gelen eleştiriler hakkında düşün- yin Gül - Cenita Özgüner) davayla Aliya İzetbegoviç’i 1983 yılında  düşünüyorum.
    celerinizi biliyorum. Okuyucuya şirin  Bosna Sancak Akademik Kültür  yargıladı ve hapis cezası verdi. Siz eğer  1969 değil de 2000’lerde kendisine
    görünmek için doğru bildiğinizden vaz- ve Tarih Vakfı ile Tarih Vakfının ortak  “ben o kitabı aldım ve o konudaki parag- Türkiye ve Bosna sorulduğunda;
    geçmeyeceğinizi de. 18.12.2012 tarihli  yayını         rafları okudum ve şu kanaate vardım”  “Türkiye de hem Avrupa ile enteg-
    Aydınlık gazetesinde yayınlanan ya- Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Ekim  diye yazmış olsaydınız güdümsüz olur- rasyona girmek istiyor hem de kimliğini
    zınızda Boşnaklar; Müslüman olmuş  2018            dunuz. Kitapta muhafazakar çevrelerin  korumak zorunda. Aynen Türkiye gibi
    Sırplar ifadesini kullandınız. Yaklaşık  2) BOŞNAK SOYKIRIMI  ve Cumhurbaşkanımızın zaman zaman  Bosna Hersek’in de Doğu ile Batı ara-
    yüzyıldır ama özellikle 1992-1995’ten  Prof. Dr. Smail Çekiç (Çeviri: Leyla  dile getirdiği eleştirilerden farklı bir şey  sında köprü olması gerektiğini düşünü-
    sonra, Bosna’da Sırplar tarafından soy- Orak Çelikboya - Elmas Orak) yok. Benim de katılmadığım eleştirile- yorum. Bosna iki güçlü kaynağa; batı
    kırıma uğrayan Boşnaklar Müslüman  Lutka Kitap, Haziran 2018  ri alfabe, fes ve halifeliğin kaldırılması  kültürü ve doğu geleneğine yaslanmak
                     3) BALKAN COĞRAFYASINDA
    olmuş Sırp olmadıklarını tüm dünyaya              hakkında. Bu karşı çıkış dini ön planda  zorunda. İşte bu Boşnakların ve Türk-
    anlatmaya çalışıyor.      MÜSLÜMANLARA KARŞI İŞLE-    tutan Boşnaklar için 1878 Avusturya  lerin çözmesi gereken temel sorundur”
     Bosna, Bosnalılar, Boşnaklar, Bos- NEN SOYKIRIMIN MEŞRULAŞ- Macaristan işgalinden sonra Osmanlı  demiştir.
    na Kilisesi, Bosnalı Müslümanlar hep  TIRILMASINDA SIRP ORYANTA- (Türkiye) ile bağlantıların tamamen  Sayın İnce size Bosna ve Boşnak-
                    LİSTLERİN ROLÜ
    oradaydı ve Sırp değildi. Böyle söylen-             kopması anlamı taşıyordu.   lar hakkında ulaşabileceğiniz bilimsel
    mesi bizi rencide ediyor çünkü bilim- Dr. Norman Cigar (Çeviri: Leyla  Diğer taraftan El Kaide gibi terör  kaynaklar sunabilmenin mutluluğunu
    sel bir dayanağı yok. Sizden bilimsel  Orak Çelikboya - Kerem Orak) örgütleri hiçbir yere ve hiç kimse tara- yaşıyorum. Kimse tarafından güdülme-
    bir açıklama bekleme hakkım var. Size  Lutka Kitap, Ekim 2019 fından davet edilmezler. O dönem anti  yen, güdülemeyen, savlı, gönüllü, yü-
    Bosna’nın şu anda yaşayan en önemli  Aliya İzetbegoviç’in politikasını,  Amerikancı örgütlenmesini yeni yeni  kümlü, angaje bir şair, yazar ve gazete
    tarihçisinin İngilizceye çevrilmiş ma- aktivistliğini, avukatlığını, yazarlığını  gerçekleştiren El Kaide 2001 yılında  yazarı olarak kendini tanımlayan biri-
    kalesini ek olarak gönderiyorum. ya da felsefesini beğenmeyebilirsiniz,  ismini duyuracaktır. nin bu durumda Boşnaklar ve Boşnak
     Sevgi ve saygılarımla,    fikirlerine ve çözüm önerilerine ka- Bir diğer husus da; Bosna’da 1992  tarihi hakkında gerekeni yapacağından
     Doç. Dr. Adem Fazlıoğlu   tılmayabilir, eleştirebilirsiniz. Bunun  başlarında yeni kurulmaya başlayan  eminim.
     Üroloji Uzmanı”       için kimseden çekinmenize veya ica- ordu 1995’lerde yaklaşık 170 bin kişiye  İstanbul Büyükşehir Belediye
     Cevabınız ise;        zet almanıza da gerek yoktur. Fakat  ulaşmıştı. O dönemde Bosna Hersek’te  Başkanı Ekrem İmamoğlu doğrusunu
     “Sayın Fazlıoğlu,      otuz yıl önce, 1989-95 yılları arasında  4 bin kadar mücahit silahlı unsurlar var- yapmıştır.
     Boşnaklar hangi dili konuşuyor?  Sırpların Türkiye’de laik kamuoyunu  dı. Selami Yurdan Türkiye’den giden ilk  Bosna ve Boşnaklar için “boş bir be-
    Bildiğim kadarıyla Bogomil tarikatın- ve aynı zamanda Dünya kamuoyunu  şehitti. Bunun yanında 20 binden fazla  yaz sayfa”, siz isterseniz “tabula rasa”
    dan Sırplar, Ortodoks Sırpların zul- da etkilemek için propaganda amaçlı  radikal Ortodoks (özellikle Yunan ve  deyin, açmanız ve içini doldurmanız
    münden kurtulmak, soylu ve zengin  ortaya attıkları dezenformasyonları  Rus) silahlı unsurlar da vardı ve resmen  en büyük beklentimiz olmaya devam
    Sırplar da statülerini korumak için  tekrar gündeme getirmeniz karşısında  Boşnaklara, Vukovar ve Prijedor’da da  edecektir.
    Müslüman oldu. İvo Andriç de ro- üzüntümüzü dile getirmek zorundayız. Hırvatlara soykırım yaptılar ve neden- Saygılarımla,
    manlarında Müslüman olanlara “Türk  Muhafazakar Milliyetçi, Muhafaza- se kimse onlardan bahsetmiyor bile. “…
    oldu” denildiğini yazar.    kar İslamist çevrelerin belki Bosna’dan  İzetbegoviç koyu bir İslamcı, şeriatçı…  Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu
     İlginize teşekkür ederim.  fazla sahip çıktığı ve yücelttiği kendi- Yoksa El Kaide’yi Bosna’ya neden davet  Bosna Sancak Akademik
                    sine “Bilge Kral” dediği İzetbegoviç’i  etsin?” cümleniz de bu bağlamda ger- Kültür ve Tarih Vakfı Başkanı
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15