Page 4 - Boşnak Dünyası Gazetesi Şubat 2020
P. 4

ŞUBAT  4
                           www.bosnakdunyasi.com                       2020
                                           “KİLİSE” KAVGASI
                                            DEVAM EDİYOR


      BOSNALI SIRPLARIN YASADIŞI          9 OCAK KUTLAMALARI                        Karadağ parlamentosun-  almış Sırbistan’a karşı koy-
                                            2019’un son günlerinde
                                                       ması mümkün olmayacaktı.
                                          dan geçen ve ülkedeki Sırp
                                                       Milo Cukanoviç geri adım
                                          kiliselerinin de devlet malı  Karadağ Cumhurbaşkanı
     Bosna Hersek’in iki entitesinden biri  Aleksandar Vulin de katıldı.   sayılmasını öngören yasaya  atmamakta direnirken, Sırp
    olan Sırp Cumhuriyetinin kurulduğu 9 Ocak  Törenler sırasında Bosnalı Sırplardan bir  tepkiler artarak devam edi- lider Vuçiç’in baskıları da
    günü, Bosna Hersek Anayasa Mahkeme- de madalya alan Sırp Milliyetçisi Sırbistan  yor. Tartışmalar ve protesto- artarak sürüyor.
    si’nin “anayasaya aykırı olduğu” kararına  Savunma Bakanı Vulin, Sırbistan’ın Sırp  lar öylesine büyüdü ki, birkaç  Geride bıraktığımız bir
    rağmen bu yıl da büyük törenlerle kutlandı.  Cumhuriyetini her zaman her yerde destek- yıl öncesine kadar aynı dev- ay boyunca Sırbistan’ın ve
    Bosnalı Sırpların, Sırp Cumhuriyetinin idari  leyeceğini söyledi.      letin parçası olan Sırbistan  Karadağ’ın farklı şehirlerin-
    merkezi ve en büyük şehri Banya Luka’da                   ile Karadağ neredeyse gırtlak  de protesto gösterilerinin
    binlerce Sırp polisin askeri bir nizam ile  “TÜM KÖTÜLÜKLERİN        gırtlağa geldi.     ardı arkası kesilmedi. Hem
    katıldığı geçit törenleri ile kutlanan 9 Ocak  BAŞLADIĞI GÜN”         Sırbistan Cumhurbaşkanı  Sırplar, hem de Karadağlılar
    Sırp Cumhuriyeti Günü, Boşnakların tepkisi                  Aleksandar Vuçiç’in, Sırp- devletlerinin ve kiliseleri-
    ile karşılaştı.             Bosnalı Boşnak siyasetçiler kutlamalara  ların noelini kutlamak için  nin arkasında durduklarını
     Boşnaklar, 9 Ocak gününü Boşnaklara  tepki gösterirken, Bosna Hersek Cumhur- yılbaşında Güney Sancak  haykırırken, protestolara
    yönelik soykırımın başlangıcı ve 1992-1995  başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi  sınırlarında kalan Pljevlja’ya  papazların da katılması dik-
    yıllarında arasında gerçekleşen kanlı Bosna  Şefik Caferoviç, 9 Ocak gününü Bosna’daki  gideceği yönündeki söylen- kat çekti.
    Savaşının da miladı olarak kabul ediyor. Ek  tüm kötülüklerin başladığı gün ve bir suç  tiler gerilimi artırdı. Vuçiç  Gittikçe büyüyen bu
    olarak, başta AB ve AGİT olmak üzere ulus- eylemi olarak tanımladı.     daha sonra yaptığı açıkla- meselenin çözümü için Sırp
    lararası toplumdan gelen tepkiler de Bosnalı  2016 yılında tüm tepkilere rağmen Sırp  mada “Pljevlja’ya gitmeyi  kilisesi ile Karadağ hükü-
    Sırpların kutlamalarına engel olabilmiş değil. Cumhuriyetinde düzenlenen tartışmalı bir  planlamıştım ama vazgeç- metini aynı masa etrafında
                      referandum ile kabul edilen 9 Ocak Sırp  tim” diye konuştu.   buluşturma gayretleri de
    “SIRBİSTAN HER ZAMAN YANINIZDA”   Cumhuriyeti Günü, 2019 yılında Bosna    Öte yandan Sırpların  sürüyor. İddialara göre
                      Anayasa Mahkemesi tarafından anayasaya  öfkesi öylesine büyüdü ki,  Karadağ’daki Sırp kiliseleri-
     Yasadışı törenlere Bosna Hersek Cum- aykırı bulunmuştu. Ancak, Bosnalı Sırp po- Karadağ’ın yakın tarihte  nin tamamına olmasa da bir
    hurbaşkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad  litikacılar, mahkeme kararını kabul etmiyor  NATO üyesi olması bir  kısmına el konulacak ve geri
    Dodik, Sırp Cumhuriyeti Başkanı Zeljka  ve bunun siyasi bir karar olduğunda ısrar  darbenin önüne geçti. Zira  kalanlar için statü değişikliği-
    Cvijanoviç’in yanı sıra Sırbistan Başbakanı  ediyor.            bu küçük Avrupa ülkesinin  ne gidilecek.
    Ana Brnabiç ve Sırbistan Savunma Bakanı                   arkasına Rusların desteğini

