Page 6 - Boşnak Dünyası Gazetesi Şubat 2020
P. 6

ŞUBAT  6
                           www.bosnakdunyasi.com                       2020

                                           O, ömrünü Boşnakların cahil
     RÜSTEM ERDEN                                kalmaması için adayan örnek


                                          bir şahsiyet… Ve geleceğe dair
    TÜM KİTAPLARINI                                en değerli mirasını Türkiye

                                            Bosna Sancak Derneği’ne
            BAĞIŞLADI                                 armağan etti!                                    Erden burada öğretmenliğe devam  den ile birlikte katılan Rüstem Erden,
                                    etti. Rüstem Erden, 1966 yılının 1  şahsına özel yapılan bu etkinlikten
                                    Ağustos günü ailesiyle birlikte Türki- dolayı büyük mutluluk duyduğunu,
                                    ye’ye göç etti.        eğitimin bu hayattaki en önemli
                                     İstanbul’da dil sorunu nedeniyle  şeylerin başında geldiğini ve hiçbir
                                    öğretmenlik mesleğini sürdüremeyen  zaman sahip olduğumuz seviye ile
                                    Erden, uzun yıllar ticaretle uğraştı  yetinmememiz gerektiğini söyledi.
                                    ve emekli oldu. Eğitime her zaman  Törene katılan pek çok isim
                                    büyük önem veren Rüstem Erden,  mikrofonu eline alarak Rüstem
                                    yıllarca okuduğu kitaplar ve yaptığı  Erden’in sahip olduğu niteliklere
                                    araştırmalarla “öğrenmenin yaşı yok- vurgu yaptı ve onun Boşnaklar için ne
                                    tur” felsefesini hayatında uyguladı.  kadar önemli bir kişilik olduğundan
                                    Ve bugün 86 yaşında, olgunluğunun  bahsetti. Türkiye Bosna Sancak Der-
                                    zirvesinde ait olduğu camiaya muhte- neği Başkanı Muhammed Sancaktar,
                                    şem bir armağan verdi.     gecenin sonunda Rüstem Erden’e
     Sancak Bölgesi’nin Rozaje şehri- kurucuları, eski başkanlar ve yönetici- Hayatın her alanına dair 330 kita- katkılarından dolayı bir teşekkür
    nin, ikinci dünya savaşından sonra ilk  lerinin de bulunduğu çok sayıda kişi,  bı, gelecek nesillere miras bırakırcası- plaketi verdi.
    Boşnak öğretmeni olarak tarihe geçen  camianın en değerli isimlerinden biri  na Türkiye Bosna Sancak Derneği’ne
    Rüstem Erden (Muriç), 60 yıldan faz- olan Rüstem Erden için oradaydı. bağışlayan Erden’in bu davranışına
    la bir süredir sahip olduğu kültürel ve  1934 yılında Rozaje’nin Çosovica  karşılık dernekte bir tören düzen-
    entelektüel birikimini Türkiye Bosna  köyünde dünyaya gelen, ilköğreni- lendi. Erden’e ait olan her kitapta
    Sancak Derneği’ne bağışladı. 86 ya- mini Rozaje’de, sonrasında ise Novi  kendisine dair bir mühür yer alırken,
    şındaki Erden, 330 kitaptan oluşan ar- Pazar’da tamamlayan Erden, 1958’den  o kitaplardan istifade eden herkes
    şivini, gelecek nesillerin de okuması,  1964’e kadar aralarında Çosovica ve  kim tarafından bağışlanmış olduğunu
    öğrenmesi ve kendilerini geliştirmesi  Balotiçe gibi köylerinde bulunduğu  bilecek. 330 kitap arasında Türkçe
    amacıyla derneğe hediye etti.  Boşnak diyarlarında öğretmenlik  ve Boşnakça dilinde kaleme alınmış
     29 Ocak Çarşamba akşamı dernek  yaptı. 1964 yılında Karadağ vatan- eserler de yer alıyor.
    binasında düzenlenen etkinliğe yakla- daşlığından ayrılarak Makedonya’nın  Dernekteki törene kendisi gibi
    şık 250 kişi katıldı. Aralarında dernek  Doljne Konjare kasabasına yerleşen  emekli öğretmen olan eşi Nafiye Er-                              Kış aylarının gelmesi ile beraber başta  gerekmedikçe evlerin havalandırılmamasını
         BOSNA’DA                Saraybosna olmak üzere Bosna şehirlerinde  tavsiye ediyor.
                             hava kirliliği alarm verici seviyelere ulaşmış  Saraybosna’ya ek olarak, Tuzla ve Zenica
      HAVA KİRLİLİĞİ                 durumda. Çevre yasalarının gerekli seviyede  gibi diğer büyük şehirlerde de hava kirliliği
                             olmaması ve var olan yasaların uygulanma- sorunu ciddi boyutlara ulaşmış durumda.
     SORUNU BÜYÜYOR                  ması nedeniyle fabrika bacalarından, araba eg- Bosna’nın yanı sıra diğer Balkan ülkelerinde
                             zozlarından ve ısınmak için yakılan kömür ve  de aynı sorun yaşamı tehdit ediyor.
                             odun sobalarından çıkan duman günlük hayatı  Dünya genelinde hava kalitesi konusunda
                             dahi yaşanmaz duruma getirmiş bulunuyor. faaliyet gösteren AirVisual’ın Ocak ayı bildi-
                              Hava kirliliği bir de sis ile birleşince görme  rimlerinde, Saraybosna dünyanın en kirli ha-
                             seviyesi yer yer 50 metreye kadar düşüyor ve  vasına sahip başkent olarak sınıflandırıldı ve
                             birçok havayolu şirketi Saraybosna seferlerini  hava kirlilik seviyesi zararlı olarak bildirildi.
                             sık sık iptal etmek zorunda kalıyor. Ayrıca,  Havası en kirli 10 başkent arasında bazı Afrika
                             hava kirliliği nedeniyle çeşitli sağlık sorunları  ve Asya şehirlerinin yanı sıra Sırbistan’ın baş-
                             da ülke gündeminde ilk sıralarda bulunuyor.  kenti Belgrad, Kuzey Makedonya’dan Üsküp
                             Uzmanlar, maske takmadan dışarı çıkılmama- ve Kosova başkenti Priştina yer alıyor.
                             sını, yaşlı ve çocuklarının ev de kalmasını ve


