Page 6 - Boşnak Dünyası Gazetesi Ekim 2017
P. 6

6                                    KÖŞE YAZISI                      Türkiye Boşnaklarında                        dayanışma erozyonu


                   diye değerlendiriyorum. Gözlemle- mızı daha da şişirmek amacıyla de- görünür nedenler. Bunların yanında
                   yebildiğim kadarıyla bu kişiler belli  ğerli insan olmak yerine önemli insan  bir de tali nedenler vardır. Örneğin,
                   bir sermaye oluşturduktan sonra söz  olma tercihiyle çok da emin olma- göçmenliğimizin ilk yıllarında be-
                   konusu sermayeyle önce Kapalıçarşı  dıkları veya iyi bilmedikleri konular  lirsizliklerin ve güven sorunundan
                   ve civarı daha sonra da Laleli’de iş- hakkında otoriteymiş gibi demeçler  oluşan sosyal fobinin neticesinde
                   yerleri açarak toplumsal statülerinde  ve söylemler içerisinde bulunmakta  birbirimize olan ihtiyaçları doğuran
   Özellikle 1950-1970 yılları arasında  bir değişiklik yarattılar. Onlar artık  ve bu da camiamızı kutuplaştırmak- nedenlerin zaman içerisinde ortadan
   Türkiye’ye göç etmiş olan Boşnaklar  camiamızın diğer insanları gibi işçi  tadır. Kendi görüşlerine yakın kişileri  kalkması gibi. Zamanında Türk toplu-
   hiç şüphesiz o yıllarda çok çile çekti- değil, işveren olmuşlardı. Hatta çalı- bulanlar, dernek, spor kulübü, vakıf  muna yabancı olan insanlarımız süreç
   ler. Ancak söz konusu dönemin nesli  şanlarını da camiamızdan seçmişlerdi.  veya platform adı altında camiamız  içerisinde camiamızın dışından yeni
   her şeye rağmen kimi yönleriyle o yıl- Sosyolojik açıdan bakıldığında bu bir  içerisinde farklı yapılar altında bir ara- arkadaşlıklar, ortaklar ve dünürler
   ları mı arar olmuşlar? Bizler o dönem- dayanışma gibi görünse de başta aynı  ya gelmeye başlamaktalar. İlk bakışta  tesis etmişler; dolayısıyla artık ken-
   de daha Eski Yugoslavya’da yöresel  kaderi paylaşan kişiler arasındaki iliş- çeşitlilik ve çoğulculuk camiamız için  dinden olan ama farklı hedefleri kova-
   ve kültürel kimliğimizle kısmen Türk  ki evrilmiş ve ileriki yıllarda sosyal  bir zenginlik gibi görünse de, bu yapı- layan insanlara ihtiyaç hissetmemek-
   toplumunun kimi ortak değer yargıla- statü faylarının kırılmalarına neden  lar arasında sağlıklı bir iletişim, koor- tedir. Zaten başta Türk toplumunu
   rını paylaşıyorduk. Ancak Türkiye’ye  olmuş ve söz konusu kişiler arasında  dinasyon ve ahenk sağlanmazsa; aksi- kendine yabancı hisseden bizler, or-
   gelirken bizi bekleyen, öngörüleme- patron-işçi ilişkisi kurulmuştu. Artık  ne hasmane bir tutum tercih edilirse,  tak Türk kültürü ve kültürel İslam’ın
   yen ya da bilinemeyen sorunlar ne- yanında çalışanla aynı mahallede ya- camiamızın birliğine ve dayanışması- neticesinde içinde yaşadığımız Türk
   deniyle birbirimize daha yakın durma  şamayı zül görenler gettoları terk edip  na zarar da verebilir. toplumuyla aynılaşma sürecine girmiş
   ihtiyacı hissetmiş olsak gerek; birbiri- yeni yerleşim alanlarına taşınmışlardı.       bulunmaktayız. Ancak aynılaşmayı
   mize destek olabilmek ve ortak kültü- Ancak ne hikmetse cenazelerini Boş- Camiamızda insanlarımızın birbirin- abartarak asimile olma yolunda olan
   rümüzü, gelenek-göreneklerimizi ve  nak gettolarından kaldırmayı da ihmal  den uzaklaşmasının bir başka nedeni  kimi insanlarımızın da olduğunu göz
   yaşam biçimimizi koruyabilmek adına  etmediler. Bu tür yaklaşımlar da ister  de; insanlarımızın farklı siyasi ide- ardı etmemeliyiz.
