Page 8 - Boşnak Dünyası Gazetesi Şubat 2020
P. 8

ŞUBAT  8
                           www.bosnakdunyasi.com                       2020     Bosna’nın Hüsrev Bey’i

     Hüsrev Bey’in Saraybosna’sı                         Bosna'da 16'ncı yüzyılın ilk yarısında 20 yıl  Vatrenjak, Gazi Hüsrev Bey için “daha önce kasaba
                        boyunca Osmanlı'nın sancak beyliğini yapan Gazi  olan Saraybosna'nın şehir olabilmesi için uzun yıllar
                        Hüsrev Bey, yaptırdığı cami, medrese, kütüphane,  harcadı. Bugün Saraybosna'da gördüğünüz çok sayı-
                        saat kulesi, çarşı, han ve dükkanlarla Saraybosna'nın  daki tarihi eser onun zamanında yapıldı. Bir anlamda,
                        şehirleşmesinde en önemli adımları attı.  Saraybosna'yı o inşa etti" ifadelerini kullandı.
                         Gazi Hüsrev Bey'in yaptırdığı vakıf eserleri ara- Gazi Hüsrev Bey 20 yıllık görevi boyunca
                        dan 500 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen bugün  Saraybosna'da kendi adını taşıyan medrese, cami,
                        de Saraybosna'nın en önemli sembolleri arasında yer  bedesten, saat kulesi, han ve dükkanlar inşa ederken,
                        almaya devam ederken, şehrin içme suyu şebekesine  aynı zamanda şehrin merkezine suyu da getiren kişi
                        kadar her önemli detayın mimarı olan Osmanlı devlet  olarak biliniyor.
                        adamı, bugün "Saraybosna'yı inşa eden kişi" olarak
                        da nitelendiriliyor.             Medreseyi annesi için yaptırdı
                         Adını taşıyan medrese 483'üncü kuruluş yılını
                        kutlarken, Saraybosnalılar ve yolu Saraybosna'ya
                        düşenler hala onun yaptırdığı çeşmeden su içip, onun  Gazi Hüsrev Bey Vakfının arşivindeki belgelerde,
                        yaptırdığı çarşıda alışveriş yapıyor.   bugün ülkenin en köklü eğitim kurumu olan Gazi
                         Annesi tarafından Osmanlı sultanlarından 2. Ba- Hüsrev Bey Medresesi'nin Selçuk Hatun anısına oğlu
                        yezid'in torunu olan Gazi Hüsrev Bey, bugün Bosna  tarafından yaptırıldığı belirtilirken, medresenin ilk
                        tarihinin en önemli isimleri arasında yer alıyor. olarak "Selçukiye" adıyla anıldığı da ifade ediliyor.
                                               Çatısının kurşun olması nedeniyle söz konusu
                                             medrese halk arasında "Kurşunlu Medrese" olarak da
                          "Saraybosna'yı o inşa etti"      anılırken, bugün de eğitime devam eden medrese ül-
                                             kedeki birçok önemli din ve devlet adamının yetiştiği
                         Osmanlı'nın Bosna'daki ilk sancak beyi İshakoğlu  bir eğitim yuvası olma özelliği de taşıyor.
                        İsa Bey, "Saraybosna'nın kurucusu" olarak nitelen- Bugün medresenin kapısında bulunan "Bu bina
                        dirilirken, Gazi Hüsrev Bey ise Saraybosna'nın bir  bilimi ve Allah sevgisini dualarla arayanlar için yapıl-
                        şehir ve ticaret merkezi olmasını sağlayan isim oldu. dı. Dinin savunucusu Gazi Hüsrev, iyi niyetin kayna-
                         Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Vakfı Müte- ğı ve adaletin gururudur" yazısı da dikkat çekiyor.
                        velli Heyeti Başkanı Mustafa Vatrenjak, Gazi Hüsrev
                        Bey'in yaptırdığı eserlerle Saraybosna'nın şehir olma- 483 yıldır çalışmalarına
                        sının temellerini attığını söyledi. Vatrenjak, babası
                        da bir Osmanlı sancak beyi olan Gazi Hüsrev Bey'in  hiç ara vermedi!
                        1480'de dünyaya geldiğini, babası Ferhat Bey'in
                        vefatından sonra Hüsrev Bey'in annesi Selçuk Hatun  Gazi Hüsrev Bey'in adını taşıyan medrese 8
                        ile sarayda yaşadığını ifade etti.     Ocak 1537'de eğitime başladı. Tarihi Başçarşı'nın orta
                         1505-1509 yılları arasında sarayda kapıcıbaşı ola- yerinde, Gazi Hüsrev Bey Camii'nin tam karşısında
                        rak görev yapan Gazi Hüsrev Bey, 1519'da Sırbistan'a  bulunan medresede eğitim, Osmanlı'nın bölgeden
                        gönderildi ve burada Kanuni Sultan Süleyman'ın  çekilmesinden sonra da aralıksız devam etti. Eski
                        Belgrad seferine de katıldı. Osmanlı beyi, seferdeki  Yugoslavya döneminde de eğitime devam eden med-
                        üstün başarılarından ötürü "gazi" unvanını aldı. rese, 1992-1995'teki savaşta da kapılarını kapatmadı.
                         Bosna'da 1521'den vefat ettiği 1541'e kadar sancak  Diploması ülkedeki diğer lise diplomalarına denk
                        beyliği yapan Gazi Hüsrev Bey, Osmanlı tarihinde  olan medrese mezunları, medreseyi bitirdikten sonra
                        aynı yerde en uzun süre görev yapan sancak beyi ola- sadece ilahiyat fakültelerinde değil, istedikleri diğer
                        rak dikkat çekiyor. Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı  fakültelerde de eğitim görebiliyor.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13