                                 Bosna Hersek'teki Sırp Entitesi’nde  verdiğini kaydetti.
          ÇETNİKLER                 yer alan Bosanska Dubica şehrindeki tarihi  Bosna Hersek İslam Birliğinden yapı-
                               Çarşı Camii'ne yönelik saldırıda caminin  lan açıklamada ise şehirdeki tarihi caminin
      CAMİYE SALDIRDI                  camları kırıldı, duvarlarına zarar verildi. geçen yıl da benzer bir saldırıya maruz
                                 Bosanska Dubica'da 17. yüzyılda inşa  kaldığı hatırlatıldı.
                               edilen ve Bosna'daki savaşta yıkıldıktan  Şehrin Sırp Belediye Başkanı Radenko
                               sonra 2003 yılında yenilenerek tekrar  Reljiç ise saldırıyı kınadığını belirterek,
                               ibadete açılan camiye yönelik saldırı, şe- camideki tüm hasarın belediye tarafından
                               hirdeki Boşnakların tepkisini çekti. karşılanacağını söyledi.
                                 Bugün 2 bin civarında Boşnağın ya- Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırında
                               şadığı şehrin başimamı Safet Beganoviç,  bulunan Bosanska Dubica'da, 2013 yılında-
                               saldırı ile ilgili yerel makamların bilgi- ki son nüfus sayımına göre 18 bin civarında
                               lendirildiğini ifade ederek, saldırganların  Sırp, 2 bin civarında ise Boşnak yaşıyor.
                               cami sokağında bulunan banklara da zarar  Şehirde az sayıda Hırvat da ikamet ediyor.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11