   önce bilinçaltında gettolaşmaya karar  istemez işçi-patron çekişmelerine ne- olojileri olan partileri ve onların uy-
   vermiş ve bugün bile Boşnak gettoları  den olup camiamız içerisindeki sosyal  guladıkları politikaları neden-sonuç  Sonuç olarak; zaman insanı değiştir-
   olarak adlandırabileceğimiz 500 Ev- yapıya bir başka deyişle dayanışma  ilişkilerine bakmadan ve de mantık  mekte ve biz Boşnaklar da değişen
   ler, Yıdırım Mahallesi-Bayrampaşa,  ve birlikteliğimize kısmen olumsuz  süzgecinden geçirmeden tam bir fa- zamana ayak uydurmak zorundayız.
   Küçükköy-Gaziosmanpaşa, Alibey- yansımıştır.         natizm örneği sergileyerek savunma- Toplumların yaşam biçimleri de do-
   köy-Eyüp,  Sefaköy-Küçükçekme-                larıdır. Hatta kimi zaman tartışmalar  ğal olarak değişmektedir. Ne var ki;
   ce, Sapanbağları-Pendik ve kısmen  İkinci kırılma, yüksek eğitim alan- öyle seviyelere ulaşmakta ki, kardeş- değişen toplumlarda eski değer yargı-
   Kartal gettolarını oluşturduk. Bunun  larla daha az okumuşlar arasındaki  ler veya akrabalar arasında tamiri im- ları da değişmekte ve yerini yeni de-
   temel nedeni kendini yeni yurdunda  ilişkiden kaynaklanmaktadır. Türki- kânsız sonuçlar doğurmaktadır. Bu  ğer yargılarına bırakmaktadır. Bizler
   daha güvende hissedebilme duygu- ye’ye ilk geldiğimiz yıllarda çoğumuz  tür yaklaşımlar da camiamız açısından  Boşnak toplumu olarak hala geçerli
   suydu. O dönemlerde Türk toplumu- okur-yazar veya ilkokul mezunuyduk.  sorun teşkil eden bir başka etmendir. olan ve bizi diğerlerinden ayıran, bir
   nun diğer kesimine kapalı bir yaşam  Aramızda çok az ortaokul veya lise            başka deyişle bizi biz yapan değerleri-
   biçimi seçmiş olan bu toplum ada- mezunu vardı. Ancak ilerleyen yıllar  Bulanık bir bilinçle kendimizi tanım- mizi bir erozyona uğratmadan geçer-
   cıkları, ortak bir kaderi paylaşmanın  içerisinde camiamızdan pek çok kişi  lama yolunda kullandığımız araçlar da  liliğini yitirmiş olan değer yargılarını
   verdiği duyguyla egolarını ve komp- yüksek eğitim aldı ve bugün pek çok  camiamıza zarar teşkil eden unsurlar- çağdaş güncel yaşamın ihtiyaçlarına
   lekslerini bir kenara atmış ve herkes  alanda söz sahibi veya mevki sahi- dandır. Camiamızda bazıları kendini  cevap verebilen yeni değerlerle ika-
   birbirinin yardımına koşar olmuştu.  bi olan arkadaşlarımız var. Okuma  dini kimlikle ifade edip ümmet olma  me etmeliyiz. Aksi takdirde, ben-sen,
   Öyle ki; imece (moba) usulü kazılan  yerine ticareti yeğlemiş olanlar belli  söylemleriyle ortaya çıkmakta, kimi- zengin-fakir, o parti-bu parti, o der-
   temellerden devletle olan bürokrasi  bir zenginlik seviyesine ulaşmış ve  leri kendi etnik kimliklerini zorlama  nek- bu dernek vb. söylemleri dile
   problemlerine kadar, herkes herkese  ticaretteki başarılarını yaşamın her  usulle başka bir etnik kimliğe dayan- getirmeye devam edersek gettoları-
