Page 6 - Boşnak Dünyası Gazetesi Ocak 2020
P. 6

OCAK  6
                           www.bosnakdunyasi.com                       2020


                    Sırplar için. Hayaliyle yaşadıkları Bü-
                    yük Sırbistan’ı kuracaklardı. 1992’de
                    temellerini atmaya başladıkları sözde
                    temizlik, 1995’te Hollandalı askerlerin
                    (BM), Boşnakları ‘güvenli bölge’ye
                    götürmesiyle başladı. Mladiç komuta-
                    sındaki çetnikler, gözlerini kırpmadan
                    katletti hepimizi.
                     5 gün sürdü bu vahşet ve kimse
                    kılını kıpırdatmadı. Savaş sırasında
                    Prijedor, Foça, Zvornik, Vişegrad gibi
                    birçok şehirde yapılan etnik temizlik
                    sonucu neredeyse hiç Boşnak bırakıl-
                    madı. Kimi göç etmek zorunda kaldı,
        Nobel’e        kimi kaçmaya çalıştı ancak kaçmaya  ninde yer veren bu insanların sözde  acısını hala içimde taşırım. Bu konuda
                    çalışırken öldürüldü. Sırp kuvvetlerin-
     soykırım lekesi       den kaçmak isteyen 15.000 civarında  ödüle layık görülmesi.  söyleyeceklerim bu kadar."
                    Boşnak dağlara yöneldi. Yoğun Sırp
                                                     O katliamı bizzat görmedim. Hak-
                                     Avusturyalı yazar Peter Handke,
                    bombardımanı altında orman içlerin- İsveç’te 2019 Nobel Ödülü’nün sahi- kında yazılanları okudum, izledim.
     11 Temmuz… 8372… Can, canan… den gece gündüz yürüyerek kurtarılan  bi oldu. Hem de Bosna soykırımını  Zulmü, kederi kalbimin en derininde
     11 Temmuz 1995… Bütün dünya- Tuzla’ya ulaşmaya çalışan insanların  inkar eden, Miloşeviç’i ve düşünce- hissediyorum ve hala taze olan acı, sızı
    nın neler yaşandığını bildiği, tarihin  sadece 5000 kadarı canını kurtarmayı  lerini destekleyen bir faşist olmasına  ve binlerce insanın feryadı, yardım
    en kanlısı olarak kayıtlara geçen o  başarabildi. Bu yolculuk, uzun yıllar  rağmen. İnsanlığın Srebrenica Soykı- çığlıkları var kulaklarımda. Her acı
    gün. Birkaç saatte 8372 kişi öldürül- “ölüm yürüyüşü” olarak adlandırıldı.  rımı’na karşı yeniden kenetlendiği bir  kalbimde, her işkencenin izi tenimde
    dü. 8372! Birkaç saat, bir ömür gibi  Sonradan adı, Marş Mira (Barış Yü- gün oldu belki de, Handke’nin ödül  gibi. İnancı, etnik kökeni, kültürel de-
    geldi hepimize. Çünkü binlerce insan,  rüyüşü) oldu. Her yıl farklı ülkelerden  alacağını öğrendiğimiz o gün. Ancak  ğerleri yüzünden vahşice katledilen
    sadece öldürülmedi. Kandırıldı, hor  Bosna Hersek’e gelen insanlar Srebre- Sırp milliyetçiler ve Müslümanlara  8372 insan! Öncesinde, sonrasında
    görüldü, aşağılandı, türlü işkencelere  nitsa’da, bu yürüyüş yolunda hayatla- karşı sebepsiz kin ve öfke besleyen  ve bugün yine aynı sebepten öldürü-
    maruz kaldı ve sonunda insanlığa olan  rını kaybedenleri anmak için 3 gün sü- birçok kişi bu faşist düşüncelerle gu- len bizim bilmediğimiz, duymadığımız
    inancını yitirdiler.      ren 110 kilometrelik Barış Yürüyüşü’ne  rurlarını okşayan Handke’yi destek- binlerce insan var. Akabinde, zulmü
     8372, sadece temsili bir rakam.  katılıyor.         lediler. Aralık 2019’da Nobel’e kan  destekleyen bir kesim ve bunu ödül-
    Çok uzun yıllardır çeşitli yollarla öl- Gördüğümüz, dinlediğimiz, oku- lekesi bulaştı. Handke, ödülünü aldı  lendiren yapılar var. Ne yazık.
    dürüldü Boşnaklar. Tek sebep, Müs- duğumuz bütün yaşananlara rağmen,  ve bizler yine çaresizce bu vurdum- Süjesinin insan olduğu konularda,
    lüman olmalarıydı. Ancak yıllarca sü- bugün soykırımı inkar eden bir kesim  duymazlığı seyrettik. herkesin söyleyeceği yüzlerce şey var.
    ren bu ‘dini savaş’ 11 Temmuz 1995’de  var. Başta Sırp siyasiler olmak üzere,  Sesimiz olmaya çalışanlar da oldu  Ancak aklımdaki bazı sorulara hiçbir
    yerini birkaç saate bıraktı. Çünkü  dünyada bu görüşe sahip ve yaşanan- elbette. Başta Türkiye olmak üzere,  cümle, cevap olamıyor. Mesela; in-
    kırılmıştı Tito’nun kristal küresi, ma- ların soykırım olmadığını düşünen bir  Arnavutluk, Kosova ve Hırvatistan  san neden öldürür, bitmek tükenmek
    sal bitmişti. Yugoslavya dağılmaya  topluluktan bahsediyorum. En acısı da  ve diğer ülkeler de Handke’ye ödül  bilmeyen arzularının önüne neden
    başladı ve artık her şey çok kolaydı  21’inci yüzyılda, bu düşüncelere zih- verilmesine sert tepkiler gösterdiler  geçemez, sınırlarını büyütmek için
                                    ve törene katılmama kararı aldılar. Si- bilerek bir başka insan topluluğuna
                                    yasiler, yazarlar, gazeteciler… Herkes,  sadece inancı için nasıl kast edebi-
                                    göz yumulan bu faşistliğe çeşitli söz- lir? Şiddeti, hıncı ve linci nasıl makul
                                    lerle tepki gösterdi ancak ben Nobel  görebilir? Dünyanın nasıl bir kimliği
                                    Kimya Ödülü’nü alan bilim insanımız  var ki Martin Luther King’in, "Ve her
                                    Aziz Sancar’ın sözlerine yer vermek  şey bittiğinde hatırlayacağımız şey;
                                    istedim. Aziz Sancar, şöyle diyor:  düşmanlarımızın sözleri değil, dostla-
                                     "Srebrenitsa soykırımı şehitlerinin  rımızın sessizliği olacaktır" sözlerini
                                    yeşile sarılmış dizi dizi tabutlarının bir  haklı çıkarır? Hiçbirinin cevabı yok.
                                    resmi vardı. O resmi 5 yıl ofisimin gi- Bildiğim tek şey, tüm dünyanın artık
                                    rişindeki, ismimin yanındaki tabelaya  kendine gelmesi gerektiği. Bizler, bu
                                    astım ki her gün bu soykırımı hatırlıya- utanç verici sahnelerin yaşanmaması
                                    yım. Boşnak kardeşlerimize de Sırpla- adına kenetlenerek üstümüze düşeni
                                    rın ‘Türk’ dediklerini ve bu soykırımda  yapmalıyız.
                                    Türkleri öldürdüklerini düşündükleri- Yapalım…
                                    ni Batı basınında da okudum. Bunun

                               Reklam Koordinatörü           Hukuk Danışmanı
                                 Asija Daciç             Av. İsmet Bahadır
        BOŞNAK DÜNYASI                 0544 649 21 43            Dağıtım Sorumlusu

         HABER VE KÜLTÜR GAZETESİ        asija.dacic@bosnakdunyasi.com     Ramazan Nuhoviç - 0553 713 20 34
                                Grafik Tasarım
          YIL: 9 - SAYI: 53 - OCAK 2020 FİYATI: 5 TL
                                 Ajans BDG                İletişim
             İmtiyaz Sahibi            www.ajansbdg.com         Yıldırım Mah. Ceberhan Sok. No: 24
             Ajans BDG                                  Bayrampaşa/İST.
           Genel Yayın Yönetmeni          Yayın Danışmanları          haber@bosnakdunyasi.com
            Hüseyin Agoviç             Dr. Salih Yener           www.bosnakdunyasi.com
            0532 730 01 80             Rıfat Ahmetoğlu
                                Samet Öztürk               Basım Yeri
                                Doğan Prepol            Karmen Matbaa / İSTANBUL
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11