    Avrupa Birliği’nin (AB) en genç üyesini zor bir 6 ay bekliyor…

     HIRVATİSTAN AB DÖNEM BAŞKANI OLDU     AB’nin en genç üyesi Hırvatistan, AB  Balkanlar Zirvesi öncesinde yeniden ele
    üyeliğinden altı buçuk yıl sonra, 1 Ocak 2020  alınması kararlaştırılmıştı. Zagreb Zirvesi,
    tarihinde AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı  Batı Balkan ülkelerinin AB perspektifinin ilk
    ilk kez üstlendi. Hırvatistan’ın 1 Ocak-30 Ha- kez telaffuz edildiği tarihi Selanik Zirvesi’n-
    ziran 2020 tarihleri arasında yürüteceği AB  den 15 yıl sonra, Bulgaristan’ın AB Dönem
    Konseyi Dönem Başkanlığı, Romanya-Fin- Başkanlığı sırasında 2018 yılında Sofya’da
    landiya-Hırvatistan Üçlü Dönem Başkanlı- toplanan AB-Batı Balkanlar Zirvesi’nin deva-
    ğı’nın da son halkasını oluşturuyor. mı niteliğinde olacak. AB perspektifi Selanik
     Avrupa Birliği’nin gündemini uzun  Zirvesi'nde ortaya koyulan ülkelerden Hır-
    süredir meşgul eden İngiltere’nin birlikten  vatistan'ın, AB üyeliğine yükselerek AB-Batı
    ayrılma süreci “Brexit”, Hırvatistan’ın dönem  Balkanlar Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
    başkanlığında da en önemli başlıklar arasında  olması, sembolik önem taşıyor.
    yer alıyor. Bunun yanı sıra Balkan ülkelerinin  Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenko-
    üyelik süreciyle ilgili atılması gereken adım- viç’in önünde zorlu bir sınav var. Bir yanda
    lar var ve bu adımlarda Hırvatistan dönem  AB’nin belkemiği konumundaki Fransa’nın
    başkanı olarak belirleyici bir rol oynayabilir. devlet başkanı Macron’un uzlaşmadan uzak
     17-18 Ekim 2019 tarihli AB Zirvesi’nde  tutumu, öte yanda ise aynı coğrafyada bir
    Macron’un Kuzey Makedonya ve Arnavut- zamanlar aynı ülke çatısı altında bir arada
    luk ile katılım müzakerelerine başlanmasına  yaşadıkları halkların beklentileri.
    onay vermemesi üzerine, konunun 2020   Bakalım zaman ne gösterecek…
    yılında Zagreb’de gerçekleşecek AB-Batı
   1   2   3   4   5   6   7   8   9