   yardım ederdi. Peki, ne oldu da biz  katmanında da gerçekleştirebilecek- dırmaya çalışmakta, kimilerimiz ise  mız ya da adacıklarımızın demografik
   kendi toplumumuz içerisinde bu da- lerini düşünerek genel yaşam dene- kendisi gibi düşünmeyenleri bizden  yapısı değişecek ve biz özümüzden
   yanışmayı ve birlikteliği özler olduk?  yim alanları dışında da bilgi sahibi  kabul etmemekte ve o kişileri sosyal  uzaklaştıkça bazı güçlerin bizi mani-
   Eski değerlerimizi yitirirken acaba  olmadan fikir beyan eder olmuşlar,  yaşamımızın dışında tutmaya çalış- püle etmeleri kolaylaşacaktır. Zaten
   onların ikamesi olabilecek yeni değer- topluma yön vermek adına liderliğe  maktadır. Toplumun liderliğini bilgi  Türk toplumu olarak yeterince ayrış-
   ler üretebildik mi yoksa var olanları  soyunmuşlardır. Neticesinde de bunu  birikimli, aklı ve bilimi yol gösterici  tık ve daha büyük ölçekte Türkiye,
   yozlaştırdık mı?        ihtisas alanına bir müdahale olarak  olarak gören Atatürkçü önderler yap- daha küçük ve özel ölçekte camiamız-
                   algılayan ve söz konusu alanlarda  malıdır. Eksik bilgi birikimli kişiler  da oluşan bu birlik, beraberlik ve da-
   İlk yıllardaki değerlerimizin nostal- uzmanlaşmış olan yüksek-eğitimli  veya kimi siyasi hareketlerin güdü- yanışmadaki erozyona bir dur deme
   jisini yaşamamızın en temel nedeni  bireylerimiz ile söz konusu insanla- münde olan hocalar, camiamız insanı- vakti gelmiştir. Herkesi egolarını,
   kendi içimizdeki dayanışma ve bir- rımız arasında kaçınılmaz olarak bir  nın ezberini bozup onları amaçlarına  komplekslerini ve kendi küçük çıkar-
   likteliğimizdeki çatlamalar olsa gerek.  çatışma ortaya çıkmıştır. Çünkü ca- hizmet eden neferler konumuna getir- larını bir kenara bırakarak, şapkala-
   İlk çatlama kimilerinin zenginleşme- miamızda söz sahibi olmaya çalışan- memeliler. Çünkü bu tür yaklaşımlar  rımızı da önümüze koyarak nerede,
   ye başlaması ve diğerlerinin hala işçi  ların yeterince bilgisi yok. Yeterince  toplumumuza hiçbir katkı sağlama- nasıl bir yanlış yaptığımızı saptamaya
   olarak kalmalarından dolayı oluştu.  bilgisi olanların da yetkisi yok. Bu da  makta, aksine camiamıza zarar ver- ve tekrardan birlik, beraberlik ve da-
   Kendi camiamızdan birilerinin yurt- camiamız içerisindeki birliktelikte ve  mektedir.   yanışmaya katkı sağlayacak her türlü
   dışına kaçak işçi olarak gidip para  dayanışmada istenmeyen sonuçlar             inisiyatiflere katkı sağlamaya davet
   kazanması ve yeni yerleri görerek  doğurmuştur.        Buraya kadar değindiklerimiz; cami- ediyorum.
   kendi özgüvenini artırmış olması söz              amızdaki birlik, beraberlik ve daya-
   konusu çatırdamaya çanak tutmuş  Öte yandan bazılarımız şişik egoları- nışmamızda erozyon yaratan temel  Kalın sağlıcakla